Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 482

kde by kdo dobrý byl a jemu pomohl. I donesla se zpráva panu primátorovi vejš jmenované-mu, který, jakožto mající o všechny péči věrný hospodář, nemeškal hned sám osobně jíti do bližšího domu, kdežto silné a čerstvé koně před povodní ukryté byli, a svou opatrností ty lidi nahnul, takže vezmauce pro snadnější a bezpečnější retování čtyři koně, se vynasnažili na tu zahradu k němu pustiti, až i taky jej tam odtud všeho přestydlého do domu toho přivezli; kterážto zahrada od toho místa, kde jeho příbytek stál a on do vody vzat a v hlubokosti pohří-žen byl, jest vzdálená přes jeden sto sáhů; však nicméně skrz všecku tu zdélku, uprostřed nesení všelikého velkého dříví a kamení, tak od Rodičky Boží, jejížto on obzvláštní ctitel jest, zachráněn byl, že ani nejmenšího uštauchnutí neb udření na svém těle nedostal, nýbrž všechen zdravý při živobytí zachován a z toho hrozného nebezpečenství vysvobozen byl. Pročež tento patrný zázrak do bratrské knihy zaznamenaný byl, aby potomkům, obzvláště bratrům a ses-trám veleslavného Arcibratrstva Nejsvětějšího růžence pro věčnou památku k jejich potěšení uvedený slaužil, aby i oni ve všech potřebách k Matce milosrdenství se utíkati nezanedbávali. – Ještě toho zaznamenati se sluší, že nadjmenovaný Bernard Haslinger krucifix svůj, který on v svém příbytku počestně choval, jakož také sklenou velkou flaši


Překlad: Jiří Mareček, PA, 22.01.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.