Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Ježíš žije!

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.04.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 1,1-2,2; 2. čt. Gn 22,1-18; 3. čt. Řím 6,3-4.8-11; evang. Mk 16, 1-7;

Bratři a sestry, obřad vigilie Vzkříšení, na kterém jsme právě přítomni, prodělal velké změny, hlavně v minulém století. Vy starší určitě ještě pamatujete, že velká část obřadů se konala na Bílou sobotu ráno. Potom, zhruba v polovině minulého století, papež Pius XII. provedl takovou reformu, a všechy ty obřady byly přesunuty na večer, nebo resp. mají se konat v noci. Má to svůj důvod, já jsem to tady zmiňoval už o Vánocích. Křesťané dvakrát za rok bdí. O veliké noci Narození a o veliké noci Zmrtvýchvstání.    Více...


Jidáš a zrada

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.04.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
VELKÝ PÁTEK
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,13-53,12; 2. čtení Žid 4,14-16; 5,7-9; evangelium Jan 18,1-19,42;

Bratři a sestry, v centru dnešní liturgie je kříž. Všechno se to obrací ke Kristovu kříži. Ale já bych se teď chtěl vrátit na začátek pašijí podle Jana, jak jsme je teď vyslechli. Tam se mluvilo o tom, že Ježíš byl zrazen. Kým že to byl Ježíš zrazen? Všichni přece řeknou: „No, to je jasné. Jidášem! To všichni víme.“ Když bychom hledali v knihovnách, tak zjistíme, že o tomto člověku toho bylo napsáno spousty, spousty, mnoho papíru, byly napsány na toto téma. A přesto: kolik toho víme o tomto člověku, proč to udělal? Všechny ty spisy, nebo většina z nich, nešetří kritikou nad jeho hlavou, odsuzují ho velice tvrdě.    Více...


Nechat si umýt nohy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.04.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZELENÝ ČTVRTEK
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Jan 13,1-15;

Bratři a sestry, na Zelený čtvrtek si připomínáme hodně událostí. Připomínáme si ustanovení svátosti kněžství, ustanovení eucharistie, oběti mše svaté, připomínáme si Ježíšovo bdění v Getsemanské zahradě, jeho zatčení a takový ten první soud, který proběhl před veleradou a před Anášem a Kaifášem. Bratři a sestry, připomínáme si tady ale ještě jednu důležitou věc. A sice: je to ustanovení Církve, protože všechny svátosti se udělují v Církvi. A je velice zvláštní, že Pán Ježíš ustanovil Církev právě tím, že apoštolům umyl nohy.    Více...


Smlouva vepsaná do srdcí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.04.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 31,31-34; 2. čtení Žid 5,7-9; evangelium Jan 12,20-33;

Bratři a sestry, chtěl bych se společně s vámi zamyslet nad dnešním prvním čtením, kdy prorok Jeremiáš z pověření Božího říká, že se blíží dny, kdy sjedná s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu. Že to bude smlouva, která nebude vepsána do nějakého kamene nebo na nějaký papír, ale bude vepsána do srdcí. Ten text, který jsme slyšeli, působí takovým útěšným dojmem, také je tato pasáž vykladateli nazývána jako kniha útěchy. Jsou to dvě kapitoly z Knihy proroka Jeremiáše, 30. a 31. Ale jinak je ta kniha plná proroctví, které vpodstatě ohlašuje zkázu.    Více...


Bůh je náš Otec

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.03.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení Ef 2,4-10; evangelium Jan 3,14-21;

Bratři a sestry, možná vás někdy napadla takováto otázka: musel Pán Ježíš umřít na kříži, abychom byli zachráněni? Bylo to nezbytně nutné? Ježíš říká Nikodémovi, že musí být vyvýšen syn člověka. Takže na první pohled by se zdálo, že to bylo nezbytně nutné. Ale když budeme dál zkoumat Písma, a potom hlavně celou dogmatiku, tak zjistíme, že to nutné nebylo. Úplně by stačilo to, že se Pán Ježíš narodil jako člověk, protože tím se připodobnil nám lidem. On se tím vlastně skutečně velice ponížil. Ke své božské důstojnosti přijal důstojnost lidskou, ale tím šel dolů.    Více...


Tržiště v chrámu ducha

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.03.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 20,1-17; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 1,22-25; evang. Jan 2,13-25;

Bratři a sestry, v prvním čtení jsme slyšeli o Desateru. Desatero, to je takový návod, jak žít. Když bychom to chtěli přirovnat k něčemu z našeho života, tak můžeme říct, že Desatero se podobá patníkům u silnice. Patníky u silnice vymezují, ukazují tomu, kdo po silnici jde nebo jede, odkud kam ta silnice sahá, odkud kam je to bezpečné a kde začíná příkop, kam už se jít nedá. Je to tak schválně, Desatero není nějaký propracovaný systém doslova promyšlený, není to žádný právnický zákon, ale je to nabídka.    Více...


Víra Abrahámova

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.03.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2. čtení Mk 9,2-10 ; evangelium Řím 8,31b-34;

Bratři a sestry, vrátíme se dnes k prvnímu čtení, vrátíme se k Abrahámovi. Co se mu to stalo, co se mu to přihodilo, že ho Bůh zkoušel? Musíme se vrátit na úplný začátek, kdy Bůh říká Abrahámovi, tenkrát ještě Abramovi: „Vyjdi ze svého města, ze svého příbuzenstva, vezmi svůj majetek a jdi do země, kterou ti ukážu.“ Abram, pozdější Abrahám, to udělá. Nemá nic, nic než tenhle Boží hlas, než tuto výzvu. On tomu věří, a proto je nazýván Otec víry. Přestěhuje se, přijde do země Kanaan, a Bůh mu říká: „Já ti tuhle zemi dám.    Více...


Půst není tělocvik

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.03.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
8. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Oz 2,16b.17b.21-22; 2. čtení 2 Kor 3,1b-6; evangelium Mk 2,18-22;

Bratři a sestry, událost dnešního evangelia, o postu, a o všem tom, co z toho udělali farizejové, by se dala označit jako bouře ve sklenici vody. Vypadá to, že Ježíš něco porušil. „Jak to, že se tvoji učedníci nepostí, když všichni ostatní ano?“ Ale je v tom háček. Ten půst byl dobrovolný. Židé mají půst předepsaný povinně pouze jednou za rok. Je to v tzv. Den smíření, hebrejsky „jom kipur“. „Jom“ je den a to „kipur“ znamená smíření. A to je na podzim. Tento půst mají předepsaný z Mojžíšova zákona.    Více...


Bůh má zájem o člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.02.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
7. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2. čtení 2 Kor 1,18-22; evangelium Mk 2,1-12;

Bratři a sestry, ten dnešní evangelní úryvek pojednává o velice známém zázraku, dobře se to vykládá, vypravuje, děti se o tom rády učí v náboženství, ale tady jde o něco jiného. Tady se teprve objevují Ježíšovi nepřátelé. Od tohoto okamžiku, od této rozmluvy se znalci zákona, Ježíš začíná mít nepřátele. A začíná je mít právě proto, co o sobě říká. O to tam šlo. Ten úryvek má spojitost s tím, co následuje. Říká se tomu pět kontroverzí, pět takových střetů, které má právě Ježíš se znalci zákona a s farizeji.    Více...


Malomocenství

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.02.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Lv 13,1-2.44-46; 2. čtení 1 Kor 10,31-11,1; evangelium Mk 1,40-45;

Bratři a sestry, malomocenství bývá nazýváno metlou Orientu. Je to vlastně nejhorší nemoc, jakou oni znali, jaká tam byla. Vpodstatě nevěděli, co s tím. Ale poznali, že je to nemoc nakažlivá a že člověka uchrání před tím, aby se nakazil, to, čemu my říkáme karanténa. A tak vlastně, jestliže se u někoho objevilo něco, co by třeba i vzdáleně mohlo připomínat malomocenství, okamžitě už ho posílali pryč. Ono, že má někdo nějaký flek na kůži, to ještě nemusí být malomocenství. Ale oni už preventivně dopředu tyto lidi posílali pryč.    Více...


Budování vztahů

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
09.02.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Job 7,1-4.6-7; 2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23; evangelium Mk 1,29-39;

Bratři a sestry, celkem přesně víme, kde se událo to, co jsme slyšeli v dnešním evangeliu. Bylo to v Kafarnau, které leželo kousek od břehu Genezaretského jezera. Na svou dobu to bylo poměrně výstavné město, spíš městečko, a lidem, kteří v něm žili, se dařilo dobře. Většinou to byli rybáři nebo řemeslníci. To město se podařilo z velké části vykopat a celkem se podařilo i určit, kde by asi měl ležet dům Šimona, pozdějšího Petra, prvního papeže. Nad rozvalinami tohoto domu je postavený kostel. Je skutečně postavený nad tímto domem, ale je postavený velice pěkně a trošku zvláštně.    Více...


Zapálená svíce

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Bratři a sestry, ten dnešní svátek, to je taková ozvěna, dozvuk Vánoc. Ústřední místo při té dnešní oslavě má světlo. O světle se tu mluví, mluví o něm Simeon. My jsme drželi v rukou svíčky. Pokud se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že v kostele během církevního roku má hořící svíčka své pevné a nezastupitelné místo. Církev ráda používá symboliku světla. Živého světla. Je to proto, že my potřebujeme živé světlo ke své existenci. Pro náš život nestačí žárovka nebo nějaká výbojka nebo něco podobného.    Více...


Jak moc počítáme s Ježíšem?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.01.2003, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jon 3,1-5.10; 2. čtení 1 Kor 7,29-31; evangelium Mk 1,14-20;

Bratři a sestry, Markovo evangelium má dvě takové části. V té první části Pán Ježíš působí, káže, mluví, uzdravuje v Galileji. V druhé části se přesouvá do Judska, hlavně do Jeruzaléma a do jeho okolí. Nejde jenom o to, že je to rozděleno na dvě nějaká místa, ale je to vlastně také myšlenková koncepce. Ježíš začíná kázat v území, které je označováno jako Galilea pohanů. Judsko, Jeruzalém, to má takový posvátný nádech. V Jeruzalémě stál chrám, v něm byla archa úmluvy. Do Jeruzaléma, do chrámu, měl každý zbožný Žid přijít nejméně třikrát za rok.    Více...


Jan křtil v Jordánu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.01.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení Sk 10,34-38; evangelium Mk 1,7-11;

Bratři a sestry, dnešní úryvek z Markova evangelia, to jsou vlastně čtyři verše, přesně čtyři a půl, ale pro evangelistu byly velice důležité. To byl takový rámec, do kterého on zasadil potom celé Ježíšovo působení. V podstatě ty čtyři a půl verše, to je plné různých narážek na Starý zákon. Začíná to tím, že Jan křtil v Jordánu. Když to takhle slyšíme my, pro nás je to zeměpisný údaj: v Palestině, řeka Jordán, a tím to pro nás končí. Ale pro Židy to bylo místo, kudy Izraelité přišli do svaté země.    Více...


Spasitel přišel i pro nás

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.01.2003 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Svátek Zjevení Páně, nebo jak se lidově říká, Tří králů, před koncilem byl slaven dokonce ještě víc než samotná Slavnost Narození Páně. Ten dnešní svátek měl větší důležitost než 25. prosince. Ve východních církvích se také na Slavnost Zjevení Páně dřív křtilo. Na Západě se křtilo pouze o Velikonocích, ale na Východě 6. ledna a o Velikonocích. Proč? Proč taková sláva? Proč takový význam? Vlastně na tuto otázku nám odpovídá dnešní druhé čtení, kdy píše apoštol Pavel Efezanům: „V dřívějších dobách to tak lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno, že totiž také pohané mají stejná dědická práva.    Více...


Bůh nám dal čas

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.12.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Bratři a sestry, dnešní texty nám připomínají jednu hodnotu a tou hodnotou je čas. Je to veličina, která běží nezávisle na nás. A je to naše štěstí, že ten čas běží nezávisle na nás. My někdy bychom ho chtěli přibrzdit, a to ve chvílích, kdy je nám třeba nějak dobře. Ve chvílích, kdy je nám zase zle, tak bychom ho chtěli nějak popohnat. Ale ono to nejde. S tím časem my máme udělat jednu věc, a sice: ten čas máme dobře využít. Říkáme někdy: naplnit. V tom čase jsme pány pouze přítomného okamžiku.    Více...


Obyčejný život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.12.2002 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení Žid 11,8.11-12.17-19; evangelium Lk 2,22-40;

Co nám připomíná dnešní svátek? On je velice výjimečný. Zpravidla totiž, když oslavujeme nějakou událost, tak se ta událost stala během nějakého krátkého časového úseku. Narození Pána Ježíše. Během jedné noci. Nebo třeba zase Velikonoce. Tak to je od čtvrtku do neděle, čtyři dny. Ale ten dnešní svátek Svaté Rodiny nám připomíná něco, co trvalo 30 let. Ježíš skutečně žil tím skrytým životem nejméně 30 let. Dneska někteří badatelé a vykladatelé Písma svatého říkají, že to možná bylo trošku déle, říkají třeba 32 let, ale to je celkem jedno.    Více...


Dnes je čas spásy

P. Mgr. Karel Orlita, student kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
26.12.2002 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Moji drazí bratři a sestry, v jednom kostele měli takovou zvláštní nástěnku – v předsíni kostela. Byla na bílém papíře a na ní bylo několik fotografií. Na první fotografii bylo malé dítě, maminka ho drží v náručí. Na druhé fotografii byl student někde v parku, v květnu, s nějakou dívkou. Na třetí fotografii byl manžel s rodinou, s dětmi. Čtvrtá fotografie ukazovala člověka sedícího kdesi v parku, člověka, který už má léta po důchodě, který je schoulený. A pod těmi fotografiemi byl vždycky nápis.    Více...


Nenechme se předběhnout

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.12.2002 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Boží hod vánoční
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,7-10; 2. čtení Žid 1,1-6; evangelium Lk 2,16-21;

Bratři a sestry, schválně jsem vybral pro tuto mši svatou evangelium, které je z formuláře ‚Za svítání‘. Mše svatá ‚Za svítání‘ už nebývá a tak se toto evangelium čte velice zřídka. Ale ono přímo navazuje na to, co jsme právě četli v noci. Naši pozornost soustřeďuje na pastýře a na Pannu Marii. Jsou tam dvě takové myšlenky: je čas ke konání a je čas k naslouchání. Takovým symbolem těch, kteří konají, jednají, jsou pastýři. Tam by se to dalo stručně vyjádřit slovy: nenechat se předběhnout. To je to, o co jde.    Více...


Bůh má v nás zalíbení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2002 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku, tato noc je nocí příchodu, setkání. Setkání Boha s člověkem, Boha, který přichází vstříc. Proč přišel? Proč přišel Ježíš mezi nás? Proč jsme přišli dnes my sem? Ježíš přišel proto, abychom my mu byli blíž. Ježíš přišel proto, aby řekl nám lidem: „Člověče, Bůh má o tebe zájem, nejsi mu lhostejný.“ Proč jsme přišli my sem, teď, v tuto chvíli? Pro některé lidi jsou Vánoce příležitostí, kdy opráší náboženství, staré tradice. Před několika lety v jedné farnosti se mi stalo, že přišel jeden pán a hrdě prohlásil: „Pane faráři, naše rodina už 15 let nevynechala půlnoční mši svatou.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.