Pátek 12.07.2024, sv. Jan Qualbert, Bořek
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 190

na naše arcipastýře, rozdával Frant. Krones krásné od něho sepsané album všech jubilantův a báseň zvlášť k slavnosti složenou.

Dne 28. července slavili jsme 25 leté kněžské jubileum, jak to láska a vděčnost k Bohu, jak to stav kněžský a sdílnost bratrská vyžadovala. Smířili jsme se s Pánem ve sv. zpovědi, odsloužili jsme mši sv. za sebe a církev Boží, a když o 10 hodnách slavné služby Boží s Ambrozianským chvalozpěvem na úmysl všech živých jubilantův Janem Chmelíčkem se konaly, tu vynořovaly se pocity díků za všecky milosti prokázané, spolu ale přednášely se prosby, by nám Bůh síly a vytrvalosti hlavně za nepříznivých časů našich popříti ráčil.

Ale téhož dne, kdežto jsme se těšili ze zdraví, života a mnohonásobných dobrodiní, vznášel se spolu před zrakem naším oslavený duch těch spolužáků, jenžto se znamením víry nás předešli a tam nad blankytem ve sboru kněžském se bohdá radují, anebo snad přísný soud Boží zakoušeti musejí. Tudíž, modlili jsme se za † své spolužáky hodinu a druhého dne před odjezdem odslouženo za ně Dr. Vachem zpíváníVšechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.