Čtvrtek 20.06.2024, sv. Silverius, Květa
Hledat: Vyhledat
Rubrika Homilie

Vztahy založené na vzájemné lásce drží svět pohromadě

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
25.10.2020, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Vztahy založené na vzájemné lásce drží svět pohromadě7:58

Bratři a sestry, drazí farníci. Zdravím vás z fary ve Veverské Bítýšce a chtěl bych se společně s vámi kratince zamyslet nad texty 30. neděle liturgického mezidobí, neděle, kterou právě prožíváme.

Vezmeme to od evangelia. Je to úryvek z Matoušova evangelia, 22. kapitoly, kdyby si to chtěl někdo doma najít: Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých, a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Otázka, kterou farizej pokládá, není upřímná. Není to správná otázka. Správná otázka je tenkrát, jestliže ten, kdo se ptá, chce být poučen, chce se dozvědět něco nového, chce si rozšířit obzory, chce víc poznat pravdu. Tento člověk, který se ptá, nechce nic z toho. Chce dokázat, že Ježíš učí špatně.

Když řekneme „přikázání“, napadne nás Desatero přikázání. Ovšem židovští rabíni rozdělili celý Starý zákon na 613 jakýchsi tvrzení, z nichž 365 označili jako příkazy, 248 jako zákazy. Tedy tento náš znalec Zákona se ptá na jedno z těchto 613 tvrzení a chce slyšet, které z nich Ježíš považuje za nejdůležitější, za jakýsi pilíř toho všeho.

Ježíš neřekne nic nového. „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem,“ a tak dále. Toto najdeme v páté knize Mojžíšově. Dokonce i věta: „Miluj svého bližního jako sám sebe,“ je zase ve třetí knize Mojžíšově. To nové spočívá v tom, že Ježíš spojuje obě tato tvrzení v jeden celek. To nové je v tom, že Ježíš říká: to hlavní je miluj, měj rád!

Víme, že svatý Jan nakonec řekne: „Bůh je láska.“ Svatý Augustýn řekne: „Miluj, a dělej, co chceš.“ Když to přeložíme a převedeme. Ježíš nám říká: „Napodob, člověče, Boha.“ Napodob toho, který dal tomuto světu řád. V jeho samotném základu je to „mít rád“. Jestliže mám rád někoho druhého, mám k němu vztah. Není mi jedno, co prožívá. Nejsem lhostejný. Mám zájem o jeho radosti, o jeho starosti, bolesti. Tedy jestliže mám rád, tak opravdu mohu dělat, co chci, protože nikdy tomu druhému neublížím.

Bratři a sestry, vztahy na této zemi můžeme rozdělit do dvou kategorií. Tou první kategorií jsou vztahy obchodní. Jdu do obchodu, vyberu si zboží, podívám se na jeho kvalitu, podívám se na cenu a rozhodnu se. Když koupím, zaplatím. Dám peníze, odnesu si zboží. Vztah vlastně končí. Nebudeme teď uvažovat o tom, že se zboží může pokazit, potom do toho vstupuje záruka, výrobce a další věci. Tedy dal jsem peníze, dostal jsem zboží, tečka.

Takto funguje mnoho vztahů na tomto světě. Jsou ekonomické: má dáti – dal. Jestliže tedy oba dají, oba mají své pohledávky vyrovnány, nic z toho dál nepramení.

Je i druhý vztah, a ten je mnohem důležitější, a to jsou vztahy, které nazýváme vztahy rodinnými. V rodinných vztazích přece nefungujeme podle toho, že bychom si vyrovnávali svoje účty, že bychom si vedli statistiku, kdo co zaplatil, kolik kdo věnoval času, kolik kdo věnoval energie. Ale děláme to proto, že máme rádi, že máme zájem jeden o druhého.

Tento vztah založený na vzájemné lásce, náklonosti, to je to, co drží svět pohromadě. Potíž je v tom, že na to zapomínáme. A abychom na to nezapomínali, to nám připomíná první čtení. Je z druhé knihy Mojžíšovy. Přečtu jenom kousek:

„Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát?“

Tento úryvek z 22. kapitoly druhé knihy Mojžíšovy také mluví o ekonomice, o ekonomických pravidlech, ale nakonec zdůrazňuje, že to pravidlo, řekli bychom, sociální musí převýšit nad zákony ekonomiky. Pokud postavíme zákony ekonomiky na první místo, nebude to fungovat. Bůh, který je principem tohoto světa, celého stvoření, má ve svém základu, ve svých vztazích ten požadavek „miluj“. Bůh je ten, který ho ukazuje. A my bychom se z toho měli radovat, že nám to Ježíš oznámil.

Ten farizej se domnívá, že si svoji záchranu odpracuje: „Co mám dát Bohu, aby on mi dal věčný život? Co musím udělat, kolik toho musím odříkat, kolik toho musím odevzdat a podobně?“

Ježíš ho vyvádí z omylu a říká: „Spása je dar.“ Je dar, který můžeš přijmout. Je to dar zdarma nabídnutý. Je to něco, z čeho se máš radovat.

Bratři a sestry, radujme se z toho, že Ježíš ukázal tuto cestu. Prioritu v našem životě by nikdy neměly mít vztahy obchodní, ale ty vztahy, které jsou založené na vzájemné lásce, náklonnosti, toleranci a ochotě naslouchat jeden druhému. Uvědomme si to zvlášť teď v tyto dny, které jsou pro nás tak těžké.

Ať je nám povzbuzením Ježíšův požadavek, Ježíšova výzva: „Miluj Boha i bližního.“

Přeji vám krásnou a požehnanou neděli.Výběr homilií ke stejnému liturgickému svátku


Lásku k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.10.2023, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Lásku k Bohu a lásku k člověku nelze oddělit7:35


Člověk je cesta k Bohu

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
29.10.2017, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Člověk je cesta k Bohu9:39
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.07 MB]

Bratři a sestry, první čtení nás uvádí do izraelského společenství, které putuje pouští. Evangelium zase nás vede do Svatého týdne, někdy ve středu nebo tak nějak. Ježíš měl ten den, řekli bychom, dvě takové rozmluvy.    Více...


Jestliže chcete dojít k Bohu, tak musíte jít skrze člověka

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
26.10.2014, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Jestliže chcete dojít k Bohu, tak musíte jít skrze člověka5:21
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 1.07 MB]

Když se řekne přikázání, třeba Boží nebo vůči Bohu, tak my se často domníváme, že to půjde právě tou cestou, jako musíš někam dojít, musíš něco odříkat a podobně. Ale jestli jste dobře poslouchali už i to první čtení, byly to příkazy, ale vždycky se to týkalo člověka: Neutiskuj, ber ohled, nezapomeň, že i ty jsi byl v této tíživé situaci.    Více...


Nezneužívat tísně druhého člověka, ale podat pomocnou ruku

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.10.2011, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Nezneužívat tísně druhého člověka, ale podat pomocnou ruku13:44
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 21 kb/s, 2.84 MB]

Bratři a sestry, jak už jsem říkal na začátku mše svaté, misie mají dva rozměry – blízký a vzdálený, ale vždycky tam platí, že misie znamená poslání. Aby to poslání nějakým způsobem bylo naplněno, realizováno, tak tam musí být člověk, který je ochotný se nasadit, který se nadchne nějakou myšlenkou a jde a pracuje pro uskutečnění této myšlenky, proto taky, aby získal, aby seznámil s tou myšlenkou další lidi.    Více...


Nadšení pomáhá překonat překážky

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
23.10.2005, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Nadšení pomáhá překonat překážky11:15
[MP3, mono, 16 kHz, VBR 30 kb/s, 2.49 MB]

Bratři a sestry, budeme se zamýšlet nad druhým čtením z Listu apoštola Pavla Soluňanům. Je to text už velice bohatý na myšlenky. Něco apoštol Pavel jenom tak naťukne a něco rozvádí dál.

Třeba tu první věc, kterou vlastně tak nějak naťuknul, tak to bylo to, že on se raduje z úspěchu, který zažil v Soluni, že ta církevní obec se velmi rychle rozrůstala a byla taková opravdová, ryzí.    Více...


Co je nejdůležitější?

P. ThLic. Marek Hlávka, farář ve Veverské Bítýšce
27.10.2002, kostel sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce
30. neděle mezidobí
příslušné slovo Boží: 1. čtení Ex 22,20-26; 2. čtení 1 Sol 1,5c-10; evangelium Mt 22,34-40;

Bratři a sestry, dnešní evangelium navazuje myšlenkově na evangelium z minulé neděle. Pořád jsou kolem Ježíše farizeové, tedy ti, kteří se snaží orientovat, dobře se orientovat ve všech Božích nařízeních a příkazech. Už vlastně jenom opakuji, že oni měli 365 příkazů, 248 zákazů. A teď: jak poznat, co je to nejhlavnější? Který ten příkaz je ten nejhlavnější a nejdůležitější? Obyčejný člověk vpodstatě nemá šanci nějak to nalézt. A co by se stalo, kdyby asi obyčejný člověk to nesplnil? Ježíš odpovídá, dává odpověď, která je ale asi překvapila.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.