Pondělí 24.01.2022, sv. František Saleský, Milena
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Poslání církve

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Poslání církve10:50

Bratři a sestry, texty, které jsme teď slyšeli, byly schválně vybrány k dnešnímu svátku svatých Cyrila a Metoděje. Jsou to texty, které vlastně mluví o poslání církve. Text z evangelia podle Lukáše je vysloveně misionářský. Pak je zde to čtení ze Starého zákona z knihy proroka Izaiáše, a ta kniha proroka Izaiáše je nazývána evangeliem Starého zákona. Tedy vlastně ten úryvek nějak reprezentuje všechno to, co ti misionáři vlastně hlásají, říkají.

No, ale protože v té misi se může projevit a projevuje se také lidská stránka, lidská složka, tak jsme slyšeli i čtení z listu apoštola Pavla Korinťanům, kde Pavel vlastně přiznává, že ne vždycky je takový silný. „Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností.“ Pavel přiznává, že ta malomyslnost útočí, snaží se toho apoštola, misionáře nějakým způsobem zabrzdit nebo, zkrátka a dobře, vzít mu to nadšení, nicméně na druhé straně Pavel připomíná a říká: „Uvědomujeme si taky, že jsme k této službě byli vybráni Bohem, že nehlásáme sebe, ale hlásáme Krista.“

Když se podíváme zevrubněji na Lukášovo evangelium, tak víme, že si k sobě povolal svých Dvanáct, které potom poslal, a tím posláním se z nich stali apoštolové, říkáme dvanáct apoštolů. A dneska se dozvídáme, že ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát. Proč zrovna tolik a proč je tam ten rozdíl mezi tím, že si povolal a ustanovil?

Když čteme Starý zákon, tak se tam dočteme, že na světě je sedmdesát národů světa, to je v hebrejském textu. V řeckém, v Septuagintě sedmdesát dva národů, plus vyvolený národ. Tedy toto tvoří celek podle Písma. Nejde o to, kolik těch národů je ve skutečnosti, ale jde o to, že Ježíš tady tím, že vyvolil, ustanovil těch dvaasedmdesát učedníků, říká: „Evangelium je tady pro všechny.“ Není tady žádný národ, který by byl méněcenný, který by nebyl schopen evangelium přijmout. Je zde pro všechny. Je to nabídnuto úplně všem.

A jaký je rozdíl mezi tím „povolal“ a „ustanovil“? Totiž když si uvědomíme, tak obojí vlastně dělají to stejné a cíl je stejný. Ten rozdíl si můžeme nějak vysvětlit, poukázat na budově. Každá solidní budova má základy, a těch prvních dvanáct jsou opravdu základy. Vlastně ony už dneska nejsou ani tak vidět, základy nebývají vidět, ale pokud by nebyl solidní základ, tak ta budovat spadne. Nebude to stát, nebude to držet pohromadě. A těch dvaasedmdesát, to jsou zdi té budovy.

Bratři a sestry, máme si uvědomit, že mezi těch dvaasedmdesát se počítá taky Cyril a Metoděj. Mezi ně se počítáme také my. Nikdy neexistoval žádný seznam těch dvaasedmdesáti. Schválně. Jednak by byl dlouhý, ale jednak také proto, aby tam bylo místo. Tady tento počet není uzavřený. To není uzavřená společnost, ale je to otevřeno pro všechny, kteří chtějí přijmout ten úkol zvěstovat dál evangelium, zvěstovat dál to, co znám a k čemu se hlásím.

Když je Ježíš posílá, tak jim dává nějaké rady i doslova příkazy: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.“ Znovu vlastně Ježíš opakuje a říká: „Celý svět je připravený, je schopný přijmout evangelium. Není žádná skupina, žádný národ, pro které by se to nehodilo.“

„Posílám vás jako ovce mezi vlky.“ Vlastně tady toto se naplní a toto oni plně pochopí až o Velikonocích, až Ježíš umře.

Když mluvil o Pánu Ježíši Jan Křtitel, tak říkal: „To je Boží beránek.“ Ježíše vícekrát připodobňovali k beránku, k ovci. Proč? No, protože ovce je zvíře, ze kterého má člověk užitek vlastně stále. Za života dává mléko, dává vlnu. Po své smrti dává maso, dává kůži. Prostě dává všechno. Pořád vlastně jenom dává. A ti apoštolové nebo misionáři se mají co nejvíc připodobnit Pánu Ježíši, který to na Velký pátek dovedl opravdu až k vrcholu.

„Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky“. Měšec je znamení boháče. Tedy říká: „Nepotřebuji nikoho, nepotřebuji nic. Mám svoje peníze, za ty si všechno koupím.“

Mošna je vlastně znamením zase pocestného, který opatrně sbírá všechno: „Mohlo by se to hodit,“ a tady v tomto vidí taky svoje zajištění. Ježíš říká: „Jste posláni mnou, tak já se o vás taky postarám. Nebojte se o sebe. Nesnažte se zajistit se nějakými těmi způsoby, které jsou vlastně falešné a málo platné.“

Ten požadavek: „Nenoste opánky,“ je v podstatě velmi tvrdý. Může jít o skutečnost, kterou on po nich vyžadoval, ale především jde o ten fakt, že otroci chodili bosí. Otroci nenosili žádné boty. A Ježíš vlastně říká: „Když se tedy dáte do toho hlásání evangelia, tak to dělejte pořádně, dělejte to naplno. Tak, jako vlastně ten otrok naplno, stoprocentně patřil svému pánovi. Nedělejte to tedy jenom nějak napůl, nedělejte to jenom jako nějakou ozdobu, jako nějaký doplněk, ale ať je to z vašeho života vidět, že si za tím stojíte.

„S nikým se cestou nepozdravujte.“ Přivítání, rozloučení – velmi dlouhé rituály. Trvaly až několik hodin. A jakmile to začalo, nebylo možné to přerušit, to by bylo velmi neslušné. A proto zase Ježíš říká: „Nepouštějte se tady do takovýchto zbytečností, ale soustřeďte se na to podstatné.“ A co je to podstatné? Když vejdete, řekněte: „Pokoj tomuto domu.“

Tady je vlastně shrnuto to jádro té zvěsti. My se dostaneme k tomu, co mají říkat. Vzpomeňme na to, že v Lukášově evangeliu, když se narodí Ježíš, tak je zmínka o tom, že andělé to zvěstují pastýřům a říkají: „Sláva na výsostech Bohu, pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ Tento pokoj vlastně mají zvěstovat. Evangelium není rozdělení. Evangelium neznamená, že se řekne: „Ty s tímhle nesmíš kamarádit,“ nebo: „Ty jsi jiný, ty jsi jiná.“ Naopak. Evangelium je vlastně cestou k tomu, jak lidé mohou najít porozumění, jak se jeden s druhým mohou domluvit, jak mohou společně nalézt pokoj.

Pán Ježíš připomíná a říká: „To evangelium je to hlavní, co budete hlásat.“ Samozřejmě evangelium má nějaké dopady na morální život člověka, ale má také dopady na politiku, na politický život. Protože, jak to bylo na začátku, poslal je po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. Město, to je prostor veřejný. Místo, konkrétně dům, domov, to je místo soukromé. Ale Ježíš chce přijít do obou těch sfér, kde my žijeme, kde se pohybujeme, a tam se s námi chce setkat.

Potom to pokračuje ještě dál, ale na konci je krásná věta: „Uzdravujte tamější nemocné a říkejte: ‚Přiblížilo se Boží království.‘“ Nás napadne tak, jak je to přeloženo, v tom smyslu „dělejte zázraky“. Ale tak to není myšleno. V řeckém originále je sloveso teraupevain, a z toho my známe „terapie“. Terapie je všechno to, co vede k uzdravení. To je péče, to je snaha, to je zájem o toho nemocného. Jinými slovy vlastně Ježíš říká: „Nejenom že budete mluvit s těmi lidmi, nestačí, že s nimi budete pěkně mluvit, ale jde o to, aby taky k těm pěkným slovům jste přidali činy. A činy tam, kde to bude potřeba. Abyste s nimi prožívali to, co prožívají oni – jejich radosti, ale i jejich bolesti. Abyste jim byli na blízku slovem i skutkem, aby oni věděli, že to opravdu myslíte vážně.“

Bratři a sestry, toto vlastně, můžeme říci, tento program uskutečňovali Cyril a Metoděj a uskutečňují ho i dnes vlastně všichni misionáři. Protože toto, to je základ úspěchu. A jak jsem říkal, netýká se to jenom dob dávno minulých, ale máme si uvědomit, že mezi těch sedmdesát dva učedníků, které Pán ustanovil a poslal před sebou, tak že mezi ně patříme i my.

Děkujme Pánu za to.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cílem té mise je záchrana, rozšíření pokoje9:46

Bratři a sestry, texty, které jsme právě vyslechli, se velmi, velmi hodí k tomu, koho si dnes připomínáme.

Vlastně začalo to celé opravdu tady tím, že „potom Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků“. Jenom Lukášova 10. kapitola začíná slovem „potom“, ale je jasné, že když je nějaké „potom“, tak bylo nějaké „předtím“, a o to právě Lukášovi jde.    Více...


Projekt pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2019 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Projekt pro Moravu12:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Milí přátelé Boží, moji bratři a sestry, svatí jsou viditelnými svědky svatosti v Boží církvi. Nejsou to nějací nadlidé, nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštějšími z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Světlo projektu pro Moravu

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Světlo projektu pro Moravu6:27
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.19 MB]

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, svatí jsou viditelnými svědky svatosti Boží v církvi. Nejsou to nějací nadlidé. Nejsou někým mezi Bohem a obyčejným člověkem. Jsou nejlidštější z lidí. Oni zachraňují církev z její průměrnosti.    Více...


Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci

P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB
05.07.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Úspěch činnosti Cyrila a Metoděje stál na chudobě, pokoře a na absenci touhy po moci5:54
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.15 MB]

Milí přátelé Boží, bratři a sestry v Kristu, děkuji vám, že jste přišli na dnešní slavnost. Misie těchto svatých bratří byla velmi úspěšná. Co děli? Jak se chovali, že měli takový úspěch i přes tvrdý odpor jejich protivníků? Protože měli své protivníky, své odpůrce, kteří nesouhlasili s jejich stylem, způsobem pastorace.    Více...


Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2016 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Zlo nemůže pohltit dobro, tak jako tma nemůže pohltit světlo10:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, pokus si říkáte, že to evangelium jsme slyšeli teď v neděli, tak si to říkáte naprosto přesně a správně. Je to taková trošku past na kazatele, a tak já jsem využil toho, že v neděli jsme to nečetli úplně celé a nechal jsem si pro tuto chvíli závěrečný odstavec o tom, jak se ti učedníci vracejí, a mluví se tam třikrát o tom, jak se vracejí s radostí.    Více...


Musíme najít v křesťanství svou identitu

P. Mgr. Jiří Buchta
05.07.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Musíme najít v křesťanství svou identitu12:05
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.56 MB]

Bratři a sestry v Kristu, znovu stojíme na prahu prázdnin a připomínáme si velké postavy, a doslova bych řekl, naší národní identity. Přišli k nám z jihovýchodu, přinesli nám Krista, a když se člověk podívá na dějiny našeho národa nebo našeho státu, tak vidí prostě, že víra nebyla pouhým přívěškem, ale že to bylo něco, co formovalo naši kulturu, naše smýšlení.    Více...


Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Cyril a Metoděj se nenechali ovládnout malomyslností9:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.03 MB]

Bratři a sestry, všechny texty Písma svatého, které jsme slyšeli, se velice dobře hodí k tomu dnešnímu svátku, k tomu životnímu příběhu Cyrila a Metoděje. A pro nás jako věřící je důležité právě vnímat jejich život pohledem Písma, tou optikou Písma, jak se někdy říká.    Více...


Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí Cyril a Metoděj přišli, aby nám odhalili smysl našeho života5:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.18 MB]

Milí přátelé, jak dnešní oslavenci svatý Cyril a Metoděj, tak i Mistr Jan Hus, kterého si připomíná státní kalendář zítra, jsou vlastně takové oběti totalitního režimu.    Více...


Svatí jsou výzvou k udržování vztahů

P. Ing. Mgr. Dr. Pavel Konzbul
05.07.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Svatí jsou výzvou k udržování vztahů5:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 0.93 MB]

Nejen Ježíšovi učedníci, nejen svatý Cyril a Metoděj, ale všichni jsme jako křesťané posláni k lidem úspěšným i k lidem neúspěšným, k lidem, kteří propadli slávě, penězům nebo třeba i drogám. Všem těmto lidem máme přinášet Boží slovo, máme jim zvěstovat a svědčit o své víře a máme to dělat takovým způsobem, aby naše svědectví pro ně byla pozitivní nabídka, aby se neobrátili k Bohu ze strachu, ale aby důvodem jejich obrácení byla radost.    Více...


Kristus před sebou posílá svoje učedníky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Kristus před sebou posílá svoje učedníky11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.83 MB]

Děti, kdo to byl ten Cyril a Metoděj? Nevíte nikdo, nikdo to nezkusí? Řeknu vám takový vtip, ti starší už ho znají. Ještě dřív, když se chodilo na kazatelnu, tak v jedné farnosti měli pana faráře, který, aby dodal váhu svým slovům, tak do té kazatelny takhle občas uhodil.    Více...


Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Všichni pokřtění musí být hlasateli evangelia11:11
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 2.31 MB]

Bratři a sestry, vždycky, když je nějaký velký svátek, tak je těžko o tom mluvit, kázat, protože je tady nebezpečí, že člověk sklouzne do nějakých frází, a troufám si říct, že ten svátek svatých Cyrila a Metoděje je jeden z nejvýznamnějších svátků tady u nás na Moravě, mám na mysli svátků lidí.    Více...


Důležité je, co říkají svatí nám

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Důležité je, co říkají svatí nám9:20
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 28 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, v neděli odpoledne jsem se dostal k tomu, že jsem si vzal do ruky Katolické noviny. Musím se přiznat k tomu, že jsem je zatím jenom prolistoval, ale zaujal mě tam jeden takový nadpis.    Více...


Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?

P. Mgr. Václav Rychlý, OPraem
05.07.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Jak by jednal na mojem místě Pán Ježíš?14:33
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 2.82 MB]

Přiblížilo se k nám Boží království. Ale jsme schopni to Boží království přijmout do svého srdce? Je nás čím dál tím méně. V posledním sčítání věřících v kostelích (ne těch, kteří se přihlásili při sčítání obyvatel, ale těch, kteří prakticky chodí na bohoslužby, žijí s církví) se tak ukazuje, že je to jenom pět procent v našem národě.    Více...


Otevřené oči a srdce na pravém místě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Bratři a sestry, dnešní den se kazatelé soustřeďují na dvě témata: buď se káže tak nějak oslavně o Cyrilu a Metodějovi anebo se v tyto dny tak nějak s kazatelen pláče nad tím, že máme málo kněží. Já bych se pokusil oběma těm tématům vyhnout, ale přesto bych chtěl mluvit o Cyrilu a Metodějovi a o tom vlastně, co spojuje jejich a naši dobu.

Víte, nesmíme si tu jejich dobu nějak idealizovat. Pokud si vzpomenete na na dějepis, tak období Velké Moravy v minulých padesáti letech bylo tak nějak oslavováno jako první společný stát Čechů a Slováků.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.