Pátek 23.02.2024, sv. Polykarp, Svatopluk
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Aby váš život měl šťávu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2017 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Aby váš život měl šťávu10:31
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.34 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých se původně slavila jako památka nebo slavnost mučedníků, tedy těch, kteří kvůli evangeliu, kvůli víře v Ježíše Krista prolili svou krev. A začali to takhle slavit na východně, východní část katolické církve. A ten svátek byl přenesený tady do Říma, na západ, na začátku 7. století, v okamžiku, kdy z Panteónu, tedy předního pohanského chrámu v Římě se stal křesťanský chrám, který byl zasvěcený Panně Marii a mučedníkům. V tu chvíli ještě se ta slavnost slavila 13. května, ale pod vlivem, řekněme, přítomnosti věřících z anglosaských zemí byl ten svátek přenesen, ale to až teda v 15. století, právě na 1. listopadu, a to proto, že v keltském pohanském kalendáři 1. listopad byl začátek nového roku. Byl to tedy významný den. A vezměme si to asi tak, jako my na začátku občanského roku si připomínáme Matku Boží Pannu Marii, tak vlastně ti křesťané chtěli, aby na začátku toho anglosaského nového roku byla připomínka všech těch, kteří následovali Ježíše Krista. Tedy na začátku nechat se inspirovat životem, příkladem někoho. Většinou nějaký ten světec je nám blízký, známý, něco je nám sympatické.

Církev nám předkládá o této slavnosti nejvýznamnější text v evangeliích, co se týče Ježíšova učení. Blahoslavenství, to je zásadní text, který má stejnou váhu jako ve Starém zákoně, když se mluví o uzavření smlouvy mezi Bohem a Izraelity, a o tom, že jako znamení té smlouvy Izraelité dostávají Desatero. I tady evangelista to uvozuje slovy, že Ježíš vystoupil na horu, ve Starém zákoně Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, tady se neříká na jakou horu. Mojžíš byl sám, ale tady kolem Ježíše jsou lidé. Schválně bezejmenní lidé, aby bylo jasné, že ten text je určený úplně pro všechny, že není nikdo vyňat, že není to jenom pro někoho, ale je to pro všechny.

Že je to text naprosto zásadní, vyplývá z toho, že evangelista zdůrazňuje, že se Ježíš posadil. Tedy učitel ve starověku seděl, žáci stáli. Jestli ti lidé kolem Ježíše seděli nebo stáli, nevíme. To je vedlejší. Důležité je, že on seděl, tedy všem bylo jasné, Ježíš bude říkat něco důležitého pro nás pro všechny.

A je tam zase ještě jedna taková maličkost, která se ztrácí v překladu, a sice otevřel ústa a učil. Sloveso je v impefektu, to znamená, je to nedokonavé. Ježíš pořád učí. Není to zase ukončené. Je to úplně pro všechny lidi, tedy všech míst, pro lidi jakéhokoliv národa, jakéhokoliv času, jakéhokoliv místa, jakékoliv doby.

A co Ježíš vlastně říká? On vyhlašuje jakýsi koncept existence. Můžeme říci, že ta svatost, když mluvíme o světcích, to jsou lidé, kteří žili podle nějakého konceptu, podle zásad. Podle zásad, které nacházíme právě v evangeliu. Těch zásad je celá řada. Taky každý ten světec je naprosto originální. Je to proto, že i my jsme originální. Každý z nás je jiný a církev si přeje a říká nám, aby si každý vybral tu svou cestu.

Jak jsem říkal na začátku mše svaté, dnes si nepřipomínáme jenom ty, kteří byli úředně prohlášeni v Římě za svaté, ale připomínáme si úplně všechny. Ale zastavme se u toho, kdo byl v Římě prohlášený za svatého. To jsou lidé, kteří v životě vykonali něco dobrého, v jejich životě byla zaznamenána nějaká cnost, to je vlastně dobrý návyk, dobrá vlastnost v takzvaném hrdinském stupni. Hrdinství nelze nikomu nařídit. K hrdinství lze vybízet, povzbuzovat, ale není možné říct: „Musíš být hrdinou. Ty budeš hrdinou!“ To nejde.

Ale církev nám říká: „Žijte ten svůj život, který máte, s určitým nasazením. Nenechte ten život proplynout mezi prsty ze dne na den, ale žijte ho s nasazením, s nadšením. Usilujte o to, aby váš život měl, jak se říká lidově, šťávu.“

V blahoslavenstvích Ježíš představuje koncept. Jaký je to koncept? Vždyť se tam mluví o nepříjemných událostech, o tom, že někdo pláče, o absenci spravedlnosti, o tom, že někomu něco chybí. My jsme šťastní, když nám nic nechybí. Obdivujeme lidi, kteří mají moc, kteří mají nějaký majetek, kteří jsou soběstační, samostatní, kteří, jak se říká, něco znamenají. Ještě nikdy jsme nějak moc neslyšeli o tom, že by něco znamenali ve společnosti lidé, kterým něco chybí.

V čem je tady ten zádrhel, v čem to vidíme jinak, než to vidí Ježíš? Ježíš nechválí, neblahoslaví, neoslavuje tu situaci, tu špatnou situaci, že tomu člověku něco chybí. To důležité slovo je v tom „neboť“. Ježíš chce říct důležitou věc, kterou si máme uvědomit všichni v okamžiku, kdy nám něco chybí, kdy se dostáváme do toho zádrhele. Bůh o nás ví, ví o našich problémech, ví o té naší špatné situaci, a teď Ježíš zdůrazňuje a říká: „Proč jsou ti lidé blahoslaveni, je to, že mají velikou devizu, velkou výhodu. Oni vědí, že Bůh jejich situaci zná a že Bůh jejich situaci bude řešit. Že Bůh se jich zastane.“ O toto tady jde. Že tedy ten člověk je si vědom toho: „Ano, mám zastání. Mám zastání u Boha, on o mně ví, já mu nejsem lhostejný, lhostejná a on mně z této situace pomůže.“ To je to „neboť“. A je to pomoc, kterou očekává člověk od Boha.

To první blahoslavenství, které všichni známe, blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království, tam je takový opravdu překladatelský oříšek. Jednak bych chtěl říct, a sice že mnozí nevěřící lidé, když mluví, tak říkají: „Aha, ty jsi chudý v duchu.“ Tím chtějí říct, že ten člověk je nějak chudý v duchu, že je postižený, že mu úplně dobře třeba nefunguje rozum. To není pravda. Prostě člověk, pro kterého používáme ten termín „chudý v duchu“ je člověk, který má, jak se říká lidově, všech pět pohromadě. A co to znamená, být to „chudý v duchu“? V originále je ještě ostřejší slovo než chudák, než chudý. Tam je slovo žebrák. Kdo je to žebrák? Tam doslova, abych to řekl celé, tam se říká žebrák se skloněným duchem. Opravdu toto přeložit z řečtiny do češtiny není snadné, není to jednoduché, ale přitom to vyjadřuje životní postoj.

Kdo je žebrák? No, ten nemá nic. Žebrák nemá majetek, žebrák často nemá dokonce ani čest, žebrák žije z darů někoho. A Ježíš chce, abychom si uvědomili, že žijeme z darů Otce. Každý den žijeme z daru Božího. Aby to pro nás bylo snazší a jednodušší, tak Ježíš to říká i sám o sobě. Říká: „Já nemám nic. Všechno mi dává Otec. Já žiji z Otce.“ Ježíš je ten, který sám, který žije podle této zásady. „Žít z darů Otce.“ To je asi ta největší deviza, to největší poselství celého tohoto textu. Se skloněným duchem, tedy s pokorou. Dalo by se to přeložit, i s pokorou.

Když se vrátíme k Mojžíšovi, k člověku, který mluvil s Bohem, byl tam sám, viděl Boha, ne sice do jeho tváře, ale viděl ho a mluvil s ním, je Písmem svatým označován za nejpokornějšího člověka, který kdy žil na této zemi. Mojžíš by měl důvod, proč se vychloubat: „Já jsem mluvil s Bohem, já jsem ho viděl, já jsem tam byl, vy ne.“ Je označen za nejpokornějšího člověka na zemi. Mojžíš přes všechna ta vyznamenání, která dostal, byl skloněný duchem. Žil v pokoře, žil v tom vědomí: „Ano, všechno co dostávám, je od Boha.“

Bratři a sestry, kéž tedy tento koncept, který Ježíš předložil všem těm zástupům, se dotkne i nás a kéž si uvědomíme, že tyto myšlenky neplatily jenom tenkrát, ale platí i dnes. A že platí a že fungují, svědkem toho jsou ty milióny světců, které si dnes připomínáme.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Budujeme si most mezi nebem a zemí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2023 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Budujeme si most mezi nebem a zemí8:39


Ježíš je v tom s námi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Ježíš je v tom s námi9:32


Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2021 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světec je člověk, skrze kterého proudí světlo9:52

Bratři a sestry, dnešní první čtení z knihy Zjevení apoštola Jana před nás staví dva obrazy. Ten první obraz, kdy vystupuje anděl, který drží v ruce pečetidlo živého Boha, to se odehrává na zemi. Přichází anděl, který označuje ty, kteří patří k Bohu.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2018 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Křesťané, kteří přežili mučení, měli v první církvi obrovskou vážnost8:40
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.99 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost se začala slavit už ve čtvrtém století po Kristu na východě jako svátek všech mučedníků. Mučedníci jsou ti, kdo kvůli Pánu Ježíši prolili svou krev.    Více...


To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2015 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení14:55
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 3.21 MB]

Bratři a sestry, společně se zamyslíme nad dnešním prvním čtením. V souvislosti se slavností Všech svatých, eventuelně i se svátkem Věrných zemřelých se, věřím tomu, každému z nás vkrádá otázka typu, jak mohu obstát, jak mohu třeba získat tady to, co se tady slibuje.    Více...


Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2014 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi12:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.63 MB]

Dnes slavíme slavnost Všech svatých a chtěl bych, abychom se zamysleli nad prvním čtením, které bylo z knihy Zjevení. To, co jsme slyšeli v tom zjevení v nebi a na zemi, jsou to dvě takové vize, které spolu úzce souvisí, ale obě ty vize jsou naplněny pokojem.    Více...


Nechybí mi v životě něco podstatného?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2013 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Nechybí mi v životě něco podstatného?8:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.61 MB]

Bratři a sestry, určitě jste si někdy položili otázku: „A kdo je to světec? Kdo je to svatý?“ Když se díváme na obrazy a sochy, eventuelně když čteme nějaké životopisy, ty starší, tak máme pocit, že to byli lidé, kteří nechodili po této zemi, kteří se tak nějak vznášeli, neřešili problémy, které řešíme my.    Více...


Učedník je ten, kdo je blízko

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2012 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Učedník je ten, kdo je blízko9:47
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost Všech svatých byl vybrán jeden z nejdůležitějších textů Nového zákona. To, co Ježíš dnes říká apoštolům, co jsme slyšeli, tak vlastně tomu odpovídá ve Starém zákoně Desatero, přijetí smlouvy, a znamením té smlouvy mezi Bohem a izraelským národem je Zákon, to, čemu my říkáme Desatero.    Více...


Žít svůj život jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2011 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Žít svůj život jako dar10:14
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.08 MB]

Bratři a sestry, dnešní slavnost Všech svatých a zítřejší památka Věrných zemřelých patří k sobě. Oba ty svátky tvoří jednotu. Dnes si připomínáme ty, kteří už došli do cíle našeho putování, a zítra budeme prosit za ty, kterým ještě něco chybí.    Více...


Jak by asi vypadal světec dnešní doby?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2010 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Jak by asi vypadal světec dnešní doby?10:04
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.98 MB]

Bratři a sestry, kdo je to světec? Zůstaňme u této otázky a hledejme na ni odpověď. V první řadě musíme říct, že ti světci, jak známe ta jednotlivá jména, to byli lidé své doby. To znamená, jejich konkrétní chování odpovídalo té době, ve které žili.    Více...


Dobro je silnější než zlo i v mém životě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2009 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Dobro je silnější než zlo i v mém životě11:59
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.80 MB]

Bratři a sestry, začnu dnes zase otázkou. Když by se nás někdo zeptal: „Chceš do nebe?“, myslím si, že sto procent z nás, jak tu jsme, by řeklo: „No, jistě. Proto se modlím, proto chodím do kostela, proto věřím v Boha, protože se s Ním chci po smrti setkat, chci s Ním po smrti být, chci, aby si mě vzal k sobě.    Více...


Světcem se člověk nerodí, ale stává

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2008 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Světcem se člověk nerodí, ale stává11:08
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.05 MB]

Bratři a sestry, když se v církvi slaví nějaký velký svátek, nějaká velká událost nebo když se udělují některé svátosti, tak se při nich vzývají svatí. Říkáme, že to všechno prožíváme ve společenství svatých.    Více...


Blahoslavenství dávají laťku výš

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2006 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Blahoslavenství dávají laťku výš9:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.20 MB]

Když jsem teď jel z Lažánek, tam teda pršelo fest, tak jsem si vzpomněl na to, že původně se tenhle svátek slavil v květnu. Tak jsem si říkal, jestli to nebylo lepší, protože teď to je rok co rok. V neděli byla taky řádná bouřka, takže kdybychom chtěli jít na ten hřbitov v neděli, tak bychom si taky nepomohli.    Více...


Svatost je naše odpověď na evangelium

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2005 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Svatost je naše odpověď na evangelium7:58
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 1.73 MB]

Bratři a sestry, možná vám někdo někdy položil otázku: „A kdo je to ten svatý?“, nebo: „Kdo to byli ti svatí?“ Náš národ má jedno takové mínus, a sice většina těch svatých, kteří byli z našeho národa prohlášeni úředně za svaté v Římě, tak to jsou lidé, kteří už žili dávno, ve středověku, a navíc většina z nich jsou šlechtici.    Více...


Povolání k věčnému životu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2004 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Povolání k věčnému životu10:01
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 26 kb/s, 1.94 MB]

Bratři a sestry, dnešní svátek nám chce připomenout lidi, kteří tady žili mezi námi, lidi, kteří vzali vážně svou víru, lidi, které známe třeba jenom my, protože troufám si říct, že v každé naší rodině je nějaký takovýhle svatý, někdo, na koho se vzpomíná s úctou a láskou, někdo, kdo je vzorem celé té rodině.    Více...


Bůh nezapomene na nikoho

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2003 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Bůh nezapomene na nikoho10:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 27 kb/s, 1.97 MB]

Bratři a sestry, co nám chce říct dnešní svátek? Chce nám připomenout všechny ty, kteří vzali vážně to, že byli pokřtěni a řekli si: „Pro mě to nebyl jenom nějaký obřad, já se budu snažit podle toho žít.“ Dnešní svátek nám připomíná milióny lidí, kteří šli za ideálem, za opravdovým ideálem, za Ježíšem, za evangeliem.    Více...


Ke svatosti jsme povoláni my všichni

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2002 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

Tak, kdo má tedy vlastně dnes svátek? Jsou to třeba ti, na které skutečně už v tom církevním kalendáři nezbylo místo, protože počet svatých a blahoslavených dneska dosahuje několik desítek tisíc a rok má 365 dnů, takže se tam všichni zdaleka nevlezou. Ale spíše je tento svátek, tato slavnost myšlena jako připomínka všech těch, kteří nikdy nebyli za svaté nějak výslovně prohlášeni, jako připomínka všech těch, kteří vzali vážně svoje křestní povolání, kteří to nevzali jenom jako nějakou ozdobu svého života, že byli někdy kdysi pokřtěni, ale kteří si řekli: „To je něco, podle čeho bych měl žít.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.