Sobota 13.07.2024, sv. Jindřich, Markéta
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 486

8. Řeholnic sv. Františka ve Znojmě,

9. Řeholnic sv. Františka v Brně u sv. Josefa; tam však směly řeholnice zůstat pod podmín-kou, že přijmou šat a řeholi sv Voršily a budou se pak věnovat výchově ženské mládeže.

Panství těchto klášterů byla sekularizována a říkalo se, že z výnosů prodeje bude zřízena pokladna, ze které bude financováno mnoho nově zřízených farnosti a lokálních kapelanátů. Řeholníci se stali kněžími diecézními a řeholnice, pokud se nechtěly provdat, měly dostávat doživotní důchody. Mobiliáře a cennosti z kostelů u zrušených klášterů byly rozprodány ve veřejných dražbách a podřadnější předměty rozdány chudým farním kostelům. Toto vše bylo prováděno na přímý příkaz vládnoucího Josefa II.

Již v prvním roce vlády Josefa II. roku 1781 byla zavedena svoboda, čili tolerance nábo-ženství ve všech jeho dědičných zemích, a to katolického, jakožto nadřazeného, a helvetského [kalvínského], luterského a řeckého [pravoslavného], a to i tam, kde po tolik staletí kvetlo je-diné spasitelné náboženství katolické. Bůh a milosrdný Otec kéž nám v budoucnu pomáhá a posiluje nás v našich souženích, která se už kvůli tomu začínají projevovat!

Z těchto uvedených příčin přicestoval Nejvyšší Velekněz Pius VI. z Říma za císařem Jose-fem II. do Vídně a pobyl tam téměř celý měsíc.

Roku 1784, za vlády Josefa II., byla zrušena všechna zbožná Bratrstva. Jejich movitý majetek a cennosti byly rozprodány ve veřejných dražbách (licitacích) a vyzískané peníze, včetně nadačního jmění, spravovaného soukromými osobami,


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.