Rubrika Časopis Farník

FARNÍK 3/20

Duben 2020

Zpravodaj farností
Veverská Bítýška a Lažánky

Číslo : 3 Ročník 28

4.4.2020

Vydává Římskokatolická farnost Veverská Bítýška a Lažánky.

Pro vnitřní potřebu farností.

Redakční rada: Th.Lic. Marek Hlávka. V. Krátký, A. Zavřelová, P. Plachý

Za obsah příspěvků odpovídají autoři, jejich názory nemusí být shodné se stanoviskem redakční rady.


DRAZÍ A MILÍ FARNÍCI

DRAZÍ A MILÍ FARNÍCI,

je krátce před Velikonocemi, které budeme prožívat jinak než jak jsme byli zvyklí. V evangelním úryvku, který připadá na sobotu před Květnou nedělí, čteme: „Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na svátky?“

(Jan 11,55-56)

Oslava židovských Velikonoc spočívala na třech pilířích. Prvním byl jeruzalémský chrám, zde byl obětován beránek.    Více...


JEŠTĚ JEDNOU POŽEHNÁNÍ PAPEŽE FRANTIŠKA URBI et ORBI

V pátek 27. března v 18 hodin udělil papež František mimořádné po- žehnání Městu a Světu. Při této příležitosti pronesl velmi důležitou a krásnou promluvu. Zde jsou její nejdůležitější myšlenky:

Modlitební večer byl zahájen úryvkem z evangelia podle Marka:

Nastal večer a Ježíš vybídl své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou.    Více...


DOPUTOVALA K NÁM BÁSEŇ

DOPUTOVALA K NÁM BÁSEŇ, nepodařilo se nám zjistit kdo je autorem, ani překladatelem. Víme však, kdo je hrdinou této básně.


Viděl jsem jednoho muže,

oblečeného v bílém, unaveného,

jak v dešti a v chladném větru

stoupá k oltáři.

Nese bolest a utrpení,

nese je s nadějí.

Viděl jsem jednoho muže,

starce, jak kulhavě

stoupá po schodech

a na ramenou - bolest světa.    Více...


PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA VOJTĚCHA CIKRLEHO V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen prostřednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.    Více...


Z FARNÍ KRONIKY

Farnost před šedesáti roky – v roce 1960

Dne 24. ledna v neděli v poledne zemřel náhlou smrtí dlouholetý pan varhaník Bohumil Mytýzek. Pohřeb slavný byl vypraven 26. ledna. Mimo místního administrátora farnosti přijeli dp. Fiala z Lažánek a dp. Uher z Kuřimi. Celý sbor zpíval a u hrobu se za členy sboru rozloučil pan Navrátil.

Celý pohřeb řídil a doprovázel bratr zemřelého pan Tomáš Mytýzek z Veverské Bítýšky. Ten i na několik neděl vypomohl hrou na varhany. Pak ale oznámil, že už dále nebude moci hrát – zaměstnání a zdraví mu v tom brání.    Více...


MODLITBA PŘED MADONOU Z VEVEŘÍ V TĚŽKÉ DOBĚ

Tato iniciativa překročila hranice našich farností. Zpráva byla uveřejněna na webových stránkách diecéze a přidávají se k nám věřící z dalších farností. Tak buďme vytrvalí.

otec Marek


ANEKDOTY

To, že prožíváme nelehkou dobu dosvědčuje skutečnost, že se objevilo množství vtipů a anekdot na současnou situaci, tak jako za minulého režimu. Věřím, že i nyní nám to pomůže zachovat si zdravý rozum.

Prosba České psychiatrické společnosti: Přátelé. To, že v karanténě mluvíte se svými zvířaty, rostlinami nebo vybavením domácnosti je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat.    Více...


INFORMACE

Vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru postupuje a u nás trvá vládní nařízení o omezení pohybu obyvatelstva, Vatikánská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala dekret ve kterém stanoví, že Velikonoční obřady proběhnou ve farních kostelích ve stanovené dny, ale bez účasti věřících. Každý kněz může obřady vykonat jenom jednou, z tohoto důvodu budou obřady pouze ve Veverské Bítýšce.

Promluva z každého obřadu bude natočena a najdete ji následující den na farních stránkách.

Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty najdete vždy ráno na stránkách zamyšlení k danému dni.    Více...


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.