Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Kvalita tvého života se řídí tím, nakolik jsi vnímavý

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2013 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Kvalita tvého života se řídí tím, nakolik jsi vnímavý8:56
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, před II. vatikánským koncilem na Hromnice končila doba vánoční. V tom svátku Hromnic je jedna silná myšlenka, která právě zařazuje tento svátek ještě do toho okruhu té doby vánoční, nebo říká, že by bylo možné ho tam zařadit. A sice svatý Lukáš ve svém evangeliu představuje Pána Ježíše. Nejdřív představuje v jeho matce Marii, potom Josefovi, potom přijdou v Betlémě andělé, pozvou pastýře k narozenému Vykupiteli. A ti pastýři jsou znakem těch, řekli bychom, nejobyčejnějších. Potom ale ještě něco chybí, pořád něco chybí. Je potřebí, aby Spasitel byl představen oficielně izraelskému národu. A to se musí stát v chrámě.

Protože izraelský národ v té době je charakterizován třemi takovými skutečnostmi. A sice tou první skutečností je Smlouva uzavřená na Sinaji. Znakem té Smlouvy je Desatero. Druhou tou skutečností je právě Chrám. A třetí proroctví. V Izraeli vždycky byli lidé, kteří mluvili pod vedením Ducha svatého.

A tedy dnes si připomínáme toto oficielní představení Ježíše, že on je ten Vykupitel, on je ten, na kterého se tak dlouho čekalo.

V prvním čtení jsme slyšeli úryvek z knihy proroka Malachiáše. Ten byl napsán nějakých 440 let před narozením Pána Ježíše. A celá ta vize působí, řekli bychom, trošku strašidelně. Běhá nám z ní trochu husí kůže po zádech, protože to vypadá, že to, když přijde pán, když přijde panovník do svého chrámu, že to bude skutečně něco mocného, silného. Že to bude provázeno snad téměř až násilím.

A kdy se ta vize splnila? Kdy se splnilo to, co předpověděl prorok Malachiáš? V ten moment, kdy Maria a Josef přinesli Ježíška do chrámu. Byl to určitě silný zážitek – pro Simeóna, pro Annu, eventuelně pro další lidi, o kterých nic nevíme, o kterých evangelium mlčí. Ale v žádném případě to nebylo spojeno s nějakým násilím, v žádném případě to nebylo něco hrozného, ale bylo to silné, ale bylo to podmanivé.

Dnes, kdy si připomínáme tady toto představení Ježíše v chrámu, tak znovu si připomínáme život. Po celé Vánoce jsme oslavovali život, narození člověka a narození Božího Syna. Děkovali jsme za to, že Boží Syn se stal jedním z nás, přijal život tak, jak ho žijeme my. A dnes, na ten svátek Uvedení Páně do chrámu, si znovu připomínáme život. Jsou tam dva životy, za které se děkuje. Je to život novorozeného Ježíše z Nazareta – jeho rodiče přicházejí, aby Bohu poděkovali za tohoto prvorozeného syna, a je to Simeón, který děkuje za celý svůj uplynulý život.

Takže tedy dnes si připomínáme poděkování za život. A to je myšlenka, kterou bychom si měli odnést domů. Za život je možné a dobré děkovat vždycky, ať je to život nějakého malého človíčka, právě narozeného, nebo človíčka, který svůj život začíná, který začíná žít tady svoji pozemskou existenci, anebo ať už je to život někoho, kdo prožil nějaké roky na této zemi, anebo i život někoho, kdo už se třeba pomalu loučí, kdo už počítá svoje dny a ví, že se bude odebírat k našemu nebeskému Otci. Vždycky je možné a dobré za ten život děkovat.

Dnešní svátek nám totiž připomíná, že ten život nám byl dán jako dar. Co mám udělat s darem? No, v první řadě za něho poděkovat, a potom ho přijmout, rozbalit ho, podívat se, co tam je, a snažit se ho používat.

Simeón, to jméno znamená „Bůh vyslyšel“, ale zase v tomto případě je to takové jméno symbolické, protože my musíme říct, a říkáme to rádi, Simeón, ten člověk Simeón byl člověkem, který slyšel Boží hlas a nechal se vést.

Dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu řečeno slovy, jak se dnes mluví, nám říká a připomíná: „Člověče, dostal jsi darem život. Žij ho kvalitně.“ Dnes se mluví o kvalitě života, o tom, aby to mělo určité parametry a podobně. A ten dnešní svátek nám připomíná a říká: „Tu kvalitu života máš ve svých rukou ty, člověče. Ta kvalita se neřídí tím, kolika věcmi jsi obklopen, kolik toho vlastníš nebo nevlastníš, ale ta kvalita se řídí tím, nakolik jsi vnímavý. Nakolik jsi vnímavý k těm hlasům, které se ozývají v tobě, nakolik jsi vnímavý k tomu Božímu vedení, vedení Ducha svatého, kdy On se tě chce ujmout. Ale slyšíš ho? Budeš takovým Simeónem?

Celá ta událost v chrámu nás upozorňuje právě na to, že je snadné neslyšet, snadné nereagovat. Simeón a Anna mluvili o tom Dítěti všem, kteří byli v tom chrámu, ale evangelista už neříká nic o tom, že by se k nim přidal někdo další, že by někdo další se přidal tady k této bohoslužbě, k této oslavě. A už vůbec neříká nic o tom, že by se uchovalo nějaké vyprávění, nějaké svědectví mezi Izraelity o tom, že Maria, Josef přinesli dítě Ježíše. Tedy mnoho lidí slyšelo tu zprávu, ale nevnímalo.

Dnešní svátek nás chce vybídnout a pozvat k tomu, abychom nejen slyšeli, ale abychom také vnímali. Několikrát v Lukášově evangeliu čteme větu, že Maria nerozuměla tomu všemu, co se kolem ní dělo, nebo že nerozuměla všem slovům, která tam někdo řekl, ale vždycky je tam zdůrazněno, že to uchovávala v srdci a uvažovala o tom. A tento postoj máme zaujmout i my. Nemusíme všemu hned rozumět, nemusí nám být všechno hned jasné, ale máme všechny ty události, všechna ta slova, všechno to, co prožíváme, uchovat ve svém srdci, rozvažovat o tom a ptát se: „Pane, jak to mám udělat, abych nepřeslechl hlas tvého Ducha. Jak to mám udělat, abych odpovídal, abych dobře reagoval na tvoje vedení. Abych se stal takovým Simeónem, takovou Annou, tedy těmi, kteří se radují ze svého života, kteří ti děkují za to, že se jich ujímáš, že posíláš svého Zachránce, svého Spasitele.“Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Každý den je vhodný k tomu, abychom se odevzdali do Božích rukou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2022 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Každý den je vhodný k tomu, abychom se odevzdali do Božích rukou7:11

Bratři a sestry, ten svátek, který se ve Starém zákoně nazýval Očišťování nebo Představení pánů vlastně má svoje základy v okamžicích, kdy Izraelité prchali z Egypta a při poslední egyptské ráně zahynuli prvorození synové všech Egypťanů, kdežto naopak prvorození synové Izraelitů byli zachráněni, zůstali naživu.    Více...


Děkovat za život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Děkovat za život6:23

Bratři a sestry, svátek, který dnes slavíme, se oficielně jmenuje Uvedení Páně do Chrámu. Tedy podle toho názvu je to svátek především Pána Ježíše. Někdy se mu taky říká Obětování Páně, a někdy se taky mluví vlastně o tom a zazní to i v přímluvách, že Panna Maria přinesla oběť.    Více...


Bůh o tobě ví a zná tě tvým jménem a pečuje o tebe

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Bůh o tobě ví a zná tě tvým jménem a pečuje o tebe10:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.30 MB]

Bratři a sestry, Ježíš, ačkoliv je to Boží Syn, tak se připodobnil nám ve všem. My jsme o Vánocích uvažovali nad tou myšlenkou, že se zařadil do té lidské společnosti. Tak se zařadil i co se týče požadavků Mojžíšova zákona.    Více...


Dny sváteční nám pomáhají, aby dny všední dostaly smysl

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2019 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Dny sváteční nám pomáhají, aby dny všední dostaly smysl8:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.82 MB]

Bratři a sestry, ten dnešní evangelní úryvek je možné rozdělit na dvě části, na dvě myšlenkové části. Ta první velmi dlouhá část se odehrává v chrámu a je to něco vyjímečného.    Více...


Život je dar, který jsme dostali a který máme rozvíjet

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2016 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Život je dar, který jsme dostali a který máme rozvíjet6:30
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.43 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám předkládá, řekli bychom, několik způsobů života. Je možné žít různým způsobem. V podstatě, řekli bychom, že ten způsob života odpovídá tomu, co si člověk zvolí jako cíl.    Více...


Zachránce přichází potichu a žádá naši pozornost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2015 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Zachránce přichází potichu a žádá naši pozornost7:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 7.45 MB]

Bratři a sestry, v tom evangelním úryvku, který jsme právě vyslechli, nalézáme celou řadu myšlenek. První, která nás třeba napadne, je to, že Mojžíšův zákon se na Ježíše Krista, na Božího Syna, nevztahoval.    Více...


Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
02.02.2014 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Těm, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi11:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.58 MB]

Sestry a bratři, přátelé, vždycky když slavím ten dnešní svátek Hromnic nebo Obětování Páně, tak mně vždycky vyvstane na mysli oltářní obraz, který visí v Dubě na Moravě v poutním mariánským kostele.    Více...


Velkým nepřítelem radostného setkání je lhostejnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Velkým nepřítelem radostného setkání je lhostejnost8:09
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.67 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek vypráví o velké zbožnosti Marie, Josefa, protože v té době, kdy žil Ježíš, už nebylo tak zcela obvyklé, aby všichni splnili to, co je zaznamenáno v Mojžíšových knihách.    Více...


Ježíš nás přichází vysvobodit z moci smrti

P. Mgr. Leo Zerhau
02.02.2009 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Ježíš nás přichází vysvobodit z moci smrti7:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.24 MB]

Simeon velebil Pána a to jeho velebení, ta jeho chvála byla zároveň něčím, co ho připravovalo na smrt. Říká: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.“ Je to věta, kterou říkáme také při modlitbě církve, při breviáři, před spaním.    Více...


Zapálená svíce připomíná, že Pán je s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2006 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Zapálená svíce připomíná, že Pán je s námi5:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 24 kb/s, 0.92 MB]

Bratři a sestry, vy starší si určitě ještě pamatujete, že tenhle svátek se dřív jmenoval Očišťování Panny Marie a byl kladen větší důraz právě na postavu Panny Marie. Dnes, po liturgické reformě, se ten svátek nazývá Uvedení Páně do chrámu a je kladen větší důraz právě na osobu Ježíše Krista.    Více...


Vějíř myšlenek pro duchovní život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2005 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Vějíř myšlenek pro duchovní život9:26
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 29 kb/s, 2.01 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek je skutečně velice bohatý na myšlenky a na podněty pro náš duchovní život, a tak já se tady pokusím před vámi otevřít takový vějíř těch myšlenek a jednak doufám, že si každý vybere z toho to svoje a že každý bude nějakým způsobem osloven tím, co nám nabízí dnešní svátek, a taky očekávám, že každý to dotvoří sám pro sebe.    Více...


Spasitel je naše světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Spasitel je naše světlo5:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.13 MB]

Bratři a sestry, dneska jsme se naposledy shromáždili u betléma, abychom si připomněli, že narozený Spasitel je naše světlo. Podle starého církevního kalendáře dnešním dnem, svátkem Hromnic, končila doba vánoční.    Více...


Zapálená svíce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Bratři a sestry, ten dnešní svátek, to je taková ozvěna, dozvuk Vánoc. Ústřední místo při té dnešní oslavě má světlo. O světle se tu mluví, mluví o něm Simeon. My jsme drželi v rukou svíčky. Pokud se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že v kostele během církevního roku má hořící svíčka své pevné a nezastupitelné místo. Církev ráda používá symboliku světla. Živého světla. Je to proto, že my potřebujeme živé světlo ke své existenci. Pro náš život nestačí žárovka nebo nějaká výbojka nebo něco podobného.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.