Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.12.2020 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 6,8-10; 7,54-60; evangelium Mt 10,17-22;

Svatý Štěpán svědčil s jiskrou a pružností4:34

Bratři a sestry, my dnes slavíme první den vánočního oktávu. Oktáv znamená osm dní, kdy se velmi intenzivně připomíná ta skutečnost narození Ježíše Krista. Je druhý oktáv ještě o Velikonocích. Tam všichni známe Velikonoční pondělí. S tím není spojeno žádné jméno žádného světce.    Více...


To dítě je schopné uzavřít všechny trhliny

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.12.2020 - čtvrtek, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Narození Páně
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 9,1-6; ž. Žl 96; 2. čt. Tit 2,11-14; evang. Lk 2,11-14;

To dítě je schopné uzavřít všechny trhliny14:38

Bratři a sestry, vyslechli jsme příběh, který znají snad asi téměř všichni lidé, i ti, kteří se třeba nehlásí ke křesťanství. Je to bezpochyby jeden z nejmilejších příběhů, které vůbec známe. Já vám budu taky vyprávět příběh. Dost dlouho jsem přemýšlel o tom, jestli mám rozebírat evangelium, jak se k tomu vlastně postavit v dnešní noci, v dnešní situaci, kterou prožíváme, a došel jsem k závěru, že bude lépe vyjádřit to příběhem.    Více...


Znamení betlémského světla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
20.12.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 2. čtení Řím 16,25-27; evangelium Lk 1,26-38;

Znamení betlémského světla10:46

Bratři a sestry, betlémské světlo, které máme my tady mezi sebou, je znamení. Odkazuje na Betlém, odkazuje na tu skutečnost narozeného Spasitele. Bylo zapáleno od jedné z lamp, které hoří na tom místě, kde s podle tradice připomíná Ježíšovo narození.

Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že věčné světlo, věčný plamen nebo něco takového hoří na spoustě míst, ale většinou to bývají místa, kde se stala třeba nějaká tragédie nebo něco takového.    Více...


Člověk, který dává svědectví pravdě, je dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.12.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení 1 Sol 5,16-24; evangelium Jan 1,6-8.19-28;

Promluva k 3. neděli adventní10:35

Drazí bratři a sestry, milí farníci, dnes prožíváme 3. neděli adventní, neděli, která je nazývána nedělí radostnou, protože už se blíží Vánoce. Koneckonců, každá příprava, každé očekávání je nějakým způsobem obtížné, a už se těšíme, až bude za námi, až budeme prožívat tu samotnou vlastní slavnost.    Více...


Abychom neminuli cíl svého života

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.12.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení 2 Petr 3,8-14; evangelium Mk 1,1-8;

Abychom neminuli cíl svého života11:22
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.41 MB]
Promluva k 2. neděli adventní9:16

Bratři a sestry, právě jsme vyslechli samotný úvod, začátek Markova evangelia. Máme si uvědomit, že svatý Marek psal svoje evangelium jako první, tedy neměl žádný vzor. Neměl na koho se dívat, na koho se odvolávat. Právě už třeba potom Matouš a Lukáš, ti už se odvolávají na Marka a víceméně sledují jeho osnovu.    Více...


A přece, Hospodine, ty jsi náš otec

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.11.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle adventní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 2. čtení 1 Kor 1,3-9; evangelium Mt 13,33-37;

Bratři a sestry, příchodem Ježíše Krista má církev na mysli narození Ježíše Krista, od kterého počítáme náš letopočet, tedy událost, kterou si připomínáme, je za námi, ale defacto z ní žijeme. A má církev také na mysli ten další příchod nebo setkání, protože vlastně když někdo někam dojde, už je v cíli, už přišel, tak dojde k setkání. Tak to je to, k čemu se přibližujeme. To je před námi. Ať už to, řekněme, osobní setkání s Kristem v okamžiku našeho odchodu z tohoto světa, anebo to, co nazýváme druhým Kristovým příchodem ve slávě.    Více...


Skutky lásky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 34,11-12.15-17; 2. čtení 1 Kor 15,20-26.28; evangelium Mt 25,31-46;

Skutky lásky11:41

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek můžeme označit jako takovou poslední vyučovací hodinu Pána Ježíše, kterou věnuje svým učedníkům. Ježíš neříká toto podobenství všem zástupům, ale pouze těm nejbližším.

Nacházíme se zřejmě ve středu Pašijového týdne, tedy vlastně ani ne za 48 hodin Ježíš na kříži zemře.    Více...


Spirála dobra

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.11.2020, Veverská Bítýška
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Spirála dobra8:59

Bratři a sestry, drazí a milí farníci, přeji vám krásnou neděli, i když venku není zrovna přívětivé počasí. V církvi prožíváme 33. neděli v mezidobí. Na příští neděli už připadne Slavnost Ježíše Krista Krále, a potom začne doba adventní.

Na dnešní neděli připadá velmi známý text z evangelia, a sice podobenství o hřivnách.    Více...


Vytrvalost v dobrém

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.11.2020, Veverská Bítýška
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 6,12-16; 2. čtení 1 Sol 4,13-18; evangelium Mt 25,1-13;

Vytrvalost v dobrém10:09

Drazí a milí farníci, prožíváme 32. neděli v liturgickém mezidobí a takovým stěžejním textem je právě úryvek z evangelia podle svatého Matouše. Je to začátek 25. kapitoly. Je to poměrně známý text:

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám,    Více...


Donést svůj plamínek života hořící až k Otci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2020 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Zj 21,1-5a; evangelium Mt 25,1-13;

Donést svůj plamínek života hořící až k Otci4:35

Bratři a sestry, jistě mi dáte za pravdu, že letošní Památku zemřelých prožíváme jinak. Troufám si říct, že mnohem intenzivněji než v jiné roky, protože letos více než kdy jindy si uvědomujeme, jak je člověk zranitelný.

To evangelium, které jsem přečetl, tak jsem vybral právě především kvůli té poslední větě: „Bděte tedy, protože neznáte den, ani hodinu.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Vztahy založené na vzájemné lásce drží svět pohromadě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Vztahy založené na vzájemné lásce drží svět pohromadě7:58

Bratři a sestry, drazí farníci. Zdravím vás z fary ve Veverské Bítýšce a chtěl bych se společně s vámi kratince zamyslet nad texty 30. neděle liturgického mezidobí, neděle, kterou právě prožíváme.

Vezmeme to od evangelia. Je to úryvek z Matoušova evangelia, 22.    Více...


Co je Boží?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Co je Boží?9:00

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás zavádí opět do Pašijového týdne, nevíme přesně, jestli je to úterý nebo středa, ale každopádně je to pár hodin před Poslední večeří a Ježíšovou smrtí na kříži. A dozvídáme se o tom, jak farizejové, kteří pokládali římskou okupační moc za obrovské neštěstí, byli ochotni se spojit s herodovci, to jsou mimochodem stoupenci vlastně Heroda, který byl vnukem toho Heroda Velikého, který zabil děti v Betlémě.    Více...


Nastavené zrcadlo přítomnosti, ale i budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
28. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 25,6-10a; 2. čtení Flp 4,12-14.19-20; evangelium Mt 22,1-14;

Nastavené zrcadlo přítomnosti, ale i budoucnosti10:44

Bratři a sestry, evangelium nás zavádí zase do Jeruzaléma do Svatého týdne, říkáme i Pašijového týdne, někdy do úterý, kdy Ježíš pořád vede ještě debatu s velekněžími a staršími z lidu, kteří pořád se ho ptají na to stejné: „Jak nám dokážeš, že smíš dělat to, co děláš? Jak ospravedlníš to, žes přijel jako král do Jeruzaléma, jak to, že ses nechal oslovovat, že jsi syn Davidův, a jak to, že jsi vyhnal ty obchodníky a směnárníky a další prodavače z Jeruzalémského chrámu?“

Je velmi takové, řekli bychom, charakterizující, výstižné pro Pána Ježíše, že on tady ten poslední čas, který má - do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku zbývá několik málo hodin – a on toto věnuje ne svým učedníkům, ale svým nepřátelům, které vlastně ještě naposledy, řekli bychom, chce nějak získat.    Více...


Ježíš nás vybízí zvolit si dobrou cestu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Ježíš nás vybízí zvolit si dobrou cestu9:45

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, slyšeli jsme dnes dvě podobenství. Obě ta podobenství mají stejný význam a liší se v některých detailech. Jde vlastně o to, co ať už prorok nebo Pán Ježíš považoval za důležité, na co položil důraz.

Vlastně obě ta podobenství jsou v určitém protikladu ke zprávě o stvoření.    Více...


Vykonání dobrého neodkládejme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2020 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 24,18-22; 2. čtení 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evangelium Jan 12,24-26;

Vykonání dobrého neodkládejme6:33

Bratři a sestry, trochu jsme letos obměnili texty, které jsme slyšeli, ale všechno jsou to texty, které jsou vlastně vloženy do kapitoly pro oslavu mučedníků. To první čtení z Druhé knihy kronik je vlastně, řekli bychom, jakýmsi příběhem svatého Václava naruby.

To začíná tím, že velekněz Jojada zachrání malého Joaše, kdy královna Atalia dělá vlastně veliký pogrom na příslušníky královské rodiny.    Více...


Přijměte svoji spoluzodpovědnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 18,25-28; 2. čtení Flp 2,1-11; evangelium Mt 21,28-32;

Přijměte svoji spoluzodpovědnost12:05

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech textů, které jsme teď vyslechli, tak je zodpovědnost, nebo spíš, řekli bychom, spoluzodpovědnost. V tom smyslu, že je potřeba toto přijmout.

Asi nejpoetičtější ze všech těch textů bylo vlastně to druhé čtení, když mluvil právě o tom svatý Pavel, Filipanům říká: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.    Více...


Velkorysost a pomsta - dobro by vždycky mělo překonat zlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,33-28,9; 2. čtení Řím 14,7-9; evangelium Mt 18,21-35;

Velkorysost a pomsta - dobro by vždycky mělo překonat zlo10:08

Bratři a sestry, hlavním tématem všech dnešních textů je velkorysost. Co je opakem velkorysosti? Velkorysost v sobě totiž už předpokládá to odpuštění. A co je opakem velkorysosti? No, pomsta. A tady toto slovo vlastně se objevuje velmi záhy na stránkách Písma svatého.

Není to u toho, řekli bychom, prvního hříchu, protože tam Adam s Evou nežádají odpuštění, bohužel.    Více...


Obnovit, udržet dobré vztahy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 33,7-9; 2. čtení Řím 13,8-10; evangelium Mt 18,15-20;

Obnovit, udržet dobré vztahy11:10

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech textů, které jsme dnes slyšeli, je udržení, nebo můžeme říci, obnovení toho, čemu říkáme bratrské nebo sesterské společenství. Pán Ježíš mluví k mužům, a proto vlastně mluví pořád v mužském rodě, ale týká se to vlastně celé společnosti, tedy mužů i žen.

Obnovit, udržet dobré vztahy.    Více...


O povinnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 20,7-9; 2. čtení Řím 12,1-2; evangelium Mt 16,21-27;

O povinnosti11:51

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli, jsou z 22. neděle v mezidobí, tedy čtou se ve všech kostelích vlastně na celém světě, a na první pohled nejsou nějak oslavné, sváteční. Ale při takovém bližším pohledu zjistíme, že se docela dobře hodí i k tomu, co dnes slavíme, k dnům města, a k tomu, že začínáme nový školní rok.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.