Pátek 01.07.2022, sv. Theobald, Jaroslava
Hledat: Vyhledat

Homilie

Homilie, kázání, je část bohoslužby, ve které kněz nebo jáhen obvykle podávají výklad přečteného Slova Božího.

Uvedené homilie souvisí s naší farností a většinou byly proneseny ve farním kostele sv. Jakuba při nedělní nebo sváteční bohoslužbě. Texty nejsou původní, jde o přepisy zvukových nahrávek kázání.

Texty homilií z minulých let ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:

Homilie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 05 04 03 02 01


Eucharistie je velký dar pro chvíle, kdy potřebujeme pomoci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Těla a krve Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 14,18-20; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Lk 9,11b-17;

Ve druhém čtení jsme slyšeli nejstarší zprávu o ustavení eucharistie. Je to ještě asi o nějakých třináct roků starší než třeba z Markova evangelia. A v prvním čtení a v evangeliu jsme vlastně slyšeli o předobraze eucharistie – nasycení chlebů. A v prvním čtení z první knihy Mojžíšovy, tam zaznělo, kdy poprvé byla přinesena oběť chleba a vína. Nebo můžeme říci, kdy k té oběti byl použit chléb a víno.

Tedy Ježíš použil to, co se k oběti používalo, základní potravinu, a víceméně vlastně také základní nápoj.    Více...


Náš Bůh nám jde naproti, i když jsou s tím spojené nesnáze

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Eucharistie je velký dar pro chvíle, kdy potřebujeme pomoci3:12

Prožíváme slavnost Nejsvětější Trojice. V Lažánkách při té mši o půl jedenácté půjdou k prvnímu svatému přijímání tři děti, a tak jsem si nachystal zase několik příběhů. A tak když jsem si je nachystal pro ně, tak je řeknu i vám. Ony se víc teda vztahují ke svatému přijímání, ale letos tady nebude.    Více...


Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů6:46

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás vede zpátky do té Velikonoční neděle. Proč? Protože právě o té Velikonoční neděli Ježíš začal. Začal celý ten proces předávání svého díla svým žákům. A o slavnosti Seslání Ducha svatého to vyvrcholilo, nebo můžeme říci, to bylo dokončeno.    Více...


Kdo žízní, ať přijde a pije

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.06.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vigilie Seslání Ducha svatého
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jan 7,37-39;

Kdo žízní, ať přijde a pije5:43

V církevním roce prožíváme tři vigilie: vigilii Narození Pána Ježíše, vigilii Zmrtvýchvstání Pána Ježíše a vigilii Seslání Ducha svatého. Tedy třikrát se shromažďuje církevní obec v předvečer. Nejvíc bývá navštěvována ta vigilie před narozením Pána Ježíše, jak se lidově říká, Půlnoční. A potom je to už méně a méně.    Více...


Bezpečí, pokoj a stabilita ve svobodě a v radosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 15,1-2.22-29; ž. Žl 67; 2. čt. Zj 21,10-14.22-23; evang. Jan 14,23-29;

Bezpečí, pokoj a stabilita ve svobodě a v radosti9:58

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás zavádí do Večeřadla, a vlastně Ježíš se loučí s učedníky. Ale už je tam naznačená ta doba církve, tedy Ježíšovo nanebevstoupení, a potom seslání Ducha svatého. A je tam zmíněn jeden ze základních darů Ducha svatého – pokoj. Pokoj, který může dát jenom on.    Více...


Hle, všechno tvořím nové

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 14,21b-27; ž. Žl 145; 2. čt. Zj 21,1-5a; evang. Jan 13,31-33a.34-35;

Hle, všechno tvořím nové10:01

Bratři a sestry, takovou hlavní myšlenkou dnešní neděle jsou nová nebesa, nová země a nové přikázání. My, když si kupujeme novou věc, tak si klademe vždycky otázku a doufáme v to, že ta nová věc bude lepší, dokonalejší, že bude lépe fungovat, že lépe odpoví na naše očekávání. A ne vždycky to tak bývá.

Někdy se stane i to, že člověk musí říct: „To staré bylo lepší.    Více...


Definovat svoji identitu pozitivně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 13,14.43-52; ž. Žl 100; 2. čt. Zj 7,9.14b-17; evang. Jan 10,27-30;

Definovat svoji identitu pozitivně13:04

Bratři a sestry, i když to třeba na první pohled tak nevypadá, tak dnešní evangelium a první čtení v podstatě mluví o stejné situaci. A sice je to otázka hledání identity. Kdo jsem, kdo jsi.

Židé se ptají, doslova útočí na Pána Ježíše: „Tak nám konečně řekni, kdo jsi!“ A on jim říká: „Já vám to řeknu, a vy mně to stejně nebudete věřit.    Více...


Více je potřeba poslouchat Boha než lidi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 5,27b-32.40b-41; ž. Žl 30; 2. čt. Zj 5,11-14; evang. Jan 21,1-19;

Více je potřeba poslouchat Boha než lidi9:10

Bratři a sestry, dnešní texty, mám namysli především první čtení a evangelium, jsou vlastně ve velkém kontrastu. Evangelium líčí, řekli bychom, takovou opravdu téměř domáckou atmosféru. Ano, apoštolové jsou doma, dělají to, na co byli zvyklí, většina z nich měla rodiny, to znamená, ty rodiny bylo potřeba nějak živit, a nedaří se.    Více...


Přijmout svědectví

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.04.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 5,12-16; ž. Žl 118; 2. čt. Zj 1,9-11a.12-13.17-19; evang. Jan 20,19-31;

Přijmout svědectví5:31

Bratři a sestry, dnešní evangelium má vlastně tři části. První zjevení, které se odehrálo hned po Velikonocích tu první velikonoční neděli, z našeho pohledu bychom mohli říct, před týdnem. Potom to druhé, které je tedy z našeho pohledu dnes. A třetí částí je podpis svatého Jana Evangelisty.

A co všechno spojuje tyto tři, řekli bychom, scény, tyto tři oddíly? A to je otázka svědectví – přijmout svědectví.    Více...


Příběh o zlobě a o lásce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.04.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Pondělí velikonočního oktávu
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 2,14.22-33; žalm Žl 16; evangelium Mt 28,8-15;

Příběh o zlobě a o lásce5:49

Bratři a sestry, o každých Velikonocích prožíváme ten příběh Ježíše Krista, jeho utrpení, smrti, a především tedy zmrtvýchvstání. A já bych teďka chtěl vyprávět jiný příběh. Je to vlastně příběh, jak se říká, z východu, z perské moudrosti.

Ten příběh vypráví o šáhovi, který byl nespravedlivý, který byl vyloženě zlý a rád dělal svým úředníkům, svým ministrům různé, jak se říká, naschvály.    Více...


Ježíš je poutník, který se přidává k nám, slabým lidem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.04.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (ve dne)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 10,34a.37-43; 2. čtení 1 Kor 5,6b-8; evangelium Lk 24,13-35;

Ježíš je poutník, který se přidává k nám, slabým lidem9:55

Bratři a sestry, jenom svatý Lukáš zaznamenal zprávu o tom, jak Ježíš doprovází dva učedníky na cestě do Emauz. Vlastně Ježíš opět je na cestách. Snad vyjma Velkého pátku a Bílé soboty Ježíš během své pozemské existence tady mezi námi byl pořád na cestě. A tento příběh je velmi důležitý, protože vypráví o tom, jak Ježíšovi učedníci, jak první církev vstřebávala do sebe tu skutečnost, že Ježíš žije, že žije novým životem, že byl vzkříšen.    Více...


Je důležité mít na své straně Hospodina

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.04.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,1-2,2; 2. čtení Gn 22,1-18; evangelium Lk 24, 1-12;

Je důležité mít na své straně Hospodina7:32

Bratři a sestry, prožíváme velikonoční vigilii. Prožíváme tu noc, v kterou byl Ježíš vzkříšen. Jsme tady kvůli tomu, abychom si uvědomili, že i my jsme součástí zvěsti. „Syn člověk musí být vydán do rukou hříšným lidem, být ukřižován a třetího dne vstát.“

První křesťané ze začátku nesepisovali všechny výroky nebo všechny události ze života Ježíše Krista.    Více...


Mně na vás záleží, vy jste moji

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.04.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZELENÝ ČTVRTEK
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 12,1-8.11-14; ž. Žl 116; 2. čt. 1 Kor 11,23-26; evang. Jan 13,1-15;

Mně na vás záleží, vy jste moji10:41

Bratři a sestry, v závěru dnešního evangelia Ježíš pokládá učedníkům otázku: „Chápete, co jsem vám udělal?“ Není zaznamenána žádná odpověď. Svatý Jan si dal poměrně velkou práci, aby podrobně vylíčil, jak probíhalo to umývaní, řekli bychom, až snad přehnaně. Ale má to tam svůj důvod. Chce ukázat Ježíšovu velkorysost a právě to, co nazývá tím.    Více...


Je v centru mého života dobro a podpora dobra?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.04.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 43,16-21; 2. čtení Flp 3,8-14; evangelium Jan 8,1-11;

Je v centru mého života dobro a podpora dobra?11:25

Bratři a sestry, evangelní příběh myslím známe všichni a je to, jak se říká, zase jedna z ukázek toho, jak se Ježíš nenechal chytit do předem připravené a nalíčené pasti. Možná si říkáte: „A jak s tím souviselo to první čtení ze Starého zákona, které bylo vlastně takovou napůl básní, bylo psáno ve verších.    Více...


Bůh je ten, který nám vychází vstříc

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.03.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Joz 5,9a.10-12; ž. Žl 34; 2. čt. 2 Kor 5,17-21; evang. Lk 15,1-3.11-32;

Bůh je ten, který nám vychází vstříc12:19

Bratři a sestry, všichni nějak prožíváme občas situaci toho mladšího syna, toho, který je označený jako ten marnotratný. A svým způsobem je nám ten marnotratný syn i třeba sympatičtější než ten starší bratr. Ale ono je to trošku jinak. Ježíš pomocí toho podobenství chce říct asi tolik: Na jedné straně je nebeský Otec – Otec, který vyhlíží, který dává svobodu, respektuje a čeká na návrat svých ztracených dětí.    Více...


Záměr poskytnout ubytování uprchlíkům z Ukrajiny

13.03.2022
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 15,5-12.17-18; ž. Žl 27; 2. čt. Flp 3,17-4,1; evang. Lk 9,28b-36;

Naše farnosti již pomáhaly obětem války. V době 1. světové války žili na území našich farností Italové násilně vystěhovaní z okolí Tridentu, aby "snad" nepomáhali italské armádě. V matrikách jsou vedeni jako uprchlíci, ale byli nuceně přesídleni. Narodili se zde jejich děti, jsou zde pohřbeni jejich zemřelí. Bylo jim zde zima a trpěli depresemi. Podle jejich svědectví byli šťastni, že s nimi byl jejich farář a udržoval jejich společenství.

V pátek jsem mluvil s ředitelem Diecézní charity, nabídnuté ubytovací kapacity v diecézi byly vyčerpány.    Více...


Kristus na kříži má tvář Ukrajiny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.03.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 26,4-10; 2. čtení Řím 10,8-13; evangelium Jan 19,16-30;

Kristus na kříži má tvář Ukrajiny11:51

Bratři a sestry, na První neděli postní čteme evangelium o tom, jak Ježíš byl pokoušen na poušti. Je to důležitý úryvek, protože lidé hlavně v době Starého zákona si kladli otázku, jestli je možné v okamžiku, kdy je člověk pokoušen, jestli je možné odolat. A právě Ježíš nám ukazuje, že ano, že možné to je.    Více...


Bůh není daleko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.03.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Bůh není daleko8:03

Bratři a sestry, dnešní starozákonní čtení i dnešní evangelium vlastně podávají jakési praktické návody, jak by se měl chovat člověk, který uznává svou chybu, svou vinu, a chce ji především napravit.

Chtěl bych se společně s vámi krátce zastavit u toho textu z knihy proroka Joela. On je v několika ohledech velmi zajímavý.    Více...


Za zlem války stojí lidé

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.02.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
8. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,5-8; 2. čtení 1 Kor 15,54-58; evangelium Lk 6,39-45;

Za zlem války stojí lidé14:04

Bratři a sestry, jsou to v podstatě přesně dva roky, co jsme se začali potýkat s pandemií covidu. A vlastně se začalo mluvit o tom, kdo za to může, odkud se to vzalo, nakolik za to mohou lidé a nakolik ne. A můžeme říci, že lidskou společnost v mnoha zemích to rozdělilo.

A dnes vlastně prožíváme druhou velmi těžkou zkoušku, druhý velmi silný nápor zla.    Více...


Blahoslavenství jsou světla na cestě k Bohu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
13.02.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 17,5-8; 2. čtení 1 Kor 15,12.16-20; evangelium Lk 6,17.20-26;

Blahoslavenství jsou světla na cestě k Bohu14:48

Sestry a bratři, dovolte, abych dnešní neděli využil myšlenky otce Vojtěcha Kodeta. Tuto neděli máme před sebou Ježíšova blahoslavenství v Lukášově verzi. Mnozí vykladatelé Bible, Nového zákona, dokonce říkají, že tato blahoslavenství jsou takovými pravějšími, skutečnějšími než blahoslavenství v Matoušově evangeliu.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.