Rubrika Homilie

Bude vám dáno, co máte mluvit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2011 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Bude vám dáno, co máte mluvit12:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.66 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, tím hlavím, kterého pořád oslavujeme, je Pán Ježíš narozený v jesličkách v Betlémě. Ale církev nechce nechat stranou ty, kteří Pána Ježíše ať už následovali nebo ho předcházeli. Mezi ty následovníky patří Štěpán, mezi ty, kteří Ježíše předcházejí, patří betlémské děti, které Herodes nechal zabít ze strachu, že by mohl přijít o trůn. Ty si budeme připomínat ve středu.

Kdo to byl Štěpán? Byl jáhnem, řekne se to řecky diakon, ten, který slouží. Používáme také pro tu službu slovo charita, diakonia. Jáhnové vznikli z jakési potřeby. V prvotní křesťanské obci v Jeruzalémě vzniklo určité napětí z toho, že ne všechny vdovy dostávají stejně. Vdova, tím je míněna žena, která nemá žádné příbuzné, nemá oporu, nemá vlastně nikoho. Je to člověk, který potřebuje, aby se o něho někdo staral. Vzniklo tam podezření, že při každodenním rozdělování jídla nedostávají všechny ty vdovy stejně. Tak to líčí Skutky apoštolů. A apoštolové na to reagovali tím, že ustanovili sbor jáhnů. První z nich je jmenovaný svatý Štěpán.

Jeho úkolem tedy bylo sloužit při stole, starat se o, my bychom řekli, takové ty každodenní potřeby těch nejchudších. Ale nedělal jenom to stejně tak, jako to nedělá křesťanská nebo katolická charita. Nejde o to jenom člověka nasytit, ale jde o to nabídnout mu také víc, nabídnout mu nějaký další rozměr. A svatý Štěpán kázal. To vyplývá ze souvislostí. Kdyby se věnoval jenom rozdělování chleba, jídla a těchto potřeb, tak by se asi nikdy nedostal do sporu s lidmi, kteří jsou nazváni „někteří ze synagogy propuštěnců“.

Co je zajímavé, tak je to, že to jsou lidé, kteří mu byli blízcí. Svatý Štěpán byl žid, ale narodil se zřejmě mimo Palestinu tak, jako tady tito lidé. Byli to lidé, kteří buď jejich předkové byli odvlečeni jako otroci, třeba v momentě, kdy Pompeius dobyl Jeruzalém, anebo jejich otcové třeba vycestovali za obchodem a usadili se v cizině. A tito lidé se považovali za židy, zbožné židy, a na svátky, na různé svátky se vraceli do Jeruzaléma. A k těmto lidem, tedy lidem, jak se říká, znalým světa, lidem, které on znal, Štěpán přichází a hlásá jim evangelium o Ježíši Kristu.

K velkému překvapení není přijat. Seskupila se proti němu jedna část z nich. Je to velmi zvláštní, protože jak jsou jmenovány ty země, tak to je dnešní Libye, dnešní Egypt, dnešní Turecko. Zabírá to téměř celé pobřeží Středozemního moře. Našli se lidé, kteří s ním začali vést diskusi. A v té diskusi se ukázalo to, co jsme slyšeli v evangeliu. Proto se o svátku svatého Štěpána čte evangelium, které jsme slyšeli.

„Nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.“ Svatému Lukášovi, když líčí osudy svatého Štěpána ve Skutcích jde o to, aby ukázal, že na Štěpánovi jako na prvním se splnil tento Ježíšův příslib. Protože nebyli schopni obstát před jeho argumenty, ale také nebyli ochotni přijmout, co jim říká, co jim nabízí, tak se rozhodli, že se ho zbaví. A jak už to zaznělo v komentáři, ten, řekli bychom, soudní případ jáhna Štěpána se velmi podobá tomu, co se stalo s Ježíšem o Velikonocích. Svatý Lukáš schválně připomíná ty společné body a schválně zdůrazňuje, že Štěpán je skutečně věrným, dobrým obrazem svého učitele, že byl opravdu dobrým, výborným žákem, který pochytil od svého učitele to nejlepší.

Začíná to tím, že Štěpán je vlastně násilím zatčen, stejně jako Ježíš předveden před veleradu. Uvědomme si, že to je stále stejná velerada. To jsou stále ti stejní lidé, kteří odsoudili k smrti Pána Ježíše. Přivedli křivé svědky, kteří překroutili jeden Štěpánův výrok stejně jako u Pána Ježíše, ale je tu jeden velký rozdíl. Ježíš se nehájí, ale Štěpán ano. Štěpán využívá příležitosti, kterou dostal, k tomu, aby se obhajoval. Byl obžalován z toho, že se rouhá, protože říká o Ježíši Nazaretském, že je to Boží Syn. A Štěpán začíná velmi dlouhou obhajobu. Je to vlastně téměř celá sedmá kapitola Skutků apoštolských. Bere to tam opravdu zevrubně.

A co je závěrem té obhajoby? Jednak že se obhájí, ale on si dovolí obžalovat členy velerady z toho, že zabili očekávaného Mesiáše. A to je to, co je rozzuřilo. Navíc, když svatý Štěpán říká: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.“ Nebesa otevřená je termín, který slyšíme v momentě, kdy je Pán Ježíš pokřtěn. Tak se nebe otevřelo, ozval se z nebe hlas, bylo vidět holubici. Ale nebe bylo taky otevřené v okamžiku, kdy Pán Ježíš vstoupil do nebe a apoštolové měli obrácené oči vzhůru stejně tak, jako teď Štěpán. A Štěpán říká: „Toho Ježíše Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, já teď vidím, jak stojí po Boží pravici. On je skutečně Boží Syn.“

To, že mluví o Ježíšovi jako o tom, který tam stojí, nám může připadat jako nepodstatné, ale v tu chvíli to podstatné bylo, protože soudce, ten, kdo soudí, sedí. Naopak obžalovaný musí stát, ale kdo ještě stojí, je jeho obhájce, advokát, který se snaží soud přesvědčit o nevině svého klienta. Takže Štěpán tady vlastně říká: „Tenhle soud (myslí tím tu veleradu), ten nade mnou nemá žádnou pravomoc. Mě bude soudit Bůh Otec. Ale co je pro mě důležité je to, že Boží Syn, Ježíš z Nazareta, je můj obhájce. A to je rozčílilo úplně k nepříčetnosti. Vůbec nechtějí poslouchat, ale chtějí ho umlčet. A potom dál už to končí. Končí to zdání spravedlivého soudního procesu a Štěpán je vyvlečen za město a tam je zabit. Opravdu můžeme tady mluvit zase o justiční vraždě, protože nebyl vynesen rozsudek, nic. To už potom byla jenom snaha, ať je zticha za každou cenu.

Církev nám nechce zkazit svátky vánoční líčením tohoto příběhu, ale chce vyzdvihnout za prvé, že svatý Štěpán dělal mnohem víc, než musel. Kdyby se staral jenom o ten chleba, o ty talíře a všechno, co s tím souvisí, tak by asi nebyl mučedníkem. Ale on dělal mnohem víc, než mu bylo nějak úředně svěřeno. Projevil velkou vlastní iniciativu a získal pro víru mnoho lidí. Někdo může také namítnout: „Ano, také na to doplatil,“ ale v tom se ukázala právě jeho velikost a to, jak dobrý byl učedník Ježíše Krista.

Ale co ještě dál? Ten příběh končí tím, že Štěpána kamenují a on se modlí. Jednak se modlí a říká: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha,“ a potom: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ To je první zapsaná modlitba k Pánu Ježíši. Prvotní církev se modlila k Bohu Otci, k Duchu svatému, k Ježíši Kristu, ale toto je první zapsaná modlitba, a proto je tak důležitá.

„Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Svatý Štěpán asi v nejobtížnější chvíli svého života se modlí k Pánu Ježíši. Volá ho na pomoc, připodobňuje se k němu, připomíná si Ježíšovu těžkou chvíli na kříži a prosí ho o pomoc, o posilu. Je to návod pro naše modlitby.

Svatý Lukáš využije situace toho Štěpánova kamenování k tomu, aby zmínil Šavla, Pavla, tedy toho, o kterém potom bude mluvit ve druhé části Skutků apoštolských. Je to taková jakási okrajová zmínka, ale je důležitá právě proto, až bude Lukáš líčit Pavlovo obrácení. Až bude líčit, jak z toho, který schvaloval, že Štěpána zabili, se stane obhájce a hlasatel víry.

A potom celé to líčení má ještě jeden význam. My jsme už o tom, nečetli, ale je to tam uvedeno o kousek dál. Po smrti svatého Štěpána začalo v Jeruzalémě pronásledování, a tak mnozí křesťané utekli. A všude tam, kam přišli do dalších měst – v Palestině, ale i mimo Palestinu, tam všude hlásali zvěst o Ježíši Kristu. To pronásledování jim dalo příležitost k tomu, aby mluvili o Pánu Ježíši mimo Jeruzalém.

Bratři a sestry, prožíváme Vánoce, setkáváme se s mnoha lidmi. To nám dává příležitost mluvit o Pánu Ježíši jako o dítěti zachránci, o tom, který nám přináší radost, pokoj a naději. Mysleme na to.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Boží Syn přijímá naše dary nepřímo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2022 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Boží Syn přijímá naše dary nepřímo8:26


Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2020 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností4:34

Bratři a sestry, my dnes slavíme první den vánočního oktávu. Oktáv znamená osm dní, kdy se velmi intenzivně připomíná ta skutečnost narození Ježíše Krista. Je druhý oktáv ještě o Velikonocích. Tam všichni známe Velikonoční pondělí. S tím není spojeno žádné jméno žádného světce.    Více...


Valentin Bernard Jestřabský

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2019 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Valentin Bernard Jestřabský13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.10 MB]

Bratři a sestry, dnes nebudu mluvit o svatém Štěpánovi, ani na žádné jiné biblické téma. Rozhodl jsem se, že vlastně řeknu znovu něco o Valentinovi Bernardovi Jestřabském, protože dnes je to přesně tři sta let od okamžiku, kdy zemřel.    Více...


Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2016 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce nám mají pomoci, abychom viděli nebesa otevřená10:12
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.25 MB]

Bratři a sestry, ve vánočním oktávu si mimo narození Spasitele připomínáme také lidi, kteří byli Ježíšovi velmi blízko. Jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si připomínáme učedníka, který následoval svého Mistra tak, že jako první pro něho podstoupil mučednickou smrt.    Více...


Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2015 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán se rozhodl vykonat mnohem víc, než se od něho čekalo9:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, slavíme nebo připomínáme si svatého Štěpána. Kdo to byl svatý Štěpán? Je pravda, že toho o něm mnoho nevíme. Byl jáhnem, tedy jáhnové byli ustanoveni jako pomocníci apoštolů, dnes jsou vnímáni jako pomocníci biskupů, a jejich takovým prvním úkolem vlastně bylo to, čemu říkáme charita, charitní péče o chudé v církvi.    Více...


Vánoční příběh o třech stromech

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2014 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoční příběh o třech stromech12:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.42 MB]

Chtěl bych se zamyslet nad tím, co jsou Vánoce. Když jsem třeba poslouchal nedávno rozhlas, tak tam ten redaktor říkal: „Doufám, že už jste si prošli televizní program a zatrhali všechny pohádky, které chcete letos o Vánocích vidět.    Více...


Příběh o pasáčkovi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2012 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Příběh o pasáčkovi12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.67 MB]

Bratři a sestry, to co si připomínáme o Vánocích, to co slavíme o Vánocích, je ta věta, kterou říkal svatý Štěpán vlastně na konci svého života: „Vidím nebesa otevřená.“

Zlem, hříchem se zavírá přístup člověka k Bohu, naopak dobrem se otvírá, a ten, kdo zprostředkoval právě tady to otevření, je Boží Syn Ježíš Kristus.    Více...


Každý jsme darem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2009 - sobota
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Každý jsme darem7:52
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.23 MB]

Bratři a sestry, asi všichni známe větu z evangelia, že poslední budou první a první budou poslední, a svým způsobem ta věta platí i na dnešní svátek. A sice ono je to trošku překvapivé, že jako první pro víru nepoložil život žádný z apoštolů, ale že to byl jáhen.    Více...


Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2008 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Berme si příklad z tichosti a pokory svatého Josefa14:06
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.17 MB]

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, to hlavní, co dnes slavíme, je druhý den po narození Páně. Vlastně mohli bychom dnešní den přirovnat k Velikonočnímu pondělí.    Více...


Vánoce jsou svátky naslouchání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2007 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Vánoce jsou svátky naslouchání13:45
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.19 MB]

Bratři a sestry, jak se dostal ten svátek svatého Štěpána do Vánoc? Jak jsem říkal na začátku, křesťané mají takový zvyk, že po každém Hodu Božím se scházejí ještě ten další den ke společnému slavení liturgie.    Více...


Odpuštění přináší ovoce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2005 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Odpuštění přináší ovoce9:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, myslím, že tu historii o umučení Štěpána, o ukamenování Štěpána všichni dobře známe, ale přesto se k tomu zase vrátíme. Říkal jsem si: „Chtělo by to najít něco nového, jak to tam vlastně bylo.    Více...


Štěpán je příkladem svatosti

P. ICLic. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2003 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Štěpán je příkladem svatosti12:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 2.25 MB]

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ještě jednou srdečně vítám při této bohoslužbě. Včera jsme oslavovali narození našeho Spasitele. Dívali jsme se s úžasem a ohromením do Betléma, kde se Ježíš jako dítě v chudobě narodil pro nás, abychom my zbohatli jeho chudobou, jak napíše později apoštol.    Více...


Dnes je čas spásy

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2002 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, v jednom kostele měli takovou zvláštní nástěnku – v předsíni kostela. Byla na bílém papíře a na ní bylo několik fotografií. Na první fotografii bylo malé dítě, maminka ho drží v náručí. Na druhé fotografii byl student někde v parku, v květnu, s nějakou dívkou. Na třetí fotografii byl manžel s rodinou, s dětmi. Čtvrtá fotografie ukazovala člověka sedícího kdesi v parku, člověka, který už má léta po důchodě, který je schoulený. A pod těmi fotografiemi byl vždycky nápis.    Více...


Boží moudrost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2001 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem už řekl na úvodu mše svaté, oslavujeme dnes svatého Štěpána. Včera jsme oslavovali Ježíše, Ježíše, který se narodil z Marie Panny, který přišel na tento svět. Dnes oslavujeme Štěpána, který povstal ze země a vešel do nebe. Včera jsme oslavovali Ježíše, který se nám narodil zde na zemi, dnes oslavujeme Štěpána, který se narodil pro nebe. Jak tyto dva svátky, dvě slavnosti, spolu souvisejí? Proč dnes hledíme na umučení, proč jsme slyšeli v tom prvním čtení všechnu tu událost, která se stala svatému Štěpánovi? Když on vydával svědectví pro Krista, jako jeden z prvních jáhnů církve a byl plný Ducha svatého, takže jeho slovům nemohl nikdo odolat, ani velmi chytří Židé.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.