Patron sv. Jakub

Patron kostela a celé farnosti sv. Jakub patřil k těm, kteří měli nejblíže k Ježíši. Spolu se svým bratrem Janem mezi prvními následoval Krista, stal se jeho učedníkem a a jedním ze dvanácti apoštolů.

Jakub byl synem galilejského rybáře Zebedea, s otcem, bratrem a dalšími pomocníky spouštěli sítě v Galilejském jezeře. Matkou Jakuba byla Salome, zbožná žena, která později s ostatními provázela Spasitele. Jakub, syn Zebedeův, je nazýván Starším, na rozdíl od Jakuba, syna Kleofášova, který patřil také do sboru apoštolů a má přízvisko Mladší. Ve starší literatuře je možné najít u Jakuba označení Větší ve stejném smyslu jako starší.


Oltářní obraz sv. Jakuba ve Vev. Bítýšce

Oba bratři, Jakub i Jan, měli prudkou povahu, byli velmi rázní. To dokládá pojmenování „Boanerges", t. j. „Synové hromu", které jim dal Pán Ježíš. Také příhoda, kdy společně s matkou Salome prosili Krista o přední místa v Božím království, dokládá přímočaré jednání obou bratří. Jejich opravdová láska ke Spasiteli je přiváděla často do jeho blízkosti, spolu s Petrem jsou jmenováni při důležitých událostech jako uzdravení Petrovy tchyně, vzkříšení dcery Jairovy, výstup na vysokou horu, úzkost Pána v Getsemanské zahradě. Protože je Jakub uváděn před Janem, je pravděpodobné, že byl starší.

Sv. Jakub, jako první z apoštolů, zemřel pro Krista mučednickou smrtí. Herodes Agrippa I. ho nechal o Velikonocích kolem r. 44 v Jeruzalémě usmrtit mečem. Jeho horlivost při šíření Kristova učení byla Herodovi jistě nepříjemná. Svátek sv. Jakuba, jeho oddanost a mučednictví, si připomínáme 25. července.

Nejvíce informací o Jakubovi podávají evangelia (vyjma sv. Jana), dále pak Skutky apoštolské. Některé údaje můžeme najít v Eusebiových Církevních dějinách.

Ve Španělsku je sv. Jakub národním světcem. Je velmi nepravděpodobné, že by tam osobně přinesl evangelium, jak uvádí dřívější tradice. Asi v 9. století byly v dnešním Santiagu de Compostella objeveny ostatky sv. Jakuba. Dnes už nelze přesně určit, zda-li a jaká část těch ostatků skutečně patřila našemu světci. Rozhodně se však stal kostel postavený v Santiagu jedním z největších poutních míst, zejména ve středověku byly tamější poutě velmi oblíbeny.

Proč se stal sv. Jakub patronem kostela ve Veverské Bítýšce, není známo.Možná pro příkladnou Jakubovu horlivost. Tak, jak u sv. Marka čteme: Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. (Mar 1, 16–20)


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.