Odejít Tisk textů
Liturgické texty

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, jedinečné čtení

1. čtení 1 Kron 15,3-4.15-16; 16,1-2 

Čtení z první knihy Kronik.

David shromáždil celého Izraele do Jeruzaléma, aby přenesli Hospodinovu archu na místo, které pro ni připravil. David svolal i potomky Árónovy a levity. Synové levitů přenesli Boží archu na tyčích na svých ramenou, jak to poručil Mojžíš podle Hospodinova slova. David poručil náčelníkům levitů, ať postaví své bratry zpěváky s hudebními nástroji, harfami, citerami a cimbály, aby je bylo slyšet a dali zaznít hlasité radostné hudbě. Přenesli tedy Boží archu, postavili ji doprostřed stanu, který pro ni David zbudoval, a obětovali celopaly a pokojné oběti před Bohem. Když David skončil s obětováním celopalů a pokojných obětí, požehnal lid Hospodinovým jménem.2. čtení 1 Kor 15,54-58 

Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: `Vítězně je smrt (navždy) zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?' Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.evangelium Lk 11,27-28 

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily.“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho.“