Čtvrtek 25.07.2024, sv. Jakub Starší, sv. Kryštof, Jakub
Hledat: Vyhledat
Rubrika Historické prameny

TOPOGRAFIE Aloise Hrudičky

Z TOPOGRAFIE Aloise Hrudičky [s. 115-117; ed. r. 1908, stav k r.~1907]

- Městys V e v e r s k á B í t ý š k a, v malebné dolině 10,6 km od Kuřimi, má 1327 obyvatel českých a 4-třídní školu. S přifařenou 1 osadou, hradem Veveří a 6 samotami má celá farnost 1820 katolíků a 9 Židů a 2 školy se 6 třídami. – Souč. farář : dp. Jakub R o s e n d o r f .

Zdejší panství koupil roku 1830 princ Gustav Vasa, od něho je odkoupila knížecí rodina Ypsilantiho, která je prodala žid. baronu Hirschovi, po němž je podědil majitel nynější.

- Farní kostel sv. Jakuba Většího, na náměstí, byl zbudován moderně v letech 1771-1808, nákladem kostelního jmění a z darů, na místě skrovného kostelíka původního. Je dosti veliký, celý zaklenutý, má 3 oltáře a 2 sakristie. Důsažné opravy roku 1852. Roku 1890 byl, společ-ným nákladem patronátu a farnosti, vymalován presbytář a roku 1903 byl, s přispěním zdej-šího rodáka a kanovníka brněnského Dr. Frant. Ehrmanna, pořízen a konsekrován nový hlavní oltář, velevkusné práce Tomoly z Brna a Buška ze Sychrova v Čechách, za 2277 K rak. [~260 tis. Kč]. K památnostem patří kasule z 18. století ze stříbrohavu a některé obrazy a řezby. Na věži jsou 4 zvony. – Jmění kostela : 2.251 K rak. + zádušní 16.196 K [~2,1 mil. Kč].

- Kostelík Matky Boží se vypíná malebně na blízkém návrší u hradu Veveří. Zachovaly se na něm zbytky slohu románského, zvláště při obou vchodech a na apsidě. Loď je kryta plochým stropem, vyzdobeným neúhlednými malbami ze života P. Marie. K hlavní lodi přiléhá nižší loď vedlejší, se stropem prkenným. Na věžce jsou 2 zvony; jeden z r. 1641, druhý bez nápisu. Hlavní oltář je zděný sarkofág, se starobylým (svatomikulášským) obrazem P. Marie; v lodi je románská kazatelna a obraz Korunování P. Marie, který sem věnoval roku 1648 „poctivý mládenec Václav Fabián Prostějovský“. V předsíni kostela je kamenná deska s vypouklým obrazem Nejsv. Trojice a výjevy ze života hornického.

- Kaple Sv. Kříže (poutní) stávala na blízkém vrchu nad Chudčicemi. Roku 1784 byla zrušena, obraz hlavního oltáře byl přenesen do farního kostela a na místě kaple postaveny tři kříže.

- Budova fary, jednopatrová, je postavena z pevného materiálu a dobře krytá; v přízemí je však poněkud vlhká. Má 7 světnic a opravená byla, spolu s hospodářskými staveními, roku 1903, nákladem 1405 K rak. [~160 tis. Kč]. – Zahrada (705 m2) je vysázena stromy ovocnými a pěkně se udržuje.

- Důchody faráře : Nájemné z 10,7641 ha farních pozemků (305 K rak.) + roční renta za někdejší naturální desátky a deputáty (678 K) + doplněk od Nábož. Matice [~950 K ; celkem asi 210 tis. Kč].

- Zbožné spolky a bratrstva : Živého růžence, Sv. Rodiny, P. Marie - Matky dobré rady. Dále spolek čtenářsko-hospodářský, hasičský a veteránský a Krejcarový spolek na podporu chu-dých školních dítek.


Překlad a výpis: J. Mareček, 31. 01. 2008.


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.