Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 460

Tak činíme a dáváme všem na vědomí ze své pravomoci krále v Čechách, markraběte na Moravě a velkovévody ve Slezsku, s respektováním všech současných královských výsad, svrchovaností, nároků a ostatních rozličných práv.

Žádáme proto všechny a jednoho každého z Našich poddaných, jakéhokoliv stavu, úřadu, důstojenství a postavení, především pak Naše současné a budoucí krajské hejtmany, aby od Nás tomuto zmiňovanému městečku Bítýšce udělená privilegia a výsady chránili a podpo-rovali, aby je mohlo pokojně využívat, nic proti nim nepodnikali, nepřekáželi a nebránili, jinak je nemine Náš přísný trest a nemilost. což míníme se vší vážností.

Na důkaz platnosti této listiny je přivěšena Naše císařská a královská pečeť.

Dáno v Našem městě Vídni dne 28. července, po požehnaném Narození Krista, našeho milého Pána a Spasitele, roku šestnáctistého padesátého, našeho panování v Říši roku čtrnáctého, kralování v Uhrách roku pětadvacátého a kralování v Čechách roku třiadvacátého.

Podepsán : Ferdinand v.r.


Překlad: Jiří Mareček, PA, 03.07.2011.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.