Neděle 21.07.2024, sv. Vavřinec z Brindisi, Vítězslav
Hledat: Vyhledat

Bůh je zamilován do člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.12.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 2. čtení Řím 16,25-27; evangelium Lk 1,26-38;

Bratři a sestry, s příchodem Ježíše Krista začíná to, čemu říkáme Nový zákon, nebo možná ještě lépe Nová smlouva. A my teď, v tyto dny, budeme číst vlastně samotné začátky evangelií; podle Matouše, podle Lukáše. Jak to začalo s touto Novou smlouvou? Začalo to tak, že Bůh se uchází znovu o člověka. Jako na počátku stvoření přišel Bůh k Adamovi a řekl mu svoje přání, tak teď posílá Bůh svého posla Marii, aby jí sdělil svoje přání. Kdo to je ten Boží posel? Jmenuje se Gabriel. To jméno znamená ‚Kdo je jako Bůh‘.    Více...


Příprava příchodu Pána Ježíše

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.12.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení 2 Petr 3,8-14; evangelium Mk 1,1-8;

Bratři a sestry, pokud si třeba ještě trošičku vzpomínáte na to, o čem byla čtení z minulé neděle, tak tam byla taková ta myšlenka bdělosti. Evangelium bylo o hospodáři, který se chystá na cesty, rozdělí úkoly, vrátnému nařídí, aby bděl, všem rozdělí práci, a odcestuje. A Ježíš nám říká: „Bděte, protože nevíte, kdy se ten pán vrátí.“ Myšlenky dnešní neděle jsou o dost jiné. Je tam jakýsi zlom. Asi nejvýstižněji to vyjadřuje hned první věta čtení z proroka Izaiáše: „Těšte, těšte můj lid.“ Pro Židy mesiášská doba byla jakýmsi synonymem doby odpuštění, milosrdenství.    Více...


Není fialová jako fialová

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.12.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 2. čtení 1 Kor 1,3-9; evangelium Mt 13,33-37;

Bratři a sestry, začínáme dobu adventní. Možná si někdo z nás říká: „Pokolikáté už. Vždyť už to znám. Už vím, jak to bude. Mě už to nepřekvapí.“ Několik myšlenek na toto téma jsem napsal do adventního čísla našeho farního časopisu, do Farníku. Myslím si, že bude dobré podívat se na ten advent jako na něco nového. Takovou novou šanci, kterou nám Bůh dává. Začít nově. Kolikrát člověk chce v životě začít nově, jenže ono to nejde. Ale před Bohem to jde. Ale já bych teď chtěl začít trošku jinak. Začít několika takovými skoro praktickými informacemi.    Více...


Pane, ať vidím

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.11.2002 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 34,11-12.15-17; 2. čtení 1 Kor 15,20-26.28; evangelium Mt 25,31-46;

Bratři a sestry, došli jsme na konec církevního roku a poslední evangelium tohoto církevního roku nám staví před oči obraz soudu, Božího soudu. My často máme o této věci docela popletené a mylné představy. Často si myslíme, že to bude probíhat jako u soudu lidského. Člověk je tvor omylný a proto i při té nejlepší snaze se může stát, že při nějakém lidském soudu uteče nějaký zločinec, je osvobozen, protože se mu třeba nepodaří prokázat vinu. A zrovna tak i při té nejlepší snaze se může stát, že je odsouzen někdo nevinný.    Více...


Všichni jsme dostali dary

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.11.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Bratři a sestry, různé náboženské společnosti se snaží zjistit, kdy bude konec světa. Některé takové skupiny mají dokonce stanovený den, datum. A když to datum přejde a nic se nestane, tak oni zase jaksi pružně stanoví nové datum, o nějakých dvacet, třicet let později. A baví se tím, že hledají, snaží se zjistit, kdy bude konec světa. Když se na to ptali apoštolové Pána Ježíše, tak jim Ježíš říká, že i andělé by rádi do těchto věcí nahlédli, ale že to je pouze věc Boha Otce, Boha Stvořitele, a ten jediný zná den a hodinu.    Více...


Správná cena

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.11.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 6,12-16; 2. čtení 1 Sol 4,13-18; evangelium Mt 25,1-13;

Bratři a sestry, to dnešní podobenství o deseti pannách přímo tak nějak myšlenkově navazuje na Ježíšovo podobenství o bdělém správci, který se stará o pánův dům a čeká, až se ten pán vrátí v noci. Ježíš používá obraz svatby, čekání na ženicha. Tedy obraz takový velice přitažlivý, radostný, povzbudivý. Ale Ježíš mluví o smrti. Ježíš nám připomíná, že náš život je jakési čekání na ženicha. Setkání s ženichem je smrt, ale to, co přijde potom, je právě svatba, obraz svatebního veselí. Je to proto, že my lidé jsme tak nějak náchylní k tomu, abychom považovali smrt za něco hrozného, strašného, něco, co všechno ničí.    Více...


O autoritě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.11.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
31. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mal 1,14b-2,2b.8-10; 2. čtení 1 Sol 2,7b-9.13; evangelium Mt 23,1-12;

Bratři a sestry, dnešní první čtení a evangelium, ale konec konců i druhé čtení, mluví o autoritě. O autoritě ve společnosti. Nejen v církvi, ale obecně ve společnosti. Prorok Malachiáš, když byl poslán od Boha, od Hospodina, tak to bylo v době, kdy Izraelité neměli krále. Kdy žili v područí cizinců a právě jediné, co měli, byl chrám. Takže politicky oni byli nesamostatní, tam vládl král a jeho dosazení cizí úředníci, a jediné domácí, co oni měli, byl velekněz a učitelé zákona a další kněží kolem tohoto velekněze.    Více...


Bůh jde s námi do Emauz

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce

Bratři a sestry, v tyto dny víc vzpomínáme na naše drahé, rodiče, příbuzné, přátele, kteří už zemřeli, kteří už nežijí na tomto světě. A často si člověk říká: proč? Proč to tak musí být? Proč je tu smrt? Kde se tu vzala? Když Bůh stvořil na začátku svět a první lidi, tak nestvořil smrt. Smrt je následek dědičného hříchu, jak říkáme. A ta smrt, ať nám to připadá jakkoli zvláštní, to je taková pojistka. Pojistka, kterou sem Bůh musel dodat, doplnit, právě potom, co svět upadl do hříchu. Jak to pochopit? Představte si, že by nějaký člověk byl nemocný, moc nemocný, dlouhá léta nemocný, a on by nemohl umřít, on by byl nesmrtelný.    Více...


Ke svatosti jsme povoláni my všichni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2002 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Tak, kdo má tedy vlastně dnes svátek? Jsou to třeba ti, na které skutečně už v tom církevním kalendáři nezbylo místo, protože počet svatých a blahoslavených dneska dosahuje několik desítek tisíc a rok má 365 dnů, takže se tam všichni zdaleka nevlezou. Ale spíše je tento svátek, tato slavnost myšlena jako připomínka všech těch, kteří nikdy nebyli za svaté nějak výslovně prohlášeni, jako připomínka všech těch, kteří vzali vážně svoje křestní povolání, kteří to nevzali jenom jako nějakou ozdobu svého života, že byli někdy kdysi pokřtěni, ale kteří si řekli: „To je něco, podle čeho bych měl žít.    Více...


Co je nejdůležitější?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.10.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Bratři a sestry, dnešní evangelium navazuje myšlenkově na evangelium z minulé neděle. Pořád jsou kolem Ježíše farizeové, tedy ti, kteří se snaží orientovat, dobře se orientovat ve všech Božích nařízeních a příkazech. Už vlastně jenom opakuji, že oni měli 365 příkazů, 248 zákazů. A teď: jak poznat, co je to nejhlavnější? Který ten příkaz je ten nejhlavnější a nejdůležitější? Obyčejný člověk vpodstatě nemá šanci nějak to nalézt. A co by se stalo, kdyby asi obyčejný člověk to nesplnil? Ježíš odpovídá, dává odpověď, která je ale asi překvapila.    Více...


O věcech důležitých a nedůležitých

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.10.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Bratři a sestry, to dnešní evangelium není nijak dlouhé, ale přesto je velice myšlenkově nabité. A je to takové trošku komplikované. Proto teď hned na začátku vlastně řeknu, k čemu bych se chtěl společně s vámi dopracovat. To je ta poslední věta: „Dávejte tedy co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.“ Už vůbec ten fakt, že farizeové a herodovci jdou k Ježíšovi s tou otázkou, to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Protože to je snaha dostat Ježíše do pasti. Do takové léčky. Protože když řekne, že se daně platit nemají, no tak to je proti Římanům, a oni si na něho Římani došlápnou a zavřou ho.    Více...


Role vinařů

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.10.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Bratři a sestry, v tyto dny u nás, hlavně na jižní Moravě, probíhá vinobraní, sklizeň hroznů. A tak ti jednotliví vinaři, když se potkávají, tak se ptají jeden druhého: „Tak, jaká je letos úroda? Kolik toho máš? Je to dobré nebo je to slabé?“ Nevím, jakou vy máte zkušenost s vinohradem. Vinohrad, to je kus země, který vyžaduje práci celý rok. Dost tvrdou práci. Ale potom je tu odměna. Protože vinná réva, to je plodina, kterou všichni lidé pěstují navíc. Třeba obilí, pšenice, se pěstuje pro chleba, to je jaksi nutná podmínka, abychom měli co jíst.    Více...


Kdo plní Otcovu vůli?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 18,25-28; 2. čtení Flp 2,1-11; evangelium Mt 21,28-32;

Bratři a sestry, Ježíšova otázka „Co soudíte o tomto případu?“ se netýkala jenom těch, kteří seděli kolem Ježíše a poslouchali, ta otázka se týká i nás. Co soudíme o tom, co jsme právě slyšeli? Jde tam o to, že to máme nějakým způsobem zhodnotit. Některého z těch synů máme pochválit a některého máme pokárat. Co udělat? Který syn od nás dostane pomyslnou jedničku z chování? Ten první, který vypadá, že to má trošičku popletené v hlavě, je odbojný, odseknul „mě se nechce“ a pak šel? Anebo ten druhý, jehož vystupování je naprosto v pořádku: „ano, pane,“ uctivý, zná pravidla chování, nic mu mení možné vytknout, vystupuje stoprocentně, ale pak zůstane doma? Ten první, se zdá, že říká „ne“, ale říká vlastně „ano“.    Více...


Ztratit život pro Krista

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2002 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Bratři a sestry, chtěl bych pokračovat v té myšlence, kterou jsem říkal na začátku. Připomínáme si člověka, který byl svatý. On té svatosti dosáhl, řekli bychom, na ryze civilním poli. Státník, politik, vojevůdce, svým způsobem v té době vlastně on byl i ekonom. Je to velká výzva pro dnešní dobu, protože my třeba si často i myslíme, že svatost, to je něco, co se týká výhradně jaksi kostela, církve, něco, co se týká tady tohoto prostoru a několika vyvolených lidí, kteří se nějak zavázali sliby nebo přijali nějaké svěcení.    Více...


Bůh je velkorysý

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,6-9; 2. čtení Flp 1,20c-24.27a; evangelium Mt 20,1-16a;

Bratři a sestry, úplně první otázka k dnešnímu evangeliu by mohla být: o čem to podobenství vlastně je? Na první pohled to vypadá, že je to o nějakém člověku, který ani nevěděl, kolik dělníků bude v jednom dni potřebovat na svém poli. Čtyřikrát musí jít najímat dělníky. Je tam nějaká divná sociální spravedlnost. Prvně dostávají výplatu ti, kteří pracovali jedinou hodinu; ti, kteří dřeli celý den, musí čekat. Výplata se vyplácí veřejně; to se přece neříká, kolik si kdo vydělá. Je to skutečně o tomhle, to podobenství? Není.    Více...


Smíření a odpuštění

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,33-28,9; 2. čtení Řím 14,7-9; evangelium Mt 18,21-35;

Tématem dnešní neděle, takovou hlavní myšlenkou textů, je smíření a odpuštění. Každý z nás potřebuje odpuštění. Je to něco, co si nepřiznáváme zrovna lehko, protože vidíme spoustu zla kolem sebe. Pustíte televizi, otevřete noviny a tam slyšíte, kdo koho okradl, podvedl, kdo koho zabil, kdo komu ublížil. A člověk si říká: „Já přece chci žít dobře, snažím se. I já potřebuji odpuštění?“ Ano, já potřebuji odpuštění. Každý z nás ho potřebuje. Izraelité se k tomu dopracovávali taky velice těžce, a pochopili to až babylónském zajetí, daleko od domova, ve vyhnanství.    Více...


Bratrské napomínání

P. Miloš Mičánek, kaplan v Tišnově
08.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 33,7-9; 2. čtení Řím 13,8-10; evangelium Mt 18,15-20;

Tehdy Ježíš řekl: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.“ Konečně, mohl by někdo říci: „Konečně nám evangelium mluví o něčem jednoduchém a příjemném. Činit poznámky, kritizovat, činit zjevnými chyby toho druhého. Ono jsou to opravdu věci, jak víme ze života, které se daří velice snadno konat. Ale opak takového pochopení dnešního textu je pravdou. Evangelium nám mluví úplně o něčem jiném. Totiž o ryzím, čistém, bratrském napomínání, a to na rozdíl od urážek, od kritizování, od pomlouvání.    Více...


O utrpení

Mons. Josef Šindar, děkan tišnovský
01.09.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 20,7-9; 2. čtení Řím 12,1-2; evangelium Mt 16,21-27;

Prosím vás, sestry a bratři, kdo se může divit tomu Petrovi, nyní už uznávanému mluvčímu dvanácti apoštolů? Kdo se může divit, že tomu, co slyší, nemůže Petr rozumět? Že bere toho Mistra stranou, aby mu ty jeho názory, aby mu ty jeho řeči, depresivní a deprimující, rozmluvil. Vždyť oni všichni prožili krásné chvíle. A slyšeli jsme v neděli před týdnem, že on vyslovil to, co všichni vlastně tušili. A byl také příslušně pochválen, byl vyznamenán, byl také jmenován prvním papežem, protože vyznal, že jejich Mistr je celým národem, ba lidstvem, očekávaným Mesiášem.    Více...


Služebník služebníků Božích

P. Mgr. Vladimír Langer, farář v Čebíně
25.08.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 22,19-23; 2. čtení Řím 11,33-36; evangelium Mt 16,13-20;

Bratři a sestry, „Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou Církev.“ To je taková vedoucí myšlenka dnešního kázání. Zamyslíme se nad papežem a nad papežskou mocí. Mnoho lidí, když se řekne papež, tak od něho mnoho očekává. Ale jaká je jeho úloha v církvi a kdo to vlastně je? Papež je biskup, nástupce apoštola Petra, a má nejvyšší svrchovanou bezprostřední a univerzální moc v celé církvi na celém světě, a svobodně ji může kdekoli vykonávat. Stojí nad biskupy, stojí nad koncilem, jeho rozhodnutí nepotřebuje žádné potvrzení a neexistuje proti němu žádná odvolací instance.    Více...


Kostel podobný Panně Marii

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
18.08.2002 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
příslušné slovo Boží: 1. čtení Zj 11,19a; 12,1-6a.10ab; 2. čtení 1 Kor 15,20-27; evangelium Lk 1,39-56;

Kdo nezná dějiny, historii, tak bloudí přítomností. Já k vám jezdívám jenom občas, zastupovat do Bítýšky, ale nějaký ten měsíc se prokousávám dějinami veverského panství, zdejšího hradu, a poznávám spoustu takových souvislostí a věcí z doby dávno minulé. Historie, dějiny tady té kaple nebo kostela zde na Veveří, tak jsou skutečně daleko sahající. Ten kostel vznikl, vy to sami asi lépe víte než já, někdy na přelomu 12. a 13. století. Je spojený s různými významnými postavami našich národních dějin.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.