Čtvrtek 19.05.2022, sv. Petr Celestýn, Ivo
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Štěpán je příkladem svatosti

P. ICLic. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2003 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán je příkladem svatosti12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.25 MB]

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ještě jednou srdečně vítám při této bohoslužbě. Včera jsme oslavovali narození našeho Spasitele. Dívali jsme se s úžasem a ohromením do Betléma, kde se Ježíš jako dítě v chudobě narodil pro nás, abychom my zbohatli jeho chudobou, jak napíše později apoštol. A dnes vidíme jinou scénu, vidíme jáhna Štěpána, jehož jméno znamená koruna nebo věnec a můžeme přidat také věnec vítězství. Vidíme Štěpána, který je kamenován, který je pronásledován, který umírá za Krista, proto je prvním mučedníkem. Od koho je tento Štěpán pronásledován? Od těch nepřátel, od kterých byl pronásledován a zabit na kříži také sám Ježíš. Je to od farizeů, od předáků, od zákoníků, od těch je kamenován. A tak nás má vést dnešní rozjímání i to dnešní evangelium, které jsme slyšeli, nad úvahou, co je vlastně farizejství, abychom my nebyli jako ti, kteří zabíjejí Ježíše, jako ti, kteří kamenují Štěpána, jako ti, kteří uvedou v mučednictví mnoho dalších a dalších mučedníků až do dnešních dnů. Ježíš říká farizeům, že oni jsou slepí, že je to slepec, který vede slepého. Ano, farizejství a slepota jdou ruku v ruce. Proč ten, kdo je pokrytec, je slepý? Proto, protože nevidí, slepý přece nevidí. A co nevidí pokrytec? Když máme vidění očí, vidění rozumu, tedy intelektu, tak máme také vidění víry. A pokrytec farizeus je ten, kdo nevidí ve víře, nevidí nadpřirozenou realitu, nevidí nadpřirozené věci. Ale tato slepota, kterou trpí pokrytci a farizeové, není slepota absolutní, tedy to znamená, že je to slepota pouze relativní. On je slepý, ale ne ke všem věcem, pouze k věcem víry. Naopak on je velmi pozorný (ten, kdo je pokrytec) sám k sobě, k svému já, k svým libostem, které má, k potěšením, které si chová. Kdo je slepý ve víře, nezůstane pouze u slepoty víry, ale jeho slepota sestupuje i k jeho rozumu a potom i k slepotě jeho očí. Tak říká Ježíš farizeům: „Když nevěříte pro slova, která jsem vám řekl, věřte pro skutky, které dělá můj Otec.“ Ale farizeové ani tyto skutky nedokázali dobře posoudit, protože byli opravdu slepí. Když přišli za Ježíšem a ptali se: „Jakou mocí děláš tyto skutky?“ Ježíš jim položil také otázku: „Od koho byl Jan Křtitel, od Boha nebo od lidí?“ Oni mu nedokázali nebo nechtěli odpovědět, protože si říkali: „Řekneme-li, že byl od Boha, tak nám řekne ‚Proč jste neposlechli?‘ a řekneme-li, že byl od lidí, tak nás ostatní odsoudí, protože lid věří, že byl od Boha.“ Tak mu řekli: „Nevíme, za jaké moci to udělal, z jaké moci on přišel.“ A Ježíš řekl: „Ani já vám to neřeknu.“ Ježíš nejprve chtěl, aby uviděli svýma očima, chtěl otevřít nejprve jejich rozum, aby poznali, aby mohli přijmout Ježíše Spasitele a obrácení člověka spočívá právě v tom, že lituje svých hříchů, že tedy se zřekne své slepoty, svého farizejství a přijme Ježíše Krista, že se mu otevřou oči. Farizeus nevidí druhé, ale velmi dobře a pozorně vidí sám sebe a tak jeho jednání je opředeno mnoha výmluvami, mnoha omluvami, protože ve všem hledá sám sebe. A kolikrát ten, kdo upadl to tohoto ducha farizejského, sám pořádně neví ani co mluví, protože se stále omlouvá. On se stal synem toho, jež je otcem lži, a to víte, že to je ďábel. On je jeho služebník.

A nyní, moji drazí bratři a sestry, my musíme vyjít a vycházet denně z této slepoty, protože jsme povinni denně dělat obrácení se k Ježíši. My se musíme spojit s vůlí Boží, ne s vůlí toho, který ukřižoval Ježíše, ne s vůlí toho, který kamenoval Štěpána, ne s vůli toho, který dnes svádí svět, ale spojit se s Ježíšem, který vítězí.

Víte, ten, kdo má tohoto ducha, nutně musí dělat skupiny, protože ti, kteří jsou svatí a jdou po cestě svatosti, mu činí výčitky. Tyto posouvá dozadu a ty, kteří spolupracují s farizejstvím, podporuje, protože kryjí jeho samého. Tak to vždycky bylo a tak to stále bude. Zřekněme se této obojetnosti života, která nás může provázet. Jestliže kritizuješ druhého, jestliže druhého odsuzuješ, jestliže na něm vidíš jenom chyby, dej si pozor, dobře zpytuj svědomí, protože platí, že čím více já vidím chyby na druhých, čím více já jsem upadl do této slabosti, tím méně vidím chyby sám na sobě - a už jsi v této slepotě. Je snad nějaká věc v tvém životě, kterou se stydíš říct knězi? Tak to je už kvas tohoto farizejství. My máme jít po cestě svatosti. Štěpán je pro nás velikým příkladem této svatosti. A nenechme se nikdy svádět, stůjme pevně na této cestě, protože Bůh je to, který posílá svého Ducha. On přece říká, že nám pošle v tu hodinu svého Ducha: „Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit, neboť pak už nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.“ Ano, Ježíš sám řekl svým učedníkům, že přijde přímluvce a až tento přímluvce přijde, Duch, který vychází od Otce, všemu je naučí, naučí je pevně stát a vidět slova pravdy.

Vyjděme na cestě všech pravých svědků víry, protože jenom tito budou zpívat před tváří Beránkovou jeho slávu, jenom ti ho budou oslavovat. Nestůjme s těmi, kteří kamenovali Štěpána, kteří si za velkého křiku zacpávali uši a kteří se zuřivě vrhli na něho, protože my máme být synové našeho Pána, bratry našeho Pána. Máme být plni Ducha svatého tak, jako byl Štěpán, máme hledět a spatřit Boží slávu, hledět denně v modlitbě na Pána, jak on stojí po Boží pravici. Bůh nedá svého Ducha svému nepříteli, ale dá to svým synům. Jak by Bůh nám mohl něco odepřít? Vzpomeňte si, jak Ježíš jednou říká takové podobenství o otci a synu, že syn prosí otce, aby mu dal rybu a Ježíš říká: „Copak mu ten otec dá místo ryby kámen nebo štíra, když ho prosí o něco dobrého?“ A váš Otec přece ví, že to potřebujete a to, co my nejvíce potřebujeme ve svém životě, je Duch Páně, Duch, kterým žil svatý Štěpán, Duch, kterým on sloužil církevní obci, té první, Duch, s kterým můžeme jít jako poslové, jako andělé Božího světla, kterým je Kristus, do celého světa. Ať nám Bůh k tomu žehná. Amen.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2020 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností4:34

Bratři a sestry, my dnes slavíme první den vánočního oktávu. Oktáv znamená osm dní, kdy se velmi intenzivně připomíná ta skutečnost narození Ježíše Krista. Je druhý oktáv ještě o Velikonocích. Tam všichni známe Velikonoční pondělí. S tím není spojeno žádné jméno žádného světce.    Více...


Valentin Bernard Jestřabský

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2019 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Valentin Bernard Jestřabský13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.10 MB]

Bratři a sestry, dnes nebudu mluvit o svatém Štěpánovi, ani na žádné jiné biblické téma. Rozhodl jsem se, že vlastně řeknu znovu něco o Valentinovi Bernardovi Jestřabském, protože dnes je to přesně tři sta let od okamžiku, kdy zemřel.    Více...


Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2016 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená10:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, ve vánočním oktávu si mimo narození Spasitele připomínáme také lidi, kteří byli Ježíšovi velmi blízko. Jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si připomínáme učedníka, který následoval svého Mistra tak, že jako první pro něho podstoupil mučednickou smrt.    Více...


Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2015 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo9:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, slavíme nebo připomínáme si svatého Štěpána. Kdo to byl svatý Štěpán? Je pravda, že toho o něm mnoho nevíme. Byl jáhnem, tedy jáhnové byli ustanoveni jako pomocníci apoštolů, dnes jsou vnímáni jako pomocníci biskupů, a jejich takovým prvním úkolem vlastně bylo to, čemu říkáme charita, charitní péče o chudé v církvi.    Více...


Vánoční příběh o třech stromech

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2014 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoční příběh o třech stromech12:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.42 MB]

Chtěl bych se zamyslet nad tím, co jsou Vánoce. Když jsem třeba poslouchal nedávno rozhlas, tak tam ten redaktor říkal: „Doufám, že už jste si prošli televizní program a zatrhali všechny pohádky, které chcete letos o Vánocích vidět.    Více...


Příběh o pasáčkovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2012 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Příběh o pasáčkovi12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.67 MB]

Bratři a sestry, to co si připomínáme o Vánocích, to co slavíme o Vánocích, je ta věta, kterou říkal svatý Štěpán vlastně na konci svého života: „Vidím nebesa otevřená.“

Zlem, hříchem se zavírá přístup člověka k Bohu, naopak dobrem se otvírá, a ten, kdo zprostředkoval právě tady to otevření, je Boží Syn Ježíš Kristus.    Více...


Bude vám dáno, co máte mluvit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2011 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Bude vám dáno, co máte mluvit12:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.66 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, tím hlavím, kterého pořád oslavujeme, je Pán Ježíš narozený v jesličkách v Betlémě. Ale církev nechce nechat stranou ty, kteří Pána Ježíše ať už následovali nebo ho předcházeli.    Více...


Každý jsme darem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2009 - sobota
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Každý jsme darem7:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.23 MB]

Bratři a sestry, asi všichni známe větu z evangelia, že poslední budou první a první budou poslední, a svým způsobem ta věta platí i na dnešní svátek. A sice ono je to trošku překvapivé, že jako první pro víru nepoložil život žádný z apoštolů, ale že to byl jáhen.    Více...


Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2008 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa14:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.17 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, to hlavní, co dnes slavíme, je druhý den po narození Páně. Vlastně mohli bychom dnešní den přirovnat k Velikonočnímu pondělí.    Více...


Vánoce jsou svátky naslouchání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2007 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce jsou svátky naslouchání13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, jak se dostal ten svátek svatého Štěpána do Vánoc? Jak jsem říkal na začátku, křesťané mají takový zvyk, že po každém Hodu Božím se scházejí ještě ten další den ke společnému slavení liturgie.    Více...


Odpuštění přináší ovoce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2005 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Odpuštění přináší ovoce9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, myslím, že tu historii o umučení Štěpána, o ukamenování Štěpána všichni dobře známe, ale přesto se k tomu zase vrátíme. Říkal jsem si: „Chtělo by to najít něco nového, jak to tam vlastně bylo.    Více...


Dnes je čas spásy

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2002 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, v jednom kostele měli takovou zvláštní nástěnku – v předsíni kostela. Byla na bílém papíře a na ní bylo několik fotografií. Na první fotografii bylo malé dítě, maminka ho drží v náručí. Na druhé fotografii byl student někde v parku, v květnu, s nějakou dívkou. Na třetí fotografii byl manžel s rodinou, s dětmi. Čtvrtá fotografie ukazovala člověka sedícího kdesi v parku, člověka, který už má léta po důchodě, který je schoulený. A pod těmi fotografiemi byl vždycky nápis.    Více...


Boží moudrost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2001 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem už řekl na úvodu mše svaté, oslavujeme dnes svatého Štěpána. Včera jsme oslavovali Ježíše, Ježíše, který se narodil z Marie Panny, který přišel na tento svět. Dnes oslavujeme Štěpána, který povstal ze země a vešel do nebe. Včera jsme oslavovali Ježíše, který se nám narodil zde na zemi, dnes oslavujeme Štěpána, který se narodil pro nebe. Jak tyto dva svátky, dvě slavnosti, spolu souvisejí? Proč dnes hledíme na umučení, proč jsme slyšeli v tom prvním čtení všechnu tu událost, která se stala svatému Štěpánovi? Když on vydával svědectví pro Krista, jako jeden z prvních jáhnů církve a byl plný Ducha svatého, takže jeho slovům nemohl nikdo odolat, ani velmi chytří Židé.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.