Neděle 14.07.2024, bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis, Karolína
Hledat: Vyhledat

Farní kniha - svazek I. - strana 180

Již před vysvěcením požádal mě novosvěcenec, abych jej při prvotinách primičním kázáním uvedl do těžkého stavu knězského, což jsem také s radostí učinil.

O 10 hodině pohyboval se slavný průvod z domu jeho rodičů s novým knězem při asistenci důst. p. děkana Dr. Emanuele Sellnera a okolních knězů do chrámu Páně. Po vzívání Ducha sv. vystoupil jsem na kazatelnu a jal se velebnost řádu knězského v trojím obraze předložiti totiž:

  1. v obraze pastýře
  2. v obraze utěšitele
  3. v obraze prostředníka mezi Bohem a lidem

Na to následovala první mše nového kněze, při které mu asistovalo mnoho přibylých ještě kněží z okolí. Po mši sv. uděloval jim, svým rodičům, bratrům a sestrám, příbuzným a lidu požehnání. Lidu okolního dostavilo se množství veliké, mnoho světských pánů z Veveří a z okolí, též pp. učitelů.

Šťastná obeec, z jejihož středu tolik knězu vyšlo, a která se s tolika služebníky církve sv. Kat. honositi může, neboť v takové jistě utěšený život náboženský zkvétá.

Pobyv zde na krátce poslán jest od nejdůst. pana biskupa jako kooperator do Ivančic. Kéž by mu Pan Bůh jen zdraví popřál, aby mohl horliti pro čest a slávu Boží a působiti co pastýř, utěšitel, a prostředník mezi Bohem a lidem v milé vlasti naší Moravě!


Všechna práva vyhrazena římskokatolické farnosti a autorům příspěvků.