Odejít Tisk textů
Liturgické texty

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, jedinečné čtení

1. čtení 2 Mak 12,43-46 

Juda, kníže Izraele, uspořádal sbírku dva tisíce drachem stříbra, kterou poslal do Jeruzaléma, aby byla podána oběť za hřích. To bylo jistě dobré a šlechetné jednání, když tak smýšlel o vzkříšení. Kdyby totiž nevěřil, že padlí vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a směšné modlit se za mrtvé. Nadto myslil na nádhernou odměnu, která je uchována těm, kdo zesnuli ve zbožnosti. Svatá a zbožná je to myšlenka! Proto dal vykonat smírnou oběť za mrtvé, aby byli zbaveni hříchu.2. čtení Flp 3,20-21 

My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko.evangelium Jan 6,37-40 

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl zástupům: „Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně. A kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe. Ne, abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“