Ježíšův pokoj

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
01.01.2002 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem řekl v úvodu, začínáme tento nový rok, rok 2002, právě s Matkou Boží. Tak si to přeje naše církev, abychom spolu s ní vykročili. Ale tento den je také dnem míru, dnem pokoje. Svatý otec vyzval, zvláště v tomto roce, o takovou důvěrnou modlitbu k Pánu o mír ve světě. Vždyť ten první rok, který uplynul před pár hodinami, byl plný válek, plný rozbrojů. Nebyl to rok jednoduchý. Ještě když jsem byl v Římě, tak papež vyhlásil v době adventní jeden den takového přísného postu.    Více...


Duchovní radost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
31.12.2001 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Konec občanského roku
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 1,14-18; 2. čtení Jak 4,13b–15; evangelium Mt 6,31–34;

Moji drazí bratři a sestry, když dnes stojíme na konci občanského roku, tak je to pro nás chvíle, kdy můžeme také zpytovat svědomí, poohlédnout se nazpět, na ten uplynulý rok, a zároveň se podívat dopředu, to, co nás čeká. Ano, když se díváme zpět, vidíme, kolik jsme třeba milostí, darů od Boha promarnili, kolikrát jsme neodpověděli adekvátně na Boží milost, co všechno jsme měli udělat, vykonat a nevykonali jsme, jak říkáme na začátku mše svaté ve vyznání. Na druhou stranu, když se podíváme do budoucnosti, tak si můžeme pomyslet, co Bůh od nás všechno očekává tento další, nový rok.    Více...


Kolik prstů je potřeba pro manželství?

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
30.12.2001 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,3-7.14-17a; ž. Žl 128; 2. čt. Kol 3,12-21; evang. Mt 2,13-15.19-23;

Tak, moji drazí bratři a sestry, tato mše svatá je vlastně taková dvojí, protože má být pro děti a zároveň pro vás, pro manžele. A tak jsem přemýšlel, jak to udělám s promluvou. Tak jsem si řekl: „Já řeknu dětem jeden takový malý příběh, který možná už znají, nebo doufám, že ho někdy slyšely ve škole, oni o něm budou přemýšlet a pak budu promlouvat k vám. Takže nejprve k vám, děti. Představte si jednu takovou událost:

Ženy chodí k jedné studni nabírat si vodu. Je poledne, svítí velmi silně slunce, a tak ženy jsou unavené.    Více...


Boží moudrost

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2001 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, jak jsem už řekl na úvodu mše svaté, oslavujeme dnes svatého Štěpána. Včera jsme oslavovali Ježíše, Ježíše, který se narodil z Marie Panny, který přišel na tento svět. Dnes oslavujeme Štěpána, který povstal ze země a vešel do nebe. Včera jsme oslavovali Ježíše, který se nám narodil zde na zemi, dnes oslavujeme Štěpána, který se narodil pro nebe. Jak tyto dva svátky, dvě slavnosti, spolu souvisejí? Proč dnes hledíme na umučení, proč jsme slyšeli v tom prvním čtení všechnu tu událost, která se stala svatému Štěpánovi? Když on vydával svědectví pro Krista, jako jeden z prvních jáhnů církve a byl plný Ducha svatého, takže jeho slovům nemohl nikdo odolat, ani velmi chytří Židé.    Více...


Pastýři a ovečky

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2001 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,7-10; 2. čtení Tit 3,4–7; evangelium Lk 2,15–20;

Milovaní bratři a sestry, dovolte, abych vás také přivítal a oslovil na tento hlavní vánoční svátek, Boží Hod. O půlnoci jsme slyšeli zpívat anděly, jak volají: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Bylo to vánoční přání pokoje z úst andělů. A teď máme druhou mši svatou, takzvanou pastýřskou. Naše zraky jsou zaměřeny do Betléma, a sice na pastýře betlémské. Oni jsou první, kteří slavili Vánoce. První, ke kterým anděl mluví o narození Páně. Pastýři a ovečky. To je symbol této druhé mše svaté.    Více...


O Kristu jenom nemluvme, ale buďme s ním

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
24.12.2001 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Moji drazí, bratři a sestry, jak jsem řekl v úvodu mše svaté, všechny vás tady srdečně vítám. Vás, kteří chodíte pravidelně do kostela, kteří zde znáte všechny části tohoto kostela důvěrně, i vás, kteří sem přicházíte třeba jenom občas. Všechny vás tady srdečně vítám. Co jsme slyšeli v evangeliu? Co bylo dnes pro nás radostnou zvěstí? Zazářilo nám veliké světlo. Veliké světlo v temnotách. Jaké to světlo zazářilo? Je to nové světlo. Jako nejprve, úplně na počátku, Bůh, když tvořil zemi, utvořil světlo a rozešly se temnoty, tak nyní přichází nové světlo do těchto temnot.    Více...


Následujme Ježíše Krista, který se stal člověkem

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
23.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 7,10-14; ž. Žl 24; 2. čt. Řím 1,1-7; evang. Mt 1,18-24;

Moji drazí, bratři a sestry; také milé děti – vás bych chtěl nejprve oslovit. Vy tady stavíte, když jsem přišel do kostela, tak jsem si toho všiml, vy tady stavíte nějaké domy. Copak ty domy znamenají?

Otec Karel zde přistoupil k dětem a povídal si s nimi o adventní hře, kdy děti postavily stylizované domy a rozsvítily v nich svíčky; toto světlo pak symbolizuje Kristovu lásku, které se má rozzářit v každém z nás. Otec Karel zdůraznil dětem význam okamžiku, kdy se svatý Josef postaral o Pannu Marii po snu, ve kterém se mu zjevil anděl. Poté se znovu obrátil ke všem věřícím:

   Více...

Zpověď musí být opravdová, upřímná

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
16.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 35,1-6a.10; ž. Žl 146; 2. čt. Jak 5,7-10; evang. Mt 11,2-11;

„Radujte se, opět pravím, radujte se, vaše vlídnost ať je známa všem lidem, Pán je blízko.“ Těmi slovy začínala dnešní vstupní antifona, výzvou svatého apoštola Pavla k takové křesťanské radosti. Máme se radovat z toho, že advent už bude končit, že se blíží svátky radosti, svátky vánoční. Máme se na ně tak dobře připravit, aby se radovalo naše srdce. Překážkou radosti jsou v lidském srdci hříchy, vědomí, že jsme nějak urazili Pána Boha, že jsme nechodili v jeho přikázáních, že jsme třeba urazili a zarmoutili své bližní, že jsme si způsobili snad nějakou vlastní zkázu.    Více...


Modlitba za mír

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
09.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 11,1-10; 2. čtení Řím 15,4-9; evangelium Mt 3,1-12;

Drazí v Kristu, Pán Ježíš nás vyzývá: spravte cestu Pánu, tu cestu k Bohu. Aby byla přímá, bez překážek, abychom odstranili z té cesty k Bohu každou pohodlnost, bezbožnost, nelásku ke svým bližním tak, abychom mohli k Bohu předstoupit s takovou duší připravenou, a tak se připravili na svátky vánoční. Abychom je prožili v míru Božím. A dnes nám také ještě i zaznívá výzva Svatého Otce. Také on nám dává důležité napomenutí. Abychom je vám také přečetli při této dnešní mši svaté. Zní takto:

Následují slova Svatého Otce k situaci ve světě a výzva k postu a modlitbě v pátek 14. prosince za trvalý mír.

   Více...

Čekání radostné, čekání aktivní

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
02.12.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 2,1-5; ž. Žl 122; 2. čt. Řím 13,11-14; evang. Mt 24,37-44;

„Prolom, Pane, nebesa a sestup na zemi v život přečisté Marie Panny“. Tak volali starozákonní proroci. „Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ Tak voláme my při mši svaté. Prožíváme dobu adventní, dobu čekání. Ten svět kolem nás je jako velká čekárna. Každý něco čeká. Je to buďto čekání radostné, kdy čeká třeba maminka na dopis od svého syna, může to být čekání takové úzkostné, když nemocný v nemocnici čeká na výsledek vyšetření před operací, zda-li to bylo zhoubné anebo benigní. Může být čekání také i takové už před koncem života.    Více...


Pán Ježíš je Král

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
25.11.2001 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čt. 2 Sam 5,1-3; ž. Žl 122; 2. čt. Kol 1,12-20; evang. Lk 23,35-43;

Drazí v Kristu, dnes se ve všech našich chrámech ozývá ta píseň „Ježíši Králi nebe a země, vtělený Bože Spasiteli, kam sahá okraj souše a moře, zní Ti zpěv chvály rozechvělý“. Ano, končíme církevní rok, končíme jej tímto dnešním svátkem Krista Krále. Ježíš Kristus je králem také i času. Je král věčný, ale on také prožil svůj život pozemský 33 roků zde na zemi. Občanský rok končíme svátkem svatého Silvestra a církevní rok tímto svátkem, touto slavností Krista Krále, kdy se setkáváme při mši svaté s Kristem Králem a jemu se zasvěcujeme, abychom byli v jeho království opravdu dobří a šťastní, abychom následovali jeho skutky.    Více...


Šéf chce s tebou mluvit

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
18.11.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,19-20a; ž. Žl 98; 2. čt. 2 Sol 3,7-12; evang. Lk 21,5-19;

Drazí v Kristu, snad se také vám někdy stalo, v práci nebo v kanceláři, že přišel někdo a říká: „Šéf chce s tebou mluvit, máš se k němu dostavit.“ Po takovém vzkazu se někdo zatřese a zvedne.
„Copak se stalo? Někdo na mě žaloval? Šéf chce udělat inventuru v mých papírech, v mém účetnictví?“
Anebo: „Chce dělat kontrolu mých výrobků a zjišťovat zmetky?“
Tak se stane potom, že takovéto setkání je provázeno strachem. Jak to dopadne. „Šéf chce s tebou mluvit.“ Tak nám připomíná také to dnešní slovo Boží.    Více...


Věřím v těla vzkříšení a život věčný

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
11.11.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. 2 Mak 7,1-2.9-14; ž. Žl 17; 2. čt. 2 Sol 2,16-3,5; evang. Lk 20,27-38;

Drazí v Kristu, blíží se pomalu konec církevního roku. Za čtrnáct dní už bude poslední neděle tohoto církevního roku – bude svátek Krista Krále. A bude potom pokračovat nový církevní rok. Tak jako náš život: „Smrtí život nekončí, ale se mění“. Taky ten církevní rok nekončí, ale jen se mění. A proto církev také nám na ty změny dává upozornění, té modlitby Věřím v Boha: „Věřím v těla vzkříšení a život věčný. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.“ Takže na tyto pravdy se máme zaměřit, teď ke konci církevního roku.    Více...


Milosrdenství Boží

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
04.11.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 11,22-12,2; ž. Žl 145; 2. čt. 2 Sol 1,11-2,2; evang. Lk 19,1-10;

Drazí v Kristu, jestli jste dobře naslouchali a dávali pozor, tak jste si jistě všimli, že první čtení z knihy Moudrosti, které jsme slyšeli, byla taková krásná modlitba: „Bože, ty jsi tak nekonečně mocný a ty svou všemohoucnost ukazuješ právě tím, že se slitováváš, že máš milosrdné srdce, že nás zachováváš, i když hřešíme.“ Tak takhle velebí ten starozákonní prorok milosrdenství Boží. Pán Ježíš je obrazem nebeského Otce, je obrazem Božím a tak také v něm se projevuje tato Boží vlastnost – milosrdenství, kterou Bůh odpouští hříchy každému, kdo činí pokání.    Více...


Dobrý boj bojovat, víru zachovat

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
28.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 35,15b-17.20-22a; ž. Žl 34b; 2. čt. 2 Tim 4,6-8.16-18; evang. Lk 18,9-14;

Drazí v Kristu! Rodiče vybírali dárek pro svého syna k Vánocům. Chtěli pěkné lyže. On si je přál. Pan farář, který tam byl s nimi, se jich ptá: „No, ale nemyslíte, že je to trochu brzo? Vždyť Vánoce jsou teprve za dva měsíce, do Vánoc času dost.“ Ale ti rodiče říkali: „To není pravda, potom už nebude nic a už se nebude moct vybírat. Tak je dobře si to všecko zavčas nachystat.“ Ano, je to pravda. Je třeba všecko udělat včas, raději o něco dřív.

Teď budeme mít také svátky. Takové svátky jako Štědrý den.    Více...


Nemusíme chodit daleko

Mons. Stanislav Vídenský, farář ve Veverské Bítýšce
21.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 17,8-13; ž. Žl 121; 2. čt. 2 Tim 3,14-4,2; evang. Lk 18,1-8;

Drazí v Kristu, těžký úkol dává Pán Ježíš svým apoštolům: „Běžte do celého světa, učte tam všechny národy a křtěte je. Kdo uvěří a pokřtěn bude – spasen bude.“ Skutečně těžký úkol. Pán Ježíš z té hory v Galileji, jako by viděl nejenom ten kousíček země kolem, ale jako by viděl i ty země daleko v zámoří: Evropu, Asii, Afriku, Ameriku, Austrálii. Všechny ty světadíly a v nich milióny lidí; různých jazyků, různé barvy pleti a také i různého způsobu života. Ti všichni mají být jako děti Boží velikou rodinou.    Více...


Radost

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnský
07.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Hab 1,2-3; 2,2-4; ž. Žl 95; 2. čt. 2 Tim 1,6-8.13-14; evang. Lk 17,5-10;

Já začnu něčím, co jsem zažil tady nedaleko vaší farnosti. Měl jsem jednou dovolenou a zastavil jsem se tam nahoře u hradu Veveří u té kaple. Seděl jsem v autě, byly otevřené dveře a četl jsem si z nějaké knížky. Tam do stínu přijelo auto a vystoupila nějaká rodinka. Tatínek se dvěma dětmi, asi tak desetiletým klukem a dvanáctiletou holkou; maminka zůstala sedět v autě. A oni šli ke dveřím u té ohrady, zdi, zkoušeli dveře – byly zamčené. A tak obešli aspoň tu kapli. A zaslechl jsem, jak se ptá děvče toho kluka:
„Byls někdy v kostele?“
A on říká: „Ne, nikdy.    Více...


Služebník církve

05.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Tak milí mladí i starší přátelé, po všech těch slavných osobnostech, které tady při této novéně byli, tak před vámi stojí obyčejný venkovský farář. Na Veverskou Bítýšku mám takové zajímavé vzpomínky. Když jsem jako student na gymnáziu jezdíval na pionýru na návštevu do Kuříma za panem farářem, tak vím, že tady kolem kostela byla nějaká jednosměrka, já jsem tam vjel v protisměru, asi desetkrát mně to prošlo, pojedenácté tam stál policajt, ale naštěstí se to vyřešilo domluvou a musel jsem to pak celé objíždět.    Více...


Boží slovo ať tě vede celým životem

P. Mgr. Jakub Holík, vojenský kaplan ve Vyškově
04.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Kdo z vás se připravuje na biřmování, tak si myslím, že mi dá za pravdu, že jsou dvě taková velice těžká rozhodnutí. První je, koho si vybrat za kmotra. O tom budeme mluvit potom, po mši svaté. A druhá těžkost je v tom, co si vybrat za biřmovací jméno. Já vím, když bylo biřmování v Čebíně, před dvěma lety, tak jsem s tímhle měl obrovské problémy, protože mnozí z těch biřmovanců do poslední chvíle pořád nevěděli, jaké jméno si vybrat. Protože je to jednak rozhodnutí člověka, jednak by měl k tomu světci mít nějaký vztah.    Více...


Odevzdání se Bohu

P. Ing. Petr Koutský, farář v Rosicích
03.10.2001, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Bratři a sestry, Pán Ježíš nás ve svém evangeliu neustále uvádí do rozpaků. Vždyť, když chci následovat Ježíše Krista, to nemohu pohřbít ani své rodiče, to se nemohu ani rozloučit se svou rodinou. K takové necitlivosti vůči nejbližším nás Ježíš Kristus určitě nenavádí, vždyť to by bylo zcela v rozporu s jeho přikázáním lásky. A musíme si uvědomit, že Ježíš se vyjadřuje jako každý Semita. A Semita, když chce zdůraznit nějakou pravdu, používá provokujících přirovnání, aby si lidé tuto pravdu tím více zapamatovali.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.