Obraz svatého Václava

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2022 - středa , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mdr 6,9-21; ž. Žl. 1 Kron 29; 2. čt. 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evang. Mt 16,24-27;

Obraz svatého Václava7:33


Vnímavost pro potřeby druhých

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.09.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Am 6,1a.4-7; ž. Žl 146; 2. čt. 1 Tim 6,11-16; evang. Lk 16,19-31;

Vnímavost pro potřeby druhých6:18


Bůh vidí naši rozpolcenost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.09.2022
25. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Am 8,4-7; ž. Žl 113; 2. čt. 1 Tim 2,1-8; evang. Lk 16,1-13;

Bůh vidí naši rozpolcenost7:48

Já bych se chtěl teďka společně s vámi zamyslet nad prvním čtením. Je to úryvek z Knihy proroka Ámosa. Jak jsem zmínil na začátku mše svaté, je v tom stejná myšlenka, kterou Ježíš vysloví v tom přikázání lásky k Bohu a k bližnímu: Miluj Boha nade všechno, bližního jako sebe.

Prorok Ámos prorokoval někdy mezi lety 780-760 před Kristem v místě, které se jmenovalo Bétel.    Více...


Ztratit cestu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.09.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 32,7-11.13-14; ž. Žl 51; 2. čt. 1 Tim 1,12-17; evang. Lk 15,1-32;

Ztratit cestu9:47

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku mše svaté, takovým námětem textů dnešní neděle je to, že se někdo ztratí. Víme, jak je to zlé, když se ztratí člověk fyzicky, někde třeba v přírodě zabloudí, nebo i ve městě se dá ztratit. O to horší je to, když se ztratí malé dítě. Ale ty texty, které jsme vyslechli, mluví o lidech, kteří se ztratili v tom duchovním slova smyslu.    Více...


Co je motivem Ježíše a jeho učedníků

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.09.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 9,13-19; 2. čtení Flm 9b-10.12-17; evangelium Lk 14,25-33;

Co je motivem Ježíše a jeho učedníků10:36

Bratři a sestry, jak rozumět dnešnímu evangeliu? Je to poměrně složité. A to si ještě představte, že v originále a ve starším českém překladu nebylo „kdo neklade na druhé místo…“, ale „když někdo přichází ke mně a…“ Tak Ježíš tam říká, aby „nenáviděl svého otce, svou matku“ a tak dále. A to už dělalo problémy velké, vysvětlit to, co má Ježíš na mysli.    Více...


Hodnoty související s pravdou jsou platné vždycky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.08.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sir 3,19-21.30-31; ž. Žl 68; 2. čt. Žid 12,18-19.22-24a; evang. Lk 14,1.7-14;

Hodnoty související s pravdou jsou platné vždycky4:52

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli, jsou texty 22. neděle, ale velmi se hodí k těm Dnům města. Protože při každých takových slavnostech se lidé setkávají. A jak jsem říkal na začátku té mše svaté, to setkání, kterého se zúčastnil Ježíš, bylo zaranžované s cílem přivést ho do úzkých, jak se říká, nějak ho nachytat.    Více...


Spása jako dar

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.08.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
21. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 66,18-21; 2. čtení Žid 12,5-7.11-13; evangelium Lk 13,22-30;

Spása jako dar7:52

Bratři a sestry, Lukášovo evangelium je postavené tak, že Ježíš nejdříve učí v Galileji, a potom se vydá na cestu do Jeruzaléma. A prochází různá území, ať je to právě Galilea, Samařsko nebo Judsko. A lidé různě reagují na jeho učení. No, a potom v Jeruzalémě vlastně dojde k té vykupitelské oběti.

Ten člověk, který dnes oslovil Ježíše: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ vlastně koncipuje tu otázku už v takovém tom katastrofickém smyslu, že tedy určitě to bude málo lidí a že se tam dostane jenom několik málo vyvolených.    Více...


Bůh často nabízí překvapivé řešení

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.08.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
20. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 38,4-6.8-10; 2. čtení Žid 12,1-4; evangelium Lk 12,49-53;

Bůh často nabízí překvapivé řešení8:31

Bratři a sestry, když Ježíš mluví o tom, že přišel přinést rozdělení, tak má na mysli takovou situaci, kdy třeba i řekněme nějaká skupina lidí, může to být rodina, může to být nějaká obec třeba, usiluje o něco, o nějaký cíl. A teď se koná debata, jak toho cíle dosáhnout. A to známe, když bychom řekli, že cílem je vystoupit na kopec, tak jeden řekne: „Půjdeme napřímo, vyšlápneme to,“ druhý řekne: „Půjdeme pozvolna, budeme stoupat po těch serpentinách, sice jdeme, ale přece s větším pohodlím,“ třetí řekne: „Půjdeme zleva,“ čtvrtý řekne: „Půjdeme zprava.    Více...


O víře

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.08.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
19. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 18,6-9; 2. čtení Žid 11,1-2.8-19; evangelium Lk 12,32-48;

O víře9:42

Bratři a sestry, čteme pořád v evangeliu z Lukáše, z 12. kapitoly. A tam Lukáš zařadil několik výroků Pána Ježíše, které jsou adresovány ať už všem lidem nebo učedníkům nebo těm nejbližším.

Na první pohled by se mohlo zdát, že ty výroky spolu nějak nesouvisí, ale opak je pravdou. To hlavní, o co tady běží, je víra.    Více...


Co mám udělat, abych byl bohatý před Bohem?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.07.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
18. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Kaz 1,2; 2,21-23; 2. čtení Kol 3,1-5.9-11; evangelium Lk 12,13-21;

Co mám udělat, abych byl bohatý před Bohem?10:32

Bratři a sestry, v dnešním evangeliu Ježíš reaguje na podnět, který vychází od jeho posluchačů. Ani se tady neříká, že by to byl Ježíšův učedník. Je to někdo ze zástupu, který má problém. Ten problém je mnohem hlubší, než se na začátku zdá. Je to problém, který se v různých situacích a v různých podobách objevuje vlastně v dějinách pořád.    Více...


Jak moc je silné dobro?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.07.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Jakuba
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 12,1-11; 2. čtení 2 Kor 4,7-15; evangelium Mt 20,20-28;

Jak moc je silné dobro?7:14

Bratři a sestry, slyšeli jsme, především v prvním čtení a v evangeliu, o prosbách. V prvním čtení z Knihy Mojžíšovy Abrahám se přimlouvá především za svého synovce Lota, to se tam neříká, a jeho rodinu. Ale přimlouvá se za všechny lidi, za všechny obyvatele Sodomy a Gomory.

Když se řekne Sodoma a Gomora, tak se tím má na mysli, že to je místo, kde se děje něco velmi špatného.    Více...


Ježíš boří konvence

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.07.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 18,1-10a; 2. čtení Kol 1,24-28; evangelium Lk 10,38-42;

Ježíš boří konvence9:46

Bratři a sestry, obě setkání, které popisuje jak první čtení, tak i evangelium, jsou víceméně stejné. Ale nám připadá, jako že Ježíš to pohoštění, které tam připravuje Marta, že ho nechce přijmout. Ale to není pravda. První věc je, že tedy jak nabízené pohoštění ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně bylo přijato.    Více...


Bůh je ten, kdo stojí na naší straně

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.07.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 30,10-14; 2. čtení Kol 1,15-20; evangelium Lk 10,25-37;

Bůh je ten, kdo stojí na naší straně8:56

Bratři a sestry, otázka, kterou položil znalec Zákona, jak ho nazývá Lukáš, co mám dělat, abych dostal věčný život, je dobrá otázka. Je to vlastně otázka, která prochází celým Starým i Novým zákonem. A samozřejmě celým tím Starým i Novým zákonem také prochází odpověď na tuto otázku. Špatný je ten úmysl, aby přivedl Ježíše do úzkých.    Více...


Církev má být misijní

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.07.2022 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,1-3; 2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7; evangelium Lk 10,1-12.17-20;

Církev má být misijní9:38

Bratři a sestry, vlastně je známá ta žádost moravského knížete Rostislava císaři Michalovi III. do Byzance, kdy žádá o vyslání věrozvěstů. On by si přál biskupa. Tam se doslova říká, když se to přeloží: „Náš lid se odřekl pohanství a kristianský zákon prijal.“ To by se dalo přeložit jako přijal náboženství.    Více...


Člověk má být ochotný nasadit svoje síly naplno

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.06.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 61,9-11; 2. čtení 1 Sam 2,1.4-8; evangelium Lk 2,41-51;

Člověk má být ochotný nasadit svoje síly naplno16:29

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou textů, které jsme teď vyslechli, je to, že člověk má být ochotný nasadit svoje síly naplno. Když začneme od toho, co bylo v poslední větě: Žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se za sebe…

Když se ten oráč totiž ohlíží za sebe, tak ta brázda bude křivá, bude kličkovat.    Více...


Eucharistie je velký dar pro chvíle, kdy potřebujeme pomoci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Těla a krve Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 14,18-20; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Lk 9,11b-17;

Eucharistie je velký dar pro chvíle, kdy potřebujeme pomoci3:11

Ve druhém čtení jsme slyšeli nejstarší zprávu o ustavení eucharistie. Je to ještě asi o nějakých třináct roků starší než třeba z Markova evangelia. A v prvním čtení a v evangeliu jsme vlastně slyšeli o předobraze eucharistie – nasycení chlebů. A v prvním čtení z první knihy Mojžíšovy, tam zaznělo, kdy poprvé byla přinesena oběť chleba a vína.    Více...


Náš Bůh nám jde naproti, i když jsou s tím spojené nesnáze

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nejsvětější Trojice
příslušné slovo Boží: 1. čt. Př 8,22-31; ž. Žl 8; 2. čt. Řím 5,1-5; evang. Jan 16,12-15;

Náš Bůh nám jde naproti, i když jsou s tím spojené nesnáze12:05

Prožíváme slavnost Nejsvětější Trojice. V Lažánkách při té mši o půl jedenácté půjdou k prvnímu svatému přijímání tři děti, a tak jsem si nachystal zase několik příběhů. A tak když jsem si je nachystal pro ně, tak je řeknu i vám. Ony se víc teda vztahují ke svatému přijímání, ale letos tady nebude.    Více...


Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
05.06.2022 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Seslání Ducha Svatého
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 2,1-11; ž. Žl 104; 2. čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; evang. Jan 20,19-23;

Počínajíc od Jeruzaléma bylo hlásáno odpuštění hříchů6:46

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás vede zpátky do té Velikonoční neděle. Proč? Protože právě o té Velikonoční neděli Ježíš začal. Začal celý ten proces předávání svého díla svým žákům. A o slavnosti Seslání Ducha svatého to vyvrcholilo, nebo můžeme říci, to bylo dokončeno.    Více...


Kdo žízní, ať přijde a pije

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.06.2022 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vigilie Seslání Ducha svatého
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jan 7,37-39;

Kdo žízní, ať přijde a pije5:43

V církevním roce prožíváme tři vigilie: vigilii Narození Pána Ježíše, vigilii Zmrtvýchvstání Pána Ježíše a vigilii Seslání Ducha svatého. Tedy třikrát se shromažďuje církevní obec v předvečer. Nejvíc bývá navštěvována ta vigilie před narozením Pána Ježíše, jak se lidově říká, Půlnoční. A potom je to už méně a méně.    Více...


Bezpečí, pokoj a stabilita ve svobodě a v radosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.05.2022, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle velikonoční
příslušné slovo Boží: 1. čt. Sk 15,1-2.22-29; ž. Žl 67; 2. čt. Zj 21,10-14.22-23; evang. Jan 14,23-29;

Bezpečí, pokoj a stabilita ve svobodě a v radosti9:58

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás zavádí do Večeřadla, a vlastně Ježíš se loučí s učedníky. Ale už je tam naznačená ta doba církve, tedy Ježíšovo nanebevstoupení, a potom seslání Ducha svatého. A je tam zmíněn jeden ze základních darů Ducha svatého – pokoj. Pokoj, který může dát jenom on.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.