Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 300

Na Veveří dali nákladně opraviti starobylou Boží muku,což provedl rovněž zdejší stavitel Sova.Opravy zmíněné stály obec skoro 20-000K, pěkný to peníz i na dnešní doby a poslouží velkého uznání tím spíše, že obec měla veliké vydání s právě prováděnou kanalizací městečka a dlážděním všech silnic procházejících městečkem. Bítýšští mohou býti nyní na svou rodnou obec hrdí.

Dne 20. června 1941 na svátek Božského Srdce Páně, jehož byl vroucím ctitelem, jehož úctu vždy šířil a svým posledním pastýřským listem čteným, kdy už sám na oslaveném spočinul, zemřel na visitační cestě uděluje sv. biřmování v Nové Říši náš stařičký, kněžstvem i lidem milovaný velepastýř J. Esce. Ndp. Biskup brněnský František Josef Kupka, XI. Biskup této diecése ve věku téměř 80 let (Vide seviem Antistitum, pg. 514!), byv raněn srdeční mrtvicí. Pochován byl po převozu do Brna za veliké účasti hodnostářů církevních i světských a věřícího lidu v biskupské hrobce katedrálního kostela na Petrově ke svým předchůdcům. – R.J. P. ! – Správa osiřelé diecése vložena kapitulou na jejího vikáře , jímž byl zvolen ndp. Prelát Dr. Josef Kratochvil, arcijáhen a kancléř brněnské konzistoře. – Začátkem šk.r. 1941/42 přeložen byl na vlastní přání poblíž domova do Brna – Králova Pole dp. Jan Komour zdejší katecheta, jenž zde strávil 2 léta.Vyučováním náboženství na hlavních školách (měšťanských) pověřen byl dp. Eduard Šikula, dosavadní II kooperátor v Oslavanech, jenž 1. září nastoupil své místo.

Narodil se 19. února 1915 v Brně zem. Porodnici, ale rodiče bydlí trvale v Nedvědici n./Pernštejnem.Gymnasijní studium vykonal v Tišnově, kde r. 1934 složil zkoušku dospělosti a potom vstoupil do bohosloví v brněnském alumnátě, a po 5 tiletém obvyklém studiu byl dne 5. července 1939 posvěcen na kněze. První místo nastoupil, jak kdysi zdejší farář, co II. Kooperátor v Oslavanech. Složiv ve druhém roce kněžství zkoušku katechetskou, byl po dvou letech ustanoven církevním úřadem na hlavní školy ve Vev. Bítýšce.
Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.