Středa 01.12.2021, sv. Edmund Kampián, Iva
Hledat: Vyhledat

Skutky lásky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
22.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Ježíše Krista Krále
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 34,11-12.15-17; 2. čtení 1 Kor 15,20-26.28; evangelium Mt 25,31-46;

Skutky lásky11:41

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek můžeme označit jako takovou poslední vyučovací hodinu Pána Ježíše, kterou věnuje svým učedníkům. Ježíš neříká toto podobenství všem zástupům, ale pouze těm nejbližším.

Nacházíme se zřejmě ve středu Pašijového týdne, tedy vlastně ani ne za 48 hodin Ježíš na kříži zemře.    Více...


Spirála dobra

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
15.11.2020, Veverská Bítýška
33. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31; 2. čtení 1 Sol 5,1-6; evangelium Mt 25,14-30;

Spirála dobra8:59

Bratři a sestry, drazí a milí farníci, přeji vám krásnou neděli, i když venku není zrovna přívětivé počasí. V církvi prožíváme 33. neděli v mezidobí. Na příští neděli už připadne Slavnost Ježíše Krista Krále, a potom začne doba adventní.

Na dnešní neděli připadá velmi známý text z evangelia, a sice podobenství o hřivnách.    Více...


Vytrvalost v dobrém

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
08.11.2020, Veverská Bítýška
32. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 6,12-16; 2. čtení 1 Sol 4,13-18; evangelium Mt 25,1-13;

Vytrvalost v dobrém10:09

Drazí a milí farníci, prožíváme 32. neděli v liturgickém mezidobí a takovým stěžejním textem je právě úryvek z evangelia podle svatého Matouše. Je to začátek 25. kapitoly. Je to poměrně známý text:

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám,    Více...


Donést svůj plamínek života hořící až k Otci

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.11.2020 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dan 12,1-3; 2. čtení Zj 21,1-5a; evangelium Mt 25,1-13;

Donést svůj plamínek života hořící až k Otci4:35

Bratři a sestry, jistě mi dáte za pravdu, že letošní Památku zemřelých prožíváme jinak. Troufám si říct, že mnohem intenzivněji než v jiné roky, protože letos více než kdy jindy si uvědomujeme, jak je člověk zranitelný.

To evangelium, které jsem přečetl, tak jsem vybral právě především kvůli té poslední větě: „Bděte tedy, protože neznáte den, ani hodinu.    Více...


O střetu dobra a zla

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.11.2020 - neděle , Veverská Bítýška
Slavnost Všech svatých
příslušné slovo Boží: 1. čt. Zj 7,2-4.9-14; ž. Žl 24; 2. čt. 1 Jan 3,1-3; evang. Mt 5,1-12a;

O střetu dobra a zla10:02

Bratři a sestry, drazí farníci, prožíváme neděli 1. listopadu, slavnost Všech svatých. K této příležitosti náš diecézní biskup, otec Vojtěch, posílá pastýřský list. Jeho hlavní myšlenkou, hlavním tématem je svatost. Tedy ta myšlenka, že svatost se hodí pro každou dobu a že každá doba potřebuje své svaté.    Více...


Vztahy založené na vzájemné lásce drží svět pohromadě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Vztahy založené na vzájemné lásce drží svět pohromadě7:58

Bratři a sestry, drazí farníci. Zdravím vás z fary ve Veverské Bítýšce a chtěl bych se společně s vámi kratince zamyslet nad texty 30. neděle liturgického mezidobí, neděle, kterou právě prožíváme.

Vezmeme to od evangelia. Je to úryvek z Matoušova evangelia, 22.    Více...


Co je Boží?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
18.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
29. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 45,1.4-6; 2. čtení 1 Sol 1,1-5b; evangelium Mt 22,15-21;

Co je Boží?9:00

Bratři a sestry, dnešní evangelium nás zavádí opět do Pašijového týdne, nevíme přesně, jestli je to úterý nebo středa, ale každopádně je to pár hodin před Poslední večeří a Ježíšovou smrtí na kříži. A dozvídáme se o tom, jak farizejové, kteří pokládali římskou okupační moc za obrovské neštěstí, byli ochotni se spojit s herodovci, to jsou mimochodem stoupenci vlastně Heroda, který byl vnukem toho Heroda Velikého, který zabil děti v Betlémě.    Více...


Nastavené zrcadlo přítomnosti, ale i budoucnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
11.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
28. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 25,6-10a; 2. čtení Flp 4,12-14.19-20; evangelium Mt 22,1-14;

Nastavené zrcadlo přítomnosti, ale i budoucnosti10:44

Bratři a sestry, evangelium nás zavádí zase do Jeruzaléma do Svatého týdne, říkáme i Pašijového týdne, někdy do úterý, kdy Ježíš pořád vede ještě debatu s velekněžími a staršími z lidu, kteří pořád se ho ptají na to stejné: „Jak nám dokážeš, že smíš dělat to, co děláš? Jak ospravedlníš to, žes přijel jako král do Jeruzaléma, jak to, že ses nechal oslovovat, že jsi syn Davidův, a jak to, že jsi vyhnal ty obchodníky a směnárníky a další prodavače z Jeruzalémského chrámu?“

Je velmi takové, řekli bychom, charakterizující, výstižné pro Pána Ježíše, že on tady ten poslední čas, který má - do Zeleného čtvrtku, potažmo Velkého pátku zbývá několik málo hodin – a on toto věnuje ne svým učedníkům, ale svým nepřátelům, které vlastně ještě naposledy, řekli bychom, chce nějak získat.    Více...


Ježíš nás vybízí zvolit si dobrou cestu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
27. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 5,1-7; ž. Žl 80; 2. čt. Flp 4,6-9; evang. Mt 21,33-43;

Ježíš nás vybízí zvolit si dobrou cestu9:45

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, slyšeli jsme dnes dvě podobenství. Obě ta podobenství mají stejný význam a liší se v některých detailech. Jde vlastně o to, co ať už prorok nebo Pán Ježíš považoval za důležité, na co položil důraz.

Vlastně obě ta podobenství jsou v určitém protikladu ke zprávě o stvoření.    Více...


Vykonání dobrého neodkládejme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.09.2020 - pondělí, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost sv. Václava
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 24,18-22; 2. čtení 1 Petr 1,3–6;2,21b–24; evangelium Jan 12,24-26;

Vykonání dobrého neodkládejme6:33

Bratři a sestry, trochu jsme letos obměnili texty, které jsme slyšeli, ale všechno jsou to texty, které jsou vlastně vloženy do kapitoly pro oslavu mučedníků. To první čtení z Druhé knihy kronik je vlastně, řekli bychom, jakýmsi příběhem svatého Václava naruby.

To začíná tím, že velekněz Jojada zachrání malého Joaše, kdy královna Atalia dělá vlastně veliký pogrom na příslušníky královské rodiny.    Více...


Přijměte svoji spoluzodpovědnost

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
26. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 18,25-28; 2. čtení Flp 2,1-11; evangelium Mt 21,28-32;

Přijměte svoji spoluzodpovědnost12:05

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech textů, které jsme teď vyslechli, tak je zodpovědnost, nebo spíš, řekli bychom, spoluzodpovědnost. V tom smyslu, že je potřeba toto přijmout.

Asi nejpoetičtější ze všech těch textů bylo vlastně to druhé čtení, když mluvil právě o tom svatý Pavel, Filipanům říká: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.    Více...


Velkorysost a pomsta - dobro by vždycky mělo překonat zlo

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
13.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
24. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sir 27,33-28,9; 2. čtení Řím 14,7-9; evangelium Mt 18,21-35;

Velkorysost a pomsta - dobro by vždycky mělo překonat zlo10:08

Bratři a sestry, hlavním tématem všech dnešních textů je velkorysost. Co je opakem velkorysosti? Velkorysost v sobě totiž už předpokládá to odpuštění. A co je opakem velkorysosti? No, pomsta. A tady toto slovo vlastně se objevuje velmi záhy na stránkách Písma svatého.

Není to u toho, řekli bychom, prvního hříchu, protože tam Adam s Evou nežádají odpuštění, bohužel.    Více...


Obnovit, udržet dobré vztahy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
06.09.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
23. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ez 33,7-9; 2. čtení Řím 13,8-10; evangelium Mt 18,15-20;

Obnovit, udržet dobré vztahy11:10

Bratři a sestry, hlavní myšlenkou všech textů, které jsme dnes slyšeli, je udržení, nebo můžeme říci, obnovení toho, čemu říkáme bratrské nebo sesterské společenství. Pán Ježíš mluví k mužům, a proto vlastně mluví pořád v mužském rodě, ale týká se to vlastně celé společnosti, tedy mužů i žen.

Obnovit, udržet dobré vztahy.    Více...


O povinnosti

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
30.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
22. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 20,7-9; 2. čtení Řím 12,1-2; evangelium Mt 16,21-27;

O povinnosti11:51

Bratři a sestry, texty, které jsme slyšeli, jsou z 22. neděle v mezidobí, tedy čtou se ve všech kostelích vlastně na celém světě, a na první pohled nejsou nějak oslavné, sváteční. Ale při takovém bližším pohledu zjistíme, že se docela dobře hodí i k tomu, co dnes slavíme, k dnům města, a k tomu, že začínáme nový školní rok.    Více...


Jděte, učte, křtěte všechny národy

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
16.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
20. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čt. Iz 56,1.6-7; ž. Žl 67; 2. čt. Řím 11,13-15.29-32; evang. Mt 15,21-28;

Jděte, učte, křtěte všechny národy8:31

Bratři a sestry, úryvek, který jsme vyslechli, je, řekli bychom, krásný asi ze dvou důvodů. Jeden ten důvod je právě víra té ženy. Říká se o ní, že je to kananejská žena. Žije mimo území Izraele, přesto zná Ježíše a nazývá ho svým Pánem.

Ježíš ji podrobuje poměrně těžké zkoušce. Apoštolové říkají: „Pošli ji pryč.    Více...


V Hospodinově jménu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.08.2020 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Kron 15,3-4.15-16; 16,1-2; 2. čtení 1 Kor 15,54-58; evangelium Lk 11,27-28;

V Hospodinově jménu7:14

Bratři a sestry, v prvním čtení jsme slyšeli zprávu o přenesení Archy úmluvy na vrchol Sión v blízkosti Davidova paláce. Je to proto, že vlastně Panna Maria bývá nazývána Archou úmluvy. A vychází to z těch slov, která jsme slyšeli v evangeliu: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.    Více...


Ježíš chce celé odpovědné rozhodnutí člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.08.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
18. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,1-3; 2. čtení Řím 8,35.37-39; evangelium Mt 14,13-21;

Ježíš chce celé odpovědné rozhodnutí člověka10:59

Bratři a sestry, minulou neděli jsme ukončili, řekli bychom, jednu takovou etapu. Slyšeli jsme podobenství o tom, čemu je podobné Boží království. A potom svatý Matouš, když toto ukončí, tak se, řekli bychom, radikálně mění téma evangelia. Vypráví na začátku 14. kapitoly o tom, jak údělný kníže Herodes uspořádal oslavu svých narozenin a jak při této oslavě, která na jednu stranu byla velkolepá, byla to taková přehlídka Herodovy moci, bohatství a podobně, tak vlastně při této oslavě je zavražděn Jan Křtitel, protože si to přála dcera Herodiady.    Více...


Objevit, přijmout, předávat dál

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
17. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Král 3,5.7-12; 2. čtení Řím 8,28-30; evangelium Mt 13,44-52;

Objevit, přijmout, předávat dál10:49

Bratři a sestry, pro dnešní slavnost svatého Jakuba – u nás je to slavnost, jinak je to svátek – jsme nevzali ty texty, které čteme každý rok, ale vzali jsme texty normálně z neděle. Říkal jsem si, že jednak ty texty, které slýcháváme každý rok, tak že už je známe, a že bude jakýmsi osvěžením vzít nedělní čtení, protože jsou to čtení, která jsou velmi příhodná pro dobu, pro situaci, kterou prožíváme.    Více...


Odkud se vzal ten plevel?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
19.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
16. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Mdr 12,13.16-19; 2. čtení Řím 8,26-27; evangelium Mt 13,24-43;

Odkud se vzal ten plevel?13:54

Bratři a sestry, jak jsem zmínil na začátku mše svaté, slyšeli jsme další tři podobenství. Druhé a třetí, to chápeme celkem dobře. Problémy máme s tím prvním. A taky to bylo vlastně takhle s Ježíšovými učedníky. Oni nerozuměli tomu prvnímu, ale báli se zeptat. Těch, kdo nerozuměli, bylo hodně, ale všichni se tvářili, že jim je to to jasné, a nikdo, když tam byla vlastně celá ta skupina učedníků, ale i zástupy, které si přišly Ježíše poslechnout, nikdo neřekl: „Já to mu nerozumím.    Více...


Jaký vztah má Bůh ke světu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
12.07.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
15. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 55,10-11; 2. čtení Řím 8,18-23; evangelium Mt 13,1-23;

Jaký vztah má Bůh ke světu11:03

Bratři a sestry, my jsme teď vyslechli začátek 13. kapitoly Matoušova evangelia. Říkám to schválně proto, kdyby si to někdo chtěl najít a doma se na to ještě v klidu podívat, protože vlastně evangelista to uvodil slovy, že je učil mnoho v podobenství. Těch podobenství je tam osm, tedy opravdu hodně. Čtyři z nich Ježíš adresuje všem zástupům, čtyři potom jenom svým učedníkům.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.