Myšlenky, které v sobě neseme, ovlivňují náš život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
04.04.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (ve dne)
příslušné slovo Boží: 1. čtení Sk 10,34a.37-43; 2. čtení Kol 3,1-4; evangelium Lk 24,13-35;

Myšlenky, které v sobě neseme, ovlivňují náš život10:40

Bratři a sestry, slavíme Velikonoce, hebrejsky Svátek paschy, přejití. A všechny texty, které jsou vybrány pro tyto svátky, vyprávějí o nějakém přemístění z místa na místo. Izraelité odcházejí z Egypta do svobody. Abrahám má obětovat na jedné z hor svého syna Izáka.    Více...


Obětí nic nekončí

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
03.04.2021 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Velikonoční vigilie)
příslušné slovo Boží: 1. čt. Gn 1,1-2,2; 2. čt. Gn 22,1-18; 3. čt. Řím 6,3-4.8-11; evang. Mk 16, 1-7;

Obětí nic nekončí10:14

Bratři a sestry, slavíme Paschu, tedy přejití - svátky, kdy se Izraelité přemístili z otroctví do svobody. Ale tady v tomto svátku jde o přesun, posun, který má nastat v hlavách, v myslích a v srdcích všech, kdo tady tyto svátky slaví.

Čtení, která jsme slyšeli, tak ve všech těch čteních právě byl pohyb.    Více...


Obtížil se našimi slabostmi

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.04.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
VELKÝ PÁTEK
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 52,13-53,12; 2. čtení Žid 4,14-16; 5,7-9; evangelium Jan 18,1-19,42;

Obtížil se našimi slabostmi13:58

Bratři a sestry, dnešní první čtení, které bylo poměrně dlouhé, je z 52. kapitoly Knihy proroka Izaiáše. Když se to takhle řekne, tak to nikomu celkem nic dál nenapoví, ale tato 52. kapitola začíná slovy: „Jak je krásné vidět na horách nohy posla – posla, který přináší radostnou zprávu.    Více...


Co to znamená?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.04.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
ZELENÝ ČTVRTEK
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 12,1-8.11-14; 2. čtení 1 Kor 11,23-26; evangelium Jan 13,1-15;

Co to znamená?7:42

Bratři a sestry, stojíme na prahu svátku, kterému říkáme Velikonoce, izraelité Pascha, přejití. Slovo přejití nebo tento termín „přejít odněkud někam“ tam zazní vícekrát v různých souvislostech.

Slyšeli jsme, že svatý Jan říká, že Ježíš měl přejít z tohoto světa k Otci. Je to jedno přejití.    Více...


Chci celou tu cestu projít s tebou

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
28.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
KVĚTNÁ NEDĚLE
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 50,4-7; 2. čtení Flp 2,6-11; evangelium Mk 14,1-15,47;

Chci celou tu cestu projít s tebou4:26

Svatý Marek nás chce vtáhnout do děje, chce nás uvést vlastně od samotného začátku, kdy přicházejí apoštolové s Ježíšem do Jeruzaléma. Betfage, znamená do „Dům fíků“, a bylo to místo, kde ti poutníci se zastavili, umyli se, upravili si oděv a očistili se, aby vstoupili do Jeruzaléma, kde byl Chrám, aby slavili svátky, řekli bychom, soustředěně, s plnou myslí, aby je nic nerozptylovalo.    Více...


Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jer 31,31-34; 2. čtení Žid 5,7-9; evangelium Jan 12,20-33;

Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven10:23

Bratři a sestry, dnešní evangelní úryvek je z 12. kapitoly Janova evangelia, a na první pohled to působí nesourodě, nesouvisle. Říkáme si, co tím Pán Ježíš, nebo řekněme třeba i evangelista, co nám chtějí říci?

Bude dobré si připomenout, že tady tento rozhovor nebo i ta událost, setkání s těmi řeckými poutníky proběhlo z našeho pohledu na Květnou neděli.    Více...


Vydejme se na cestu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení Ef 2,4-10; evangelium Jan 3,14-21;

Vydejme se na cestu12:16

Bratři a sestry, dnešní první čtení, to je vlastně kapitola Knihy kronik, někdy se taky říká Knihy letopisů. A tato poslední kapitola nejdříve popisuje, řekli bychom, takový ten chmurný obraz toho, co přivedlo Izraelity do Babylónského zajetí. Ale končí právě velmi optimistickým výhledem do budoucna.    Více...


Odpovědí je Desatero

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.03.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čt. Ex 20,1-17; ž. Žl 19; 2. čt. 1 Kor 1,22-25; evang. Jan 2,13-25;

Odpovědí je Desatero9:18

Bratři a sestry, když bychom nějakým způsobem chtěli spojit texty, které nám církev předkládá o letošní 3. neděli postní, tak v prvním čtení jsme slyšeli to znění Desatera. Ono je ve Starém zákoně dvakrát – v druhé knize Mojžíšově, a potom v páté knize Mojžíšově.

Tady ta verze z té druhé knihy Mojžíšovy je z období nebo z místa, z Jeruzalémského chrámu.    Více...


Poslední smlouva

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
21.02.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
1. neděle postní
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 9,8-15; 2. čtení Mk 1,12-15; evangelium 1 Petr 3,18-22;

Poslední smlouva13:28

Bratři a sestry, takovou společnou myšlenkou, která nás bude provázet teď po celou dobu postní ve všech čteních, která uslyšíme o postních nedělích, je myšlenka Smlouvy, respektive obnovy Smlouvy.

Bůh uzavírá s námi lidmi smlouvu. Jednak je dobré si uvědomit, že smlouvu uzavírají minimálně dva subjekty, které jsou na stejné úrovni.    Více...


Prostředek k hlubšímu spojení s Bohem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.02.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
POPELEČNÍ STŘEDA
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jl 2,12-18; 2. čtení 2 Kor 5,20-6,2 ; evangelium Mt 6,1-6.16-18;

Prostředek k hlubšímu spojení s Bohem7:45

Bratři a sestry, hlavními myšlenkami, které byly v dnešním evangeliu, tak byla modlitba, půst a almužna. Ovšem, řekli bychom, toto není cílem. To nejsou cíle. Tady nejde o to, aby člověk se vypracoval, jako třeba když jde o nějaké cvičení nebo něco takového, aby si člověk mohl říct: „Já jsem dobrej,“ nebo aby ho druzí chválili.    Více...


Bohu není jedno, co prožíváme

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
14.02.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
6. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Lv 13,1-2.44-46; 2. čtení 1 Kor 10,31-11,1; evangelium Mk 1,40-45;

Bohu není jedno, co prožíváme12:34

Bratři a sestry, když jsem si asi ve čtvrtek přečetl texty dnešní neděle a začal jsem k tomu hledat nějaké komentáře, našel jsem komentáře, které byly vypracovány třeba i před deseti, dvaceti lety, a srovnal jsem to s dnešní situací, tak jsem si říkal, jak se lidově říká: To je mazec.    Více...


Job jako vzor člověka v době zkoušky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
07.02.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
5. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Job 7,1-4.6-7; 2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23; evangelium Mk 1,29-39;

Job jako vzor člověka v době zkoušky13:07

Bratři a sestry, opět, když slyšíme texty, které nám církev předkládá, tak musíme opravdu za ty texty děkovat a svým způsobem žasnout. Protože je to Boží slovo, které je stále platné a které je stále, řekli bychom, inspirující. V evangeliu je především inspirující právě ta věta: „Hned mu o ní řekli.    Více...


Děkovat za život

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.02.2021 - úterý , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek Uvedení Páně do chrámu
příslušné slovo Boží: 1. čt. Mal 3,1-4; ž. Žl 24; 2. čt. Žid 2,14-18; evang. Lk 2,22-40;

Děkovat za život6:23

Bratři a sestry, svátek, který dnes slavíme, se oficielně jmenuje Uvedení Páně do Chrámu. Tedy podle toho názvu je to svátek především Pána Ježíše. Někdy se mu taky říká Obětování Páně, a někdy se taky mluví vlastně o tom a zazní to i v přímluvách, že Panna Maria přinesla oběť.    Více...


Hospodin vám dá proroka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
31.01.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
4. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Dt 18,15-20; 2. čtení 1 Kor 7,32-35; evangelium Mk 1,21-28;

Hospodin vám dá proroka10:54

Bratři a sestry, jednou z myšlenek, kterou můžeme vysledovat v textech, které jsme teď slyšeli, je taková lidská otázka: A co nás čeká v budoucnosti? Jak to bude?

Když se kratince zastavíme u druhého čtení z listu apoštola Pavla Korinťanům, tak Pavel dává rady, o kterých si myslí, že budou velmi užitečné, protože on je přesvědčen, že Pán Ježíš podruhé přijde velmi brzo.    Více...


Síla víry a Božího slova

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
24.01.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
3. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Jon 3,1-5.10; 2. čtení 1 Kor 7,29-31; evangelium Mk 1,14-20;

Síla víry a Božího slova9:08

Bratři a sestry, Ježíšovi učedníci a vůbec všichni lidé, které Bůh povolává, jsou povoláni k tomu, aby zvěstovali slovo. Jinými slovy, aby oznamovali, aby posouvali dál tu zvěst, tu zprávu, kterou Bůh, potažmo Ježíš, Boží Syn, chce zjevit nám lidem.

V evangeliu jsme slyšeli o povolání prvních čtyřech.    Více...


Není žádná přehrada mezi člověkem a Bohem

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
17.01.2021, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
2. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení 1 Sam 3,3b-10.19 ; 2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20; evangelium Jan 1,35-42;

Není žádná přehrada mezi člověkem a Bohem11:48

Bratři a sestry, jak jsem říkal na začátku mše svaté, hlavní myšlenkou dnešních textů, které jsme slyšeli, je povolání. Tedy to, aby každý z nás si uvědomil, že nás Bůh volá. To povolání může být ve velmi mladém věku tak, jako se to stalo Samuelovi. Může to být ve zralém věku tak, jak se to vlastně stalo třeba Šimonovi a Ondřejovi a dalším apoštolům.    Více...


Dotazujte se Hospodina

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
10.01.2021 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Křest páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 42,1-4.6-7; 2. čtení Sk 10,34-38; evangelium Mk 1,7-11;

Dotazujte se Hospodina12:34

Bratři a sestry, to poměrně dlouhé první čtení, které jsme slyšeli z Knihy proroka Izaiáše, bylo z druhé části Knihy proroka Izaiáše, z té části, které se říká Kniha útěchy. Konkrétně to bylo z poslední kapitoly tady této druhé části. A ta Kniha útěchy vlastně vypráví o tom, že Izraelité budou moct začít znovu.    Více...


Kde je to místo narozeného Pána v mém životě?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
02.01.2021 - sobota , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Zjevení Páně
příslušné slovo Boží: 1. čtení Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6; evangelium Mt 2,1-12;

Kde je to místo narozeného Pána v mém životě?8:48

Bratři a sestry, svátek Zjevení Páně, nebo jak se lidově říká, Tří králů, je velmi oblíbený svátek po celém světě, protože ti tři králové nebo mudrci, to je jedno, jak jim budeme říkat, vlastně ani nevíme, kolik jich bylo, zastupují nás všechny. Nás, kteří jsme měli kdysi pohanské předky a patříme do té kategorie, kterou svatý Pavel nazývá křesťané z pohanů.    Více...


Vyprošovat požehnání

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
01.01.2021 - pátek , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Slavnost Panny Marie, Matky Boží
příslušné slovo Boží: 1. čt. Nm 6,22-27; ž. Žl 67; 2. čt. Gal 4,4-7; evang. Lk 2,16-21;

Vyprošovat požehnání8:21

Bratři a sestry, stojíme na začátku nového občanského roku, a jak jsem říkal na začátku mše svaté, tušíme, že to nebude rok snadný. O to víc je důležité zajistit si, řekli bychom, nějakou posilu. Různí psychologové a tak, budou radit lidem, co mají dělat, co dělat nemají, ale my ještě nad to vlastně víme, ke komu se máme obrátit o pomoc.    Více...


Troška lásky, troška štěstí a troška přátelství

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.12.2020 - neděle , kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
Svátek sv. Rodiny
příslušné slovo Boží: 1. čtení Gn 15,1-6;21,1-3; 2. čtení Žid 11,8.11-12.17-19; evangelium Lk 2,22-40;

Troška lásky, troška štěstí a troška přátelství10:16

Bratři a sestry, kniha Sirachovcova, on se jmenoval Ježíš ben Sirach, byla napsána někdy kolem roku 132 před Kristem, a napsal ji člověk, který žil v Izraeli, v Palestině, ale věnoval ji a adresoval ji, řekli bychom, především svým synům, ale hlavně svým vnukům, kteří se stěhovali do Alexandrie do Egypta.    Více...Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.