Rubrika Homilie

Promluva otce Marka k Synodě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.11.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Na podzim roku 2023 svolává papež František do Říma zasedání biskupské synody na téma: Za církev synodální. S podtitulem: společenství, spoluúčast, poslání.

Co je to synoda, kde se vzala? Nejde o nic nového, řecký termín znamená „spolu na cestě“ a jsou takto označována církevní shromáždění v diecézích, provinciích atd.

V průběhu II. vatikánského koncilu vyslovili biskupové názor, že je potřeba se pravidelně setkávat, aby církev mohla reagovat na problémy, otázky a požadavky doby. Nicméně v průběhu let došlo k jakémusi formalismu. Papež stanoví téma, úředníci římské kurie vypracují návrh dokumentu. Ten se pošle biskupům k připomínkám, některé připomínky jsou přijaty, biskupové se sejdou, dokument se ještě trochu upraví, je přijat a... Založen do šanonu.

Proč svolává papež František synodu právě nyní? Vždyť není příhodná doba, covid řádí, kam se podíváme. Na podzim roku 2023 se má totiž konat 16. řádné zasedání biskupské synody a papež František nechce promarnit tuto příležitost, nechce, aby se jednalo o další formální zasedání, a to také s ohledem na vážnost doby a situace. Pokud se zapojíme, budeme se podílet na vytváření obrazu církve, budeme tvořit pozitivní hodnoty. Máme tedy možnost v těchto málo příznivých podmínkách spoluvytvářet pozitivní hodnoty.

Papež František odstartoval něco, co připomíná II. vatikánský koncil. Biskupové na koncilu odmítli předem připravené předlohy dokumentů, tzv. schémata. Celkem bylo připraveno 69 schémat a čekalo se, že budou přijata od října do prosince 1962. Nakonec koncil přijal 16 dokumentů a byl ukončen v prosinci 1965. Modlitba za synodu vychází z modlitby koncilních otců.

Na začátku sněmu koncilní otcové přijali jednací řád. Doba projevu na II. vatikánském koncilu byla nejdříve 10 min, později 8 minut. Někteří kardinálové si však mysleli, že to pro ně neplatí. Kardinál Ottaviani po vypršení stanovené doby byl upozorněn moderátorem kardinálem Alfrinkem na tuto skutečnost, ale mluvil dál. Následovala chvíle napětí, co se bude dít dál. Po 17-ti minutách projevu mu kardinál Alfrink vypnul mikrofon. Je důležité a potřebné respektovat pravidla stanovená pro synodu. Fáze určená farnostem je zatím stanovena na listopad 21 až leden 22, je možné žádat o její prodloužení. V této fázi má každý katolík možnost přihlásit se k jednomu maximálně ke dvěma tématům synody a zúčastnit se práce ve skupinkách. Bylo by chybou, chtít za tuto dobu zvládnout všechna témata, hrozí povrchnost a ztráta zpětné vazby.

Při práci ve skupinkách nepůjde o schůzi, ale o duchovní rozhovor. Bude potřeba mluvit, ale také naslouchat. Metodou bude dialog, řecké slovo dia-logos znamená skrze slovo. Každý má právo vyjádřit se a nebude za to kádrován, nebo odsuzován.

Velmi je doporučována „metoda“ indiánské hole, nemusí nutně jít o hůl, může to být nějaký předmět. Mluví, jenom ten, kdo má hůl. Svou řeč, ale začne tím, že stručně řekne, o čem mluvil předřečník, tak se pozná, jak dobře naslouchal.

Papež František vyzývá k tomu, aby se zapojili ti, kdo mlčí, nebo jsou na okraji. V našich podmínkách jsou to například nepokřtění partneři a partnerky v našich manželstvích. I oni mají dostat možnost říci, jak vidí církev a co by případně chtěli změnit.

Položím vám otázku: „Který papež se nás zeptal, jak vidíme církev? Byl tu papež, který chtěl znát náš názor?“

Nyní se nás papež František ptá. Tak mu odpovězme! Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Na postoji každého z nás záleží, jakou tvář bude mít církev v příštích 20-ti letech.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Dobro stojí vždycky námahu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.11.2018, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Dobro stojí vždycky námahu12:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.87 MB]

Bratři a sestry, dnešní texty, myslím především první čtení a evangelium, jsou pro nás hůře pochopitelné, obtížněji pochopitelné. Je to dané víceméně strukturou toho textu. Tam se prolínají časové osy. Jednak Pán Ježíš mluví o tom, co nastane velmi záhy, velmi brzo.    Více...


Dívejte se na fíkovník a snažte se jednat podobně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.11.2015, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Dívejte se na fíkovník a snažte se jednat podobně13:41
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.06 MB]

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás vede znovu do Jeruzaléma těsně před velikonoční svátky, kdy Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých. Říká se tomu eschatologická řeč. Eschatologie se zabývá, jak se říká, posledními věcmi člověka, posledními věcmi tohoto světa, soudem, druhým příchodem Kristovým, životem v oslavení.    Více...


Usiluje o to, abyste vy prošli těsnou branou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.11.2012, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Bratři a sestry, texty, kde se mluví o konci světa tak, jak ho známe, ať už ve Starém zákoně nebo i v Novém zákoně, mají takový pochmurný nádech. Ono je to na jednu stranu varování, to je jedna myšlenka těch textů, ale druhá myšlenka je připravit se na setkání. Připravit se na setkání s někým, kdo mi dal život, s tím, kdo mně vlastně do tohoto světa vyslal, a já se k němu vrátím. A to už není zdaleka tak pochmurné, naopak to je něco, na co bychom se dokonce měli těšit.

Kniha Daniel byla napsána mezi lety 167 – 164 před Kristem.    Více...


Září jako hvězdy na věčné časy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.11.2009, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Září jako hvězdy na věčné časy13:50
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.92 MB]

Bratři a sestry, pomalu ale jistě se blíží konec církevního roku a je záměrem církve na tyto neděle předložit texty, které se týkají „posledních věcí člověka na tomto světě“, nebo vůbec předložit tu myšlenku, že tento viditelný svět tak, jak ho známe, jednou pomine.    Více...


Věčnost začíná dnes

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.11.2006, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Žid 10,11-14.18; evangelium Mk 13,24-32;

Věčnost začíná dnes9:42
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.13 MB]

Bratři a sestry, dnes se setkáváme, můžeme říct, naposledy s listem Židům, mám na mysli v tom souvislém čtení. Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista a druhé čtení bude z knihy Zjevení apoštola Jana z Apokalypsy.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.