Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Církev má být misijní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Církev má být misijní9:38

Bratři a sestry, vlastně je známá ta žádost moravského knížete Rostislava císaři Michalovi III. do Byzance, kdy žádá o vyslání věrozvěstů. On by si přál biskupa. Tam se doslova říká, když se to přeloží: „Náš lid se odřekl pohanství a kristianský zákon prijal.“ To by se dalo přeložit jako přijal náboženství. „Ale nemám kněze, který by víru vysvětloval srozumitelným jazykem, doslova. Pošli mi takového.“ My bychom to „srozumitelným jazykem“ spíš přeložili „srozumitelným způsobem“.

Víme tedy, že víra zde byla zvěstována, ale stala se taková věc, kterou potom popsal až II. vatikánský koncil, který řekl, že bohužel mnohokrát s vírou byla spojována kultura. Že tedy víra se navázala tady na západní evropskou kulturu a spolu s tou vírou byla exportována kultura západní Evropy. A to není v pořádku.

A právě i II. vatikánský koncil zmiňuje Cyrila a Metoděje jako věrozvěsty, jako muže, kteří opravdu hlásali jenom tu víru. A naopak posilovali domácí kulturu. Tedy oni vlastně vedeni Duchem svatým už dávno, dávno si uvědomili, že pro ty, kdo mají přijmout víru, bude mnohem snazší přijmout evangelium tenkrát, když to nebude svázáno s přijetím nějaké jiné kultury, která pro ně bude úplně nová. Už stačí to, že ta víra je nová, to evangelium je nové. A tak vlastně oni udělali všechno pro to, aby tu kulturu ještě pozdvihli – proto písmo, proto překlady knih a tady toto.

Musíme si uvědomit, že tedy přišli, ale ani jeden z nich nebyl biskupem. S jistotou víme, že Konstantin, Cyril, v tu chvíli byl jáhnem. Jestli měl Metoděj nějaké svěcení, to vůbec nevíme. Tedy vlastně ta první věc, když se přišli, tak bylo: Vždyť nám neposlal toho, koho my jsme chtěli. A oni museli překonat tady tu určitou podezřívavost, nedůvěru, že poslali z Byzance nějaké učedníky nebo někoho nedostudovaného nebo něco takového. Naopak, on opravdu ten císař Michal III. poslal ty nejlepší, které měl. Ale nebylo to v té funkci biskupa, aby zase právě nedráždil tady Franckou říši. Proto tedy. Ale poslal ty nejlepší lidi, které opravdu měl.

Na svátek Cyrila a Metoděje se čte evangelium, které jsme slyšeli, a slyšeli jsme ho taky vlastně v neděli. V neděli jsme slyšeli trošku delší verzi o tom, jak se ti učedníci vrátili. Cyril a Metoděj vlastně odcházeli s tím, že už se asi nikdy nevrátí domů. Cyril už se opravdu nikdy nevrátil, Metoděj se ještě domů podíval, i když by se řeklo, na stará kolena. Ale už to byla spíš opravdu jenom návštěva rodných míst, protože většina lidí, které on znal ze svého mládí, tak už tam zase nebyla.

Tedy v tom evangeliu, když se mluví o tom, že Ježíš rozeslal ještě jiných 72 učedníků, tak v čem jsou jiní na rozdíl od těch dvanácti? Dá se to přirovnat asi k tomu, že těch dvanáct jsou základy stavby, a těch 72, to jsou zdi té stavby. Zase ten počet 72 je počet symbolický a svým způsobem neukončený, tak jak to psal v pastýřském listě biskup Pavel. Ano, tam nejsou jména proto, aby si každý mohl doplnit svoje vlastní jméno. A tak si je tam doplňuje Cyril s Metodějem. A šli.

„Žeň je sice hojná, ale dělníku málo.“ Tady se často mluví o tom, že je málo kněží. Ne. Jde o to, aby bylo dost těch, kteří budou ochotni přijmout ten misijní rozměr, ten misijní úkol. „Nemám takového kněze, který by nám zvěstoval evangelium srozumitelným způsobem.“ O to tu běží. Samozřejmě svěcení a takhle, také. Ale jak jsem říkal, Metoděj asi neměl vůbec žádné svěcení. To přijal později. Dokonce se stal biskupem.

Ale prvně tam musí být to rozhodnutí, to odhodlání: Ano, i já se chci zapojit do toho misijního procesu církve. Církev má být misijní. Tak jí to Pán Ježíš svěřil. Pokud přestane být misijní, tak ztrácí, tak hodně ztrácí, a to ke své škodě.

„Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky.“ Ježíš žádá po těch, kteří přijmou to poslání, aby odložili jistoty. Jistotou boháče je měšec. Když něco bude chybět, tak půjdu a koupím si to. Mám přece peníze. Jistotou chudáka, žebráka, je mošna. Protože tam sbírá ty dary, které mu někdo dá. A sbírá, i když to teď nepotřebuje. S tím, že až to budu potřebovat, tak to z té mošny vytáhnu.

„Ani opánky.“ Opánky nosil svobodný člověk. A Ježíš chtěl, aby tady těchto dvaasedmdesát si uvědomilo, že jsou jeho služebníky. Otrok, služebník, ten neměl nárok na to, aby nosil opánky.

A říká: „Cestou se s nikým nepozdravujte.“ Ten pozdrav totiž, to bylo třeba i na několik hodin. A Ježíš říká, odložte tady tyto konvence a soustřeďte se na ten úkol, který je před vámi, protože ten je důležitý.

A to první, co je, tak je zvěstovat pokoj tomuto domu. Ježíš je posílá do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. Město je sféra veřejná, dům je sféra soukromá. Ježíš a jeho evangelium chce prostoupit obě tyto sféry, tu sféru veřejnou i sféru soukromou. Chce vejít do našeho života komplet. A to také věděli Cyril a Metoděj. Proto překládali bohoslužebné knihy, a proto také překládali zákoník, právní předpisy. Aby i tyto sféry – právo a tak, spravování obcí, měst, vůbec těch vesnic a toho všeho, aby se to řídilo už křesťanskými principy. A to první, „pokoj tomuto domu“.

Ježíš a jeho učedníci přinášejí tuto nabídku pokoje. A teď je tam, že bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj. Opakem člověk hodného pokoje nebo člověka, který usiluje o pokoj, je člověk, který je hněvivý. Který naopak ten pokoj nějakým způsobem ničí, boří. „Tak se pokoj vrátí k vám.“ Ale nabídka byla učiněna.

Bratři a sestry, dnes, kdy si připomínáme Cyrila a Metoděje, tak je hodně obdivujeme. Jsme Bohu vděčni za to, že k nám přišli. A měli bychom být vděčni i jim. Protože jsou to lidé sice narození někde v okolí Soluně, kde žili Slované, ale oni sami byli Řekové. Byli to ale lidé, kteří byli ochotni jít, opustit svůj způsob života, svoji vlast a tady toto. Jít do země, kde nikdy předtím nebyli, a tam pracovat, naplno. Aby ti místní, které oni v tu chvíli ještě neznali, aby byli obohaceni. Hodně obohaceni a hodně získali. Toto je skutečné smýšlení církve. Cyril a Metoděj se v tomto připodobnili Pánu Ježíši a na nás je, abychom my, každý podle svých sil a podle svých možností se zachovali podobně.

Ať se za nás svatý Cyril a Metoděj přimlouvají a ať jsou naším vzorem.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Posunout se od falešných bohů k Bohu pravému

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Posunout se od falešných bohů k Bohu pravému8:08


Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje9:46

Bratři a sestry, texty, které jsme právě vyslechli, se velmi, velmi hodí k tomu, koho si dnes připomínáme.

Vlastně začalo to celé opravdu tady tím, že „potom Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků“. Jenom Lukášova 10. kapitola začíná slovem „potom“, ale je jasné, že když je nějaké „potom“, tak bylo nějaké „předtím“, a o to právě Lukášovi jde.    Více...


Poslání církve

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Poslání církve10:50

Bratři a sestry, texty, které jsme teď slyšeli, byly schválně vybrány k dnešnímu svátku svatých Cyrila a Metoděje. Jsou to texty, které vlastně mluví o poslání církve. Text z evangelia podle Lukáše je vysloveně misionářský. Pak je zde to čtení ze Starého zákona z knihy proroka Izaiáše, a ta kniha proroka Izaiáše je nazývána evangeliem Starého zákona.    Více...


Projekt pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2019 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Projekt pro Moravu12:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Milí přátelé Boží, moji bratři a sestry, svatí jsou viditelnými svědky svatosti v Boží církvi. Nejsou to nějací nadlidé, nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštějšími z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Světlo projektu pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Světlo projektu pro Moravu6:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, svatí jsou viditelnými svědky svatosti Boží v církvi. Nejsou to nějací nadlidé. Nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštější z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci5:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.15 MB]

Milí přátelé Boží, bratři a sestry v Kristu, děkuji vám, že jste přišli na dnešní slavnost. Misie těchto svatých bratří byla velmi úspěšná. Co děli? Jak se chovali, že měli takový úspěch i přes tvrdý odpor jejich protivníků? Protože měli své protivníky, své odpůrce, kteří nesouhlasili s jejich stylem, způsobem pastorace.    Více...


Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2016 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo10:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, pokus si říkáte, že to evangelium jsme slyšeli teď v neděli, tak si to říkáte naprosto přesně a správně. Je to taková trošku past na kazatele, a tak já jsem využil toho, že v neděli jsme to nečetli úplně celé a nechal jsem si pro tuto chvíli závěrečný odstavec o tom, jak se ti učedníci vracejí, a mluví se tam třikrát o tom, jak se vracejí s radostí.    Více...


Musíme najít v křesťanství svou identitu

P. Mgr. Jiří Buchta
05.07.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Musíme najít v křesťanství svou identitu12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.56 MB]

Bratři a sestry v Kristu, znovu stojíme na prahu prázdnin a připomínáme si velké postavy, a doslova bych řekl, naší národní identity. Přišli k nám z jihovýchodu, přinesli nám Krista, a když se člověk podívá na dějiny našeho národa nebo našeho státu, tak vidí prostě, že víra nebyla pouhým přívěškem, ale že to bylo něco, co formovalo naši kulturu, naše smýšlení.    Více...


Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností9:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.03 MB]

Bratři a sestry, všechny texty Písma svatého, které jsme slyšeli, se velice dobře hodí k tomu dnešnímu svátku, k tomu životnímu příběhu Cyrila a Metoděje. A pro nás jako věřící je důležité právě vnímat jejich život pohledem Písma, tou optikou Písma, jak se někdy říká.    Více...


Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života5:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.18 MB]

Milí přátelé, jak dnešní oslavenci svatý Cyril a Metoděj, tak i Mistr Jan Hus, kterého si připomíná státní kalendář zítra, jsou vlastně takové oběti totalitního režimu.    Více...


Svatí jsou výzvou k udržování vztahů

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí jsou výzvou k udržování vztahů5:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.93 MB]

Nejen Ježíšovi učedníci, nejen svatý Cyril a Metoděj, ale všichni jsme jako křesťané posláni k lidem úspěšným i k lidem neúspěšným, k lidem, kteří propadli slávě, penězům nebo třeba i drogám. Všem těmto lidem máme přinášet Boží slovo, máme jim zvěstovat a svědčit o své víře a máme to dělat takovým způsobem, aby naše svědectví pro ně byla pozitivní nabídka, aby se neobrátili k Bohu ze strachu, ale aby důvodem jejich obrácení byla radost.    Více...


Kristus před sebou posílá svoje učedníky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Kristus před sebou posílá svoje učedníky11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.83 MB]

Děti, kdo to byl ten Cyril a Metoděj? Nevíte nikdo, nikdo to nezkusí? Řeknu vám takový vtip, ti starší už ho znají. Ještě dřív, když se chodilo na kazatelnu, tak v jedné farnosti měli pana faráře, který, aby dodal váhu svým slovům, tak do té kazatelny takhle občas uhodil.    Více...


Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia11:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, vždycky, když je nějaký velký svátek, tak je těžko o tom mluvit, kázat, protože je tady nebezpečí, že člověk sklouzne do nějakých frází, a troufám si říct, že ten svátek svatých Cyrila a Metoděje je jeden z nejvýznamnějších svátků tady u nás na Moravě, mám na mysli svátků lidí.    Více...


Důležité je, co říkají svatí nám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Důležité je, co říkají svatí nám9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, v neděli odpoledne jsem se dostal k tomu, že jsem si vzal do ruky Katolické noviny. Musím se přiznat k tomu, že jsem je zatím jenom prolistoval, ale zaujal mě tam jeden takový nadpis.    Více...


Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
05.07.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?14:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.82 MB]

Přiblížilo se k nám Boží království. Ale jsme schopni to Boží království přijmout do svého srdce? Je nás čím dál tím méně. V posledním sčítání věřících v kostelích (ne těch, kteří se přihlásili při sčítání obyvatel, ale těch, kteří prakticky chodí na bohoslužby, žijí s církví) se tak ukazuje, že je to jenom pět procent v našem národě.    Více...


Otevřené oči a srdce na pravém místě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Bratři a sestry, dnešní den se kazatelé soustřeďují na dvě témata: buď se káže tak nějak oslavně o Cyrilu a Metodějovi anebo se v tyto dny tak nějak s kazatelen pláče nad tím, že máme málo kněží. Já bych se pokusil oběma těm tématům vyhnout, ale přesto bych chtěl mluvit o Cyrilu a Metodějovi a o tom vlastně, co spojuje jejich a naši dobu.

Víte, nesmíme si tu jejich dobu nějak idealizovat. Pokud si vzpomenete na na dějepis, tak období Velké Moravy v minulých padesáti letech bylo tak nějak oslavováno jako první společný stát Čechů a Slováků.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.